AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 10, Number 12:3877-4386;2018
American Journal of Translational Research


Dongjun Dai, Shuting Han, Ling Li, Yan Guo, Yuping Wei, Hongchuan Jin, Xian Wang: Anemia is associated with poor outcomes of metastatic castration-resistant prostate cancer, a systematic review and meta-analysis. Am J Transl Res 2018;10(12):3877-3886. (Full text, PDF).

Jing Ke, Ruolin Wu, Yong Chen, Mohammed L Abba: Inhibitor of DNA binding proteins: implications in human cancer progression and metastasis. Am J Transl Res 2018;10(12):3887-3910. (Full text, PDF).

Wenna Luo, Mingliang Rao, Jiayao Qu, Dixian Luo: Applications of liquid biopsy in lung cancer-diagnosis, prognosis prediction, and disease monitoring. Am J Transl Res 2018;10(12):3911-3923. (Full text, PDF).

Xia Yang, Weijia Mo, Yeying Fang, Ganguan Wei, Minda Wei, Yiwu Dang, Gang Chen, Kai Hu, Danming Wei: Up-regulation of Polo-like Kinase 1 in nasopharyngeal carcinoma tissues: a comprehensive investigation based on RNA-sequencing, gene chips, and in-house tissue arrays. Am J Transl Res 2018;10(12):3924-3940. (Full text, PDF).

Cong Wu, Xu Wu, Bin Yi, Mengchen Cui, Xueling Wang, Qixuan Wang, Hao Wu, Zhiwu Huang: Changes in GABA and glutamate receptors on auditory cortical excitatory neurons in a rat model of salicylate-induced tinnitus. Am J Transl Res 2018;10(12):3941-3955. (Full text, PDF).

Meijia Gu, Chao Shen: Novel cancer cell lines derived from primary breast tumors in Chinese patients. Am J Transl Res 2018;10(12):3956-3968. (Full text, PDF).

Li Weng, Jun Ma, Yi-Ping Jia, Shao-Qiu Wu, Bin-Yan Liu, Yan Cao, Xiang Yin, Ming-Yi Shang, Ai-Wu Mao: MiR-4262 promotes cell apoptosis and inhibits proliferation of colon cancer cells: involvement of GALNT4. Am J Transl Res 2018;10(12):3969-3977. (Full text, PDF).

Chanjuan Shen, Guoyu Hu, Shuren Zhang, Xiang Ao, Qiaoling Zhou, Ping Xiao, Yong Zhong: Immunophenotypic characterization of sphere-forming cells derived from the human renal cell carcinoma cell line 786-O. Am J Transl Res 2018;10(12):3978-3990. (Full text, PDF).

Liang Chen, Lei Lei, Tianyu Li, Jiangtao Yan, Jiangang Jiang: A20 alleviates the vascular remodeling induced by homocysteine. Am J Transl Res 2018;10(12):3991-4003. (Full text, PDF).

Gabriele Soldati, Fabio Del Ben, Giulia Brisotto, Eva Biscontin, Michela Bulfoni, Aigars Piruska, Agostino Steffan, Matteo Turetta, Vincenzo Della Mea: Microfluidic droplets content classification and analysis through convolutional neural networks in a liquid biopsy workflow. Am J Transl Res 2018;10(12):4004-4016. (Full text, PDF).

Ming-Zi Zhang, Yi-Fang Liu, Ning Ding, Peng-Xiang Zhao, Xin Zhang, Meng-Yu Liu, Yao Mawulikplimi Adzavon, Jian-Nan Huang, Xiao Long, Xiao-Jun Wang, You-Bin Wang, Zheng Qi: 2-Methoxyestradiol improves the apoptosis level in keloid fibroblasts through caspase-dependent mechanisms in vitro. Am J Transl Res 2018;10(12):4017-4029. (Full text, PDF).

Han Shi, Wenyi Zong, Xiaoyu Xu, Jingqian Chen: Improved biphasic calcium phosphate combined with periodontal ligament stem cells may serve as a promising method for periodontal regeneration. Am J Transl Res 2018;10(12):4030-4041. (Full text, PDF).

Ming Wang, Wenzheng Han, Min Zhang, Weiyi Fang, Xinrong Zhai, Shaofeng Guan, Xinkai Qu: Long-term renal sympathetic denervation ameliorates renal fibrosis and delays the onset of hypertension in spontaneously hypertensive rats. Am J Transl Res 2018;10(12):4042-4053. (Full text, PDF).

Xin Li, Alan Dardik, Ren Guo, Weichang Zhang, Yuanyuan Xiang, Shuang Li, Dingxiao Liu, Chang Shu: Atorvastatin regulates pericardial patch healing via the microRNA140-ADAM10-ephrinB2 pathway. Am J Transl Res 2018;10(12):4054-4064. (Full text, PDF).

Mariana Tomazini Pinto, Fernanda Ursoli Ferreira Melo, Tathiane Maistro Malta, Evandra Strazza Rodrigues, Jessica Rodrigues Plaça, Wilson Araújo Jr Silva, Rodrigo Alexandre Panepucci, Dimas Tadeu Covas, Claudia de Oliveira Rodrigues, Simone Kashima: Endothelial cells from different anatomical origin have distinct responses during SNAIL/TGF-β2-mediated endothelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2018;10(12):4065-4081. (Full text, PDF).

Nan Wu, Xiaowen Zhang, Shuyan Du, Dong Chen, Ruichao Che: Upregulation of miR-335 ameliorates myocardial ischemia reperfusion injury via targeting hypoxia inducible factor 1-alpha subunit inhibitor. Am J Transl Res 2018;10(12):4082-4094. (Full text, PDF).

Xiaoguang Wang, Zhengwei Song, Fei Chen, Xiaodan Yang, Bin Wu, Shangzhi Xie, Xiaoxiao Zheng, Ying Cai, Wei Chen, Zhengxiang Zhong: AMPK-related kinase 5 (ARK5) enhances gemcitabine resistance in pancreatic carcinoma by inducing epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2018;10(12):4095-4106. (Full text, PDF).

Boxi Yan, Dawei Liu, Ci Zhang, Ting Zhang, Xuedong Wang, Ruili Yang, Yan Liu, Danqing He, Yanheng Zhou: Obesity attenuates force-induced tooth movement in mice with the elevation of leptin level: a preliminary translational study. Am J Transl Res 2018;10(12):4107-4118. (Full text, PDF).

Shaoming Zhu, Wei Li, Xiao Yang, Weimin Yu, Ting Rao, Yuan Ruan, Jinzhuo Ning, Run Yuan, Haoyong Li, Kun Jiang, Chenglong Li, Fan Cheng: Effects of autophagy on the spermatogonia of chronic hypoxic mice. Am J Transl Res 2018;10(12):4119-4129. (Full text, PDF).

Rui Ma, Li-Na Zhao, Hua Yang, Yan-Fei Wang, Jing Hu, Jian Zang, Jian-Guo Mao, Jing-Jing Xiao, Mei Shi: RNA binding motif protein 3 (RBM3) drives radioresistance in nasopharyngeal carcinoma by reducing apoptosis via the PI3K/AKT/Bcl-2 signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(12):4130-4140. (Full text, PDF).

Yun Tang, Chan Wang, Yanmei Wang, Jiong Zhang, Fang Wang, Li Li, Xianglong Meng, Guisen Li, Yi Li, Li Wang: Isoliquiritigenin attenuates LPS-induced AKI by suppression of inflammation involving NF-κB pathway. Am J Transl Res 2018;10(12):4141-4151. (Full text, PDF).

Chen Xue, Yuting He, Weiwei Zhu, Xiaolong Chen, Yan Yu, Qiuyue Hu, Jianan Chen, Liwen Liu, Fang Ren, Zhigang Ren, Guangying Cui, Ranran Sun: Low expression of LACTB promotes tumor progression and predicts poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2018;10(12):4152-4162. (Full text, PDF).

Jinqiang Zhu, Shuai Zhang, Yanqing Geng, Yukang Song: Transient receptor potential ankyrin 1 protects against sepsis-induced kidney injury by modulating mitochondrial biogenesis and mitophagy. Am J Transl Res 2018;10(12):4163-4172. (Full text, PDF).

Mengjia Wang, Yongbin Mou, Yu Da, Xiao Yuan, Fuhua Yan, Weidong Lan, Fang Zhang: Effects of mammalian target of rapamycin on proliferation, apoptosis and differentiation of myoblasts undergoing mechanical stress. Am J Transl Res 2018;10(12):4173-4182. (Full text, PDF).

Yi Huang, Yu Sun, Wei-Wei Wang, Lei Zhang: Boeravinone B a natural rotenoid exerts anticancer activity via inducing internalization and degradation of inactivated EGFR and ErbB2 in human colon cancer cells. Am J Transl Res 2018;10(12):4183-4192. (Full text, PDF).

Chunling Zhang, Chuanzhi Su, Qi Song, Fushi Dong, Shihuan Yu, Jianmin Huo: LncRNA PICART1 suppressed non-small cell lung cancer cells proliferation and invasion by targeting AKT1 signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(12):4193-4201. (Full text, PDF).

Xiaohong Zhao, Shuo Ding, Chuan Geng, Zhong Man, Mengzhi Pan, Leilei Sun, Baoji Hu, Hua Wang: Anti-CD200 attenuates concanavalin A induced hepatitis via modulating the imbalance of CD4+ T lymphocyte differentiation in mice. Am J Transl Res 2018;10(12):4202-4209. (Full text, PDF).

Salim MA Bastaki, Ernest Adeghate, Naheed Amir, Shreesh Ojha, Murat Oz: Menthol inhibits oxidative stress and inflammation in acetic acid-induced colitis in rat colonic mucosa. Am J Transl Res 2018;10(12):4210-4222. (Full text, PDF).

Lou-Bin Si, Ming-Zi Zhang, Qin Han, Jian-Nan Huang, Xiao Long, Fei Long, Robert Chun-Hua Zhao, Jiu-Zuo Huang, Zhi-Fei Liu, Ru Zhao, Hai-Lin Zhang, Xiao-Jun Wang: Sensitization of keloid fibroblasts by quercetin through the PI3K/Akt pathway is dependent on regulation of HIF-1α. Am J Transl Res 2018;10(12):4223-4234. (Full text, PDF).

Yingqiang Du, Xin Gu, Haoyu Meng, Nan Aa, Shuiyuan Liu, Chengyi Peng, Yingbin Ge, Zhijian Yang: Muscone improves cardiac function in mice after myocardial infarction by alleviating cardiac macrophage-mediated chronic inflammation through inhibition of NF-κB and NLRP3 inflammasome. Am J Transl Res 2018;10(12):4235-4246. (Full text, PDF).

Shating Lei, Yanling Cao, Jing Sun, Mingqing Li, Dong Zhao: H2S promotes proliferation of endometrial stromal cells via activating the NF-κB pathway in endometriosis. Am J Transl Res 2018;10(12):4247-4257. (Full text, PDF).

Xionglin Chen, Wenxue Fu, Xiaoming Cao, He Jiang, Xiangxin Che, Xiaoyuan Xu, Baicheng Ma, Jie Zhang: Peptide SIKVAV-modified chitosan hydrogels promote skin wound healing by accelerating angiogenesis and regulating cytokine secretion. Am J Transl Res 2018;10(12):4258-4268. (Full text, PDF).

Jiancheng Sun, Zhiyuan Xu, Hang Lv, Yiping Wang, Lijing Wang, Yixiu Ni, Xiaofeng Wang, Can Hu, Shangqi Chen, Fei Teng, Wei Chen, Xiangdong Cheng: eIF5A2 regulates the resistance of gastric cancer cells to cisplatin via induction of EMT. Am J Transl Res 2018;10(12):4269-4279. (Full text, PDF).

Jing Yu, Lijuan Jiang, Yutao Gao, Qijian Sun, Beibei Liu, Yong Hu, Xuesong Han: Interaction between BMSCs and EPCs promotes IUA angiogenesis via modulating PI3K/Akt/Cox2 axis. Am J Transl Res 2018;10(12):4280-4289. (Full text, PDF).

Haizhong Jiang, Linyin Sun, Chunyan Hu, Yaqing Wang: Hypermethylated WNT10A and its clinical significance in colorectal cancer. Am J Transl Res 2018;10(12):4290-4301. (Full text, PDF).

Jing Chen, Xiaofang Luo, Huimin Qiu, Vienna Mackey, Lichun Sun, Xiaoping Ouyang: Drug discovery and drug marketing with the critical roles of modern administration. Am J Transl Res 2018;10(12):4302-4312. (Full text, PDF).

Zhen Yuan, Jun Min, Yawen Zhao, Qingfeng Cheng, Kai Wang, Sijian Lin, Jun Luo, Hao Liu: Quercetin rescued TNF-alpha-induced impairments in bone marrow-derived mesenchymal stem cell osteogenesis and improved osteoporosis in rats. Am J Transl Res 2018;10(12):4313-4321. (Full text, PDF).

Qing Li, Mengdie Liu, Rui Fu, Qi Cao, Yuanmin Wang, Shuxin Han, Wei Hu, Hongqi Li, Chaojie Hu, Li Wu, Liang Zhang, Jie Deng, Yiping Wang: Alteration of circulating innate lymphoid cells in patients with atherosclerotic cerebral infarction. Am J Transl Res 2018;10(12):4322-4330. (Full text, PDF).

Hui Yang, Li-Tao Yang, Jun Liu, Shan Tang, Xiulan Zhao, Qiaohong Wang, Shaoguo Zhang, Meixia Shi, Wei Pan, Ping-Chang Yang: Circadian protein CLK suppresses transforming growth factor-β expression in peripheral B cells of nurses with day-night shift rotation. Am J Transl Res 2018;10(12):4331-4337. (Full text, PDF).

Patrice Morlière, Joana F Antunes, Virginie Nourry, Francisco M Amado, Pedro M Domingues, Ana C Guerreiro, João A Ferreira, João N Maia-Silva, Jean-Claude Mazière, René C Santus, Paulo L Filipe: Targeting TNFα in severe psoriasis-mass spectrometry reveals a time-dependent specific inhibition of Factor H in responding patients. Am J Transl Res 2018;10(12):4338-4349. (Full text, PDF).

Jie Yang, Xufang Yu, Fengtai Xue, Yanyan Li, Wei Liu, Song Zhang: Exosomes derived from cardiomyocytes promote cardiac fibrosis via myocyte-fibroblast cross-talk. Am J Transl Res 2018;10(12):4350-4366. (Full text, PDF).

Hong-Xuan Feng, Yao Cheng, Wei Zhu, Ling-Ling Jiang, Xiao-Feng Dong, Qian Gui, Guan-Hui Wu, Qin-Rong Xu, Ming-Qiang Shen, Qing-Zhang Cheng: T-lymphocyte subsets as a predictive biomarker for stroke-associated pneumonia. Am J Transl Res 2018;10(12):4367-4375. (Full text, PDF).

Huifang Liu, Jing Zhu, Ziming Mao, Guangya Zhang, Xi Hu, Fengling Chen: Tuft1 promotes thyroid carcinoma cell invasion and proliferation and suppresses apoptosis through the Akt-mTOR/GSK3β signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(12):4376-4384. (Full text, PDF).

Zhi-Xiao Su, Yi-Qin Shi, Zhao-Yang Lu, Rui-Lin Li, Xue-Lian Wang, Bing-Bing Ning, Jun-Li Duan, Liang-Shi Hao, Jun-Hui Duan, Yue Li, Ying-Jie Zhu, Chang-Ning Hao, Rui Wang: Comparative study of nanostructured carriers of calcium phosphate and magnesium phosphate loaded with SRT1720 for the protection of H2O2-induced senescent endothelium: Am J Transl Res. 2018; 10(7): 2068-2077. Am J Transl Res 2018;10(12):4385-4386. (Full text, PDF).