AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 10, Number 2:334-647;2018
American Journal of Translational Research


Haixia Zhang, Kuangpeng Liu, Zhixiao Xue, Huijuan Yin, Huajiang Dong, Wendong Jin, Xiafei Shi, Han Wang, Hai Wang: High-voltage pulsed electric field plus photodynamic therapy kills breast cancer cells by triggering apoptosis. Am J Transl Res 2018;10(2):334-351. (Full text, PDF).

Yuting Liang, Longwei Qiao, Xia Peng, Zelin Cui, Yue Yin, Huanjin Liao, Min Jiang, Li Li: The chemokine receptor CCR1 is identified in mast cell-derived exosomes. Am J Transl Res 2018;10(2):352-367. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Xun Wang, Yu-Long Lan, Jin-Shan Xing, Xiao-Qiang Lan, Li-Tao Wang, Bo Zhang: Alantolactone plays neuroprotective roles in traumatic brain injury in rats via anti-inflammatory, anti-oxidative and anti-apoptosis pathways. Am J Transl Res 2018;10(2):368-380. (Full text, PDF).

Jingjing Dai, Yong Liang, Honglin Li, Wubi Zhou, Bing Wang, Aijia Gong, Rongbo Zhang: Vitamin D enhances resistance to aspergillus fumigatus in mice via inhibition of excessive autophagy. Am J Transl Res 2018;10(2):381-391. (Full text, PDF).

Jialin Sun, Menghua Li, Shiyong Fan, Zhongwu Guo, Bohua Zhong, Xueyuan Jin, Weiguo Shi: A novel liver-targeted nitric oxide donor UDCA-Thr-NO protects against cirrhosis and portal hypertension. Am J Transl Res 2018;10(2):392-401. (Full text, PDF).

Long-Fei Pan, Lei Yu, Li-Ming Wang, Jun-Tao He, Jiang-Li Sun, Xiao-Bo Wang, Hai Wang, Zheng-Hai Bai, Hui Feng, Hong-Hong Pei: Augmenter of liver regeneration (ALR) regulates acute pancreatitis via inhibiting HMGB1/TLR4/NF-κB signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(2):402-410. (Full text, PDF).

Ke Lu, Tianshu Shi, Lan Li, Kaijia Zhang, Xiaobo Zhu, Siyu Shen, Fei Yu, Huajian Teng, Xiang Gao, Huangxian Ju, Wei Wang, Qing Jiang: Zhuangguguanjie formulation protects articular cartilage from degeneration in joint instability-induced murine knee osteoarthritis. Am J Transl Res 2018;10(2):411-421. (Full text, PDF).

Harr-keshauve Mungun, Shuzhen Li, Yue Zhang, Songming Huang, Zhanjun Jia, Guixia Ding, Aihua Zhang: Dihydroartemisinin inhibits indoxyl sulfate (IS)-promoted cell cycle progression in mesangial cells by targeting COX-2/mPGES-1/PGE2 cascade. Am J Transl Res 2018;10(2):422-431. (Full text, PDF).

Jie Gao, Ailin Luo, Jing Yan, Xi Fang, Xiaole Tang, Yilin Zhao, Shiyong Li: Mdivi-1 pretreatment mitigates isoflurane-induced cognitive deficits in developmental rats. Am J Transl Res 2018;10(2):432-443. (Full text, PDF).

Xuanqi Xiong, Zhengwei Zhou, Matteo Figini, Junjie Shangguan, Zhuoli Zhang, Wei Chen: Multi-parameter evaluation of lumbar intervertebral disc degeneration using quantitative magnetic resonance imaging techniques. Am J Transl Res 2018;10(2):444-454. (Full text, PDF).

Rui Yang, Ze-Zhang Tao, Mao-Ling Huang, Yong-Fa Zheng, Meng-Yuan Dai, You Zou, Shi-Ming Chen: Knockout of the placenta specific 8 gene radiosensitizes nasopharyngeal carcinoma cells by activating the PI3K/AKT/GSK3β pathway. Am J Transl Res 2018;10(2):455-464. (Full text, PDF).

Qin Zhu, Peifen Zheng, Xinyu Chen, Feng Zhou, Qiaona He, Yuefeng Yang: Andrographolide presents therapeutic effect on ulcerative colitis through the inhibition of IL-23/IL-17 axis. Am J Transl Res 2018;10(2):465-473. (Full text, PDF).

Bo Yin, Bingjian Xue, Zhihong Wu, Jiguang Ma, Keming Wang: A novel hybrid 3D-printed titanium scaffold for osteogenesis in a rabbit calvarial defect model. Am J Transl Res 2018;10(2):474-482. (Full text, PDF).

Jian Zhao, Jian Xu, Rui Zhang: SRPX2 regulates colon cancer cell metabolism by miR-192/215 via PI3K-Akt. Am J Transl Res 2018;10(2):483-490. (Full text, PDF).

Zhenjie Yang, Shigao Zhu, Shihai Liu, Xue Wang, Bing Han, Bingyuan Zhang, Xiao Hu, Ruyong Yao, Chuandong Sun, Chengzhan Zhu: Anticancer effect of fufang yiliu yin on human hepatocellular carcinoma SMMC-7721 cells. Am J Transl Res 2018;10(2):491-500. (Full text, PDF).

Qisong Liu, Zhaofeng Jia, Li Duan, Jianyi Xiong, Daping Wang, Yue Ding: Functional peptides for cartilage repair and regeneration. Am J Transl Res 2018;10(2):501-510. (Full text, PDF).

Beiyun Wang, Jing Huang, Jingbo Li, Yuan Zhong: Control of macrophage autophagy by miR-384-5p in the development of diabetic encephalopathy. Am J Transl Res 2018;10(2):511-518. (Full text, PDF).

Hongchao He, Jun Dai, Xiaojing Wang, Xiaoqiang Qian, Juping Zhao, Haofei Wang, Danfeng Xu: NudCD1 affects renal cell carcinoma through regulating LIS1/Dynein signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(2):519-524. (Full text, PDF).

Jinjin Zhang, Juchao Ren, Shengjie Hao, Fang Ma, Yan Xin, Wenxiao Jia, Yundong Sun, Zhifang Liu, Han Yu, Jihui Jia, Wenjuan Li: MiRNA-491-5p inhibits cell proliferation, invasion and migration via targeting JMJD2B and serves as a potential biomarker in gastric cancer. Am J Transl Res 2018;10(2):525-534. (Full text, PDF).

Ping Chen, Jun Ouyang, Jiangwei Xiao, Zhongyu Han, Qiang Yu, Jing Tian, Li Zhang: Co-injection of human adipose stromal cells and rhBMP-2/fibrin gel enhances tendon graft osteointegration in a rabbit anterior cruciate ligament-reconstruction model. Am J Transl Res 2018;10(2):535-544. (Full text, PDF).

Lichun Sun, Quanyong He, Cheguo Tsai, Jun Lei, Jing Chen, Lily Vienna Makcey, David H Coy: HDAC inhibitors suppressed small cell lung cancer cell growth and enhanced the suppressive effects of receptor-targeting cytotoxins via upregulating somatostatin receptor II. Am J Transl Res 2018;10(2):545-553. (Full text, PDF).

Meng-Zhu Lu, Qian-Qian Ang, Xiang Zhang, Lan-Fang Zhang, Xiu-Hua Yao, Hong Lv, Xiao-Dong Zheng, Wen-Sheng Lu: Genomic risk variants at 3q22.3 are associated with keloids in a Chinese Han population. Am J Transl Res 2018;10(2):554-562. (Full text, PDF).

Qin Chen, Xiaoyan Huang, Renjie Li: lncRNA MALAT1/miR-205-5p axis regulates MPP+-induced cell apoptosis in MN9D cells by directly targeting LRRK2. Am J Transl Res 2018;10(2):563-572. (Full text, PDF).

Lingmei Qu, Meng Jin, Like Yang, Chuanhui Sun, Peng Wang, Yushan Li, Linli Tian, Ming Liu, Yanan Sun: Expression of long non-coding RNA HOXA11-AS is correlated with progression of laryngeal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2018;10(2):573-580. (Full text, PDF).

Desheng Sun, Qinghai Li, Dandan Ding, Xiaochen Li, Min Xie, Yongjian Xu, Xiansheng Liu: Role of Krüppel-like factor 4 in cigarette smoke-induced pulmonary vascular remodeling. Am J Transl Res 2018;10(2):581-591. (Full text, PDF).

Han-Bo Ma, Yi-Nan Yao, Jin-Jun Yu, Xue-Xue Chen, Huai-Fang Li: Extensive profiling of circular RNAs and the potential regulatory role of circRNA-000284 in cell proliferation and invasion of cervical cancer via sponging miR-506. Am J Transl Res 2018;10(2):592-604. (Full text, PDF).

Wan-Cheng Xiong, Na Han, Nan Wu, Ke-Lei Zhao, Chen Han, Hui-Xin Wang, Guan-Fang Ping, Peng-Fei Zheng, Hailong Feng, Lei Qin, Peng He: Interplay between long noncoding RNA ZEB1-AS1 and miR-101/ZEB1 axis regulates proliferation and migration of colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2018;10(2):605-617. (Full text, PDF).

Fan Cai, Fang Wu, Jiumei Cao, Xiaonan Chen: MicroRNA-146b-3p regulates the development and progression of cerebral infarction with diabetes through RAF1/P38MAPK/COX-2 signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(2):618-628. (Full text, PDF).

Xinping Yang, Yuanyuan Shi, Jingzhe Yan, Haitao Fan: Downregulation of FoxM1 inhibits cell growth and migration and invasion in bladder cancer cells. Am J Transl Res 2018;10(2):629-638. (Full text, PDF).

Jianfei Luo, Ruicheng Yan, Xiaobo He, Jie He: SOX2 inhibits cell proliferation and metastasis, promotes apoptotic by downregulating CCND1 and PARP in gastric cancer. Am J Transl Res 2018;10(2):639-647. (Full text, PDF).