AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 10, Number 5:1260-1570;2018
American Journal of Translational Research


Richard HW Funk: Coupling of pulsed electromagnetic fields (PEMF) therapy to molecular grounds of the cell. Am J Transl Res 2018;10(5):1260-1272. (Full text, PDF).

Li-Ya Dong, Feng Chen, Min Xu, Li-Ping Yao, Yun-Jiao Zhang, Yu Zhuang: Quercetin attenuates myocardial ischemia-reperfusion injury via downregulation of the HMGB1-TLR4-NF-кB signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(5):1273-1283. (Full text, PDF).

Yigang Liu, Jingxing Zhang, Ming Jiang, Qiong Cai, Jianmin Fang, Lingjing Jin: MANF improves the MPP+/MPTP-induced Parkinson’s disease via improvement of mitochondrial function and inhibition of oxidative stress. Am J Transl Res 2018;10(5):1284-1294. (Full text, PDF).

Dong Lan, Li Wang, Rongquan He, Jie Ma, Yehong Bin, Xiaojv Chi, Gang Chen, Zhengwen Cai: Exogenous glutathione contributes to cisplatin resistance in lung cancer A549 cells. Am J Transl Res 2018;10(5):1295-1309. (Full text, PDF).

Pengyu Jia, Chunting Liu, Nan Wu, Dalin Jia, Yingxian Sun: Agomelatine protects against myocardial ischemia reperfusion injury by inhibiting mitochondrial permeability transition pore opening. Am J Transl Res 2018;10(5):1310-1323. (Full text, PDF).

Baojun Fang, Guoliang Li, Chongfu Xu, Yuzuo Hui, Gang Li: MicroRNA miR-1249 downregulates adenomatous polyposis coli 2 expression and promotes glioma cells proliferation. Am J Transl Res 2018;10(5):1324-1336. (Full text, PDF).

Zhiqiang Gong, Huisheng Ye, Yu Huo, Lei Wang, Yanhong Huang, Min Huang, Xingxing Yuan: S-allyl-cysteine attenuates carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in rats by targeting STAT3/SMAD3 pathway. Am J Transl Res 2018;10(5):1337-1346. (Full text, PDF).

Wenbo Chen, Shiyu Luo, Peng Xie, Tingting Hou, Tian Yu, Xiaoyun Fu: Overexpressed UCP2 regulates mitochondrial flashes and reverses lipopolysaccharide-induced cardiomyocytes injury. Am J Transl Res 2018;10(5):1347-1356. (Full text, PDF, Movie S1, S2, S3, S4, S5, S6).

Zhihui Che, Fuchen Liu, Wenli Zhang, Mary McGrath, Daisen Hou, Ping Chen, Chunhua Song, Dongqin Yang: Targeting CAND1 promotes caspase-8/RIP1-dependent apoptosis in liver cancer cells. Am J Transl Res 2018;10(5):1357-1372. (Full text, PDF).

Feng Li, Ke Ma, Meihua Sun, Shan Shi: Identification of the tumor-suppressive function of circular RNA ITCH in glioma cells through sponging miR-214 and promoting linear ITCH expression. Am J Transl Res 2018;10(5):1373-1386. (Full text, PDF).

Chuanlei Yang, Xing Chen, Zhanjie Wei, Jie Xiao, Weiqiang Chen, Yuqiang Shang, Jinping Liu: Targeting the class IA PI3K isoforms p110α/δ attenuates heart allograft rejection in mice by suppressing the CD4+ T lymphocyte response. Am J Transl Res 2018;10(5):1387-1399. (Full text, PDF).

Qiming Xu, Nan Wu, Lijia Cui, Mao Lin, D Thirumal Kumar, C George Priya Doss, Zhihong Wu, Jianxiong Shen, Xiangjian Song, Guixing Qiu: Comparative analysis of the two extremes of FLNB-mutated autosomal dominant disease spectrum: from clinical phenotypes to cellular and molecular findings. Am J Transl Res 2018;10(5):1400-1412. (Full text, PDF).

Yankun Lv, Yanjun Wang, Xiaoran Zhu, Hua Zhang: Aldosterone downregulates delayed rectifier potassium currents through an angiotensin type 1 receptor-dependent mechanism. Am J Transl Res 2018;10(5):1413-1421. (Full text, PDF).

Dongshi Liang, Airong Huang, Yimei Jin, Miaomiao Lin, Xiaojiao Xia, Xiaoli Chen, Airong Huang: Protective effects of exogenous NaHS against sepsis-induced myocardial mitochondrial injury by enhancing the PGC-1α/NRF2 pathway and mitochondrial biosynthesis in mice. Am J Transl Res 2018;10(5):1422-1430. (Full text, PDF).

Shaoyu Wu, Qiang Yu, Yang Sun, Jing Tian: Synergistic effect of a LPEMF and SPIONs on BMMSC proliferation, directional migration, and osteoblastogenesis. Am J Transl Res 2018;10(5):1431-1443. (Full text, PDF).

Zhaohui He, Fucai Tang, Zechao Lu, Yucong Huang, Hanqi Lei, Zhibiao Li, Guohua Zeng: Analysis of differentially expressed genes, clinical value and biological pathways in prostate cancer. Am J Transl Res 2018;10(5):1444-1456. (Full text, PDF).

Li Cheng, Shengyuan Zhou, Yin Zhao, Yanqing Sun, Zheng Xu, Bo Yuan, Xiongsheng Chen: Tanshinone IIA attenuates osteoclastogenesis in ovariectomized mice by inactivating NF-kB and Akt signaling pathways. Am J Transl Res 2018;10(5):1457-1468. (Full text, PDF).

Ying Lu, Baoxian Liu, Yanling Zheng, Jia Luo, Xiaoer Zhang, Guangliang Huang, Xiaohua Xie, Jieyi Ye, Wei Wang, Xusheng Liu, Xiaoyan Xie: Application of real-time three-dimensional contrast-enhanced ultrasound using SonoVue for the evaluation of focal liver lesions: a prospective single-center study. Am J Transl Res 2018;10(5):1469-1480. (Full text, PDF).

Jingjing Zhang, Xinling Cao, Shun Wang, Mikeryi Aizimaiti, Reyihan Xielifu, Jian Liu: LincRNA-p21 sponges miR-18b to promote the progression of diabetic nephropathy. Am J Transl Res 2018;10(5):1481-1489. (Full text, PDF).

Zheng Li, Chao Jiang, Canhua Ye, Shibai Zhu, Xi Chen, William KK Wu, Wenwei Qian: miR-10a-5p, miR-99a-5p and miR-21-5p are steroid-responsive circulating microRNAs. Am J Transl Res 2018;10(5):1490-1497. (Full text, PDF).

Di Jin, Xiaowei Wu, Hongwen Yu, Lihong Jiang, Ping Zhou, Xiaoyi Yao, Jia Meng, Liping Wang, Meijie Zhang, Yina Zhang: Systematic analysis of lncRNAs, mRNAs, circRNAs and miRNAs in patients with postmenopausal osteoporosis. Am J Transl Res 2018;10(5):1498-1510. (Full text, PDF).

Hanmin Li, Zhihua Ye, Xiang Gao, Lisheng Zhang, Xin Yao, Jianxun Gu, Dingbo Lu, Ming Wan, Lin Xiao, Wangxi Cai, Xuesheng Yan, Binbin Zhao, Yu Wu, Jinrong Zhang: Diwu Yanggan capsule improving liver histological response for patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B: a randomized controlled clinical trial. Am J Transl Res 2018;10(5):1511-1521. (Full text, PDF).

Fengping Pan, Minjiang Li, Wenbin Chen: FOXD1 predicts prognosis of colorectal cancer patients and promotes colorectal cancer progression via the ERK 1/2 pathway. Am J Transl Res 2018;10(5):1522-1530. (Full text, PDF).

Kang Zhou, Zhuoli Zhang, Matteo Figini, Junjie Shangguan, Yining Wang, Haifeng Shi, Yumei Li, Zhengyu Jin, Jie Pan: Combined magnetic resonance imaging and optical surgical navigation system guidance of percutaneous liver cryoablation in a porcine model. Am J Transl Res 2018;10(5):1531-1538. (Full text, PDF).

Jie Wu, Gang Chen, Fang-Cheng Zhuang, Meng Gao, Chuan-Dong Wu, Zhan-Long He, Yun-Shui Jiang, Jian-Bo Li, Jia-Yuan Bao, Zi-An Mao: Long-term toxicity, pharmacokinetics and immune effects of a recombinant adenovirus vaccine expressing human papillomavirus 16 E6 and E7 proteins (HPV16 E6E7-Ad5 Vac) in primates. Am J Transl Res 2018;10(5):1539-1551. (Full text, PDF).

Junfeng Zhang, Yunsheng Zhang, Lin Cheng, Chunlei Li, Lei Dai, Hui Zhang, Fenglian Yan, Hui Shi, Guanjun Dong, Zhaochen Ning, Wei Xu, Chuanping Si, Hongxin Deng, Huabao Xiong: Enrichment and characterization of cancer stem-like cells in ultra-low concentration of serum and non-adhesive culture system. Am J Transl Res 2018;10(5):1552-1561. (Full text, PDF).

Chuang Tian, Yuanyuan Deng, Yong Jin, Songshan Shi, Hai Bi: Long non-coding RNA RNCR3 promotes prostate cancer progression through targeting miR-185-5p. Am J Transl Res 2018;10(5):1562-1570. (Full text, PDF).