AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 10, Number 7:1935-2221;2018
American Journal of Translational Research


Xin-Shuai Wang, Meng-Qi Zhao, Li Zhang, De-Jiu Kong, Xue-Zhen Ding, Xiao-Chen Hu, Jun-Qiang Yang, She-Gan Gao: Cell-free DNA in blood and urine as a diagnostic tool for bladder cancer: a meta-analysis. Am J Transl Res 2018;10(7):1935-1948. (Full text, PDF).

Haixai Li, Junyan Zhang, Cheng Zhen, Baojun Yang, Limin Feng: Gankyrin as a potential target for tumor therapy: evidence and perspectives. Am J Transl Res 2018;10(7):1949-1960. (Full text, PDF).

Lei Yang, Zhen Zhang, Yuzhen Zhuo, Lihua Cui, Caixia Li, Dihua Li, Shukun Zhang, Naiqiang Cui, Ximo Wang, Hongwei Gao: Resveratrol alleviates sepsis-induced acute lung injury by suppressing inflammation and apoptosis of alveolar macrophage cells. Am J Transl Res 2018;10(7):1961-1975. (Full text, PDF).

Yan Zhang, Feng Gao, Yuan Tang, Jinwen Xiao, Chuanchuan Li, Yu Ouyang, Yuemei Hou: Valproic acid regulates Ang II-induced pericyte-myofibroblast trans-differentiation via MAPK/ERK pathway. Am J Transl Res 2018;10(7):1976-1989. (Full text, PDF).

Yona Nicolau, Fayez Bany-Mohammed, Charles L Cai, Jacob V Aranda, Kay D Beharry: SiRNA silencing of VEGF, IGFs, and their receptors in human retinal microvascular endothelial cells. Am J Transl Res 2018;10(7):1990-2003. (Full text, PDF).

Yiquan Xiong, Qiuyang Zhao, Chunping Liu, Shuntao Wang, Zeming Liu, Tao Huang: Prognosis of patients with TX stage differentiated thyroid cancer: propensity scored matching analysis of the SEER database 2004-2013. Am J Transl Res 2018;10(7):2004-2014. (Full text, PDF).

Lin Gao, Guo-Tao Lu, Ying-Ying Lu, Wei-Ming Xiao, Wen-Jian Mao, Zhi-Hui Tong, Na Yang, Bai-Qiang Li, Qi Yang, Yan-Bing Ding, Wei-Qin Li: Diabetes aggravates acute pancreatitis possibly via activation of NLRP3 inflammasome in db/db mice. Am J Transl Res 2018;10(7):2015-2025. (Full text, PDF).

Yunbing Wu, Wei Qiu, Xinwei Xu, Jingjing Kang, Jingyan Wang, Yingying Wen, Xudong Tang, Yongmin Yan, Hui Qian, Xu Zhang, Wenrong Xu, Fei Mao: Exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells alleviate inflammatory bowel disease in mice through ubiquitination. Am J Transl Res 2018;10(7):2026-2036. (Full text, PDF).

Hong Li, Jie Min, Xiaoming Mao, Xueyang Wang, Yucheng Yang, Yuting Chen: Edaravone ameliorates experimental autoimmune thyroiditis in rats through HO-1-dependent STAT3/PI3K/Akt pathway. Am J Transl Res 2018;10(7):2037-2046. (Full text, PDF).

Qiao Fang, Miaomiao You, Weichang Xu, Wei Yang, Yi Gong, Xiao Dong: pre-B cell colony enhancing factor negatively regulates Na+ and fluid transport in lung epithelial cells. Am J Transl Res 2018;10(7):2047-2054. (Full text, PDF).

Weiyou Zhu, Ling Ma, Jing Qian, Jin Xu, Tongpeng Xu, Lijun Pang, Hong Zhou, Yongqian Shu, Jianwei Zhou: The molecular mechanism and clinical significance of LDHA in HER2-mediated progression of gastric cancer. Am J Transl Res 2018;10(7):2055-2067. (Full text, PDF).

Zhi-Xiao Su, Yi-Qin Shi, Zhao-Yang Lu, Rui-Lin Li, Xue-Lian Wang, Bing-Bing Ning, Jun-Li Duan, Liang-Shi Hao, Jun-Hui Duan, Yue Li, Ying-Jie Zhu, Chang-Ning Hao, Rui Wang: Comparative study of nanostructured carriers of calcium phosphate and magnesium phosphate loaded with SRT1720 for the protection of H2O2-induced senescent endothelium. Am J Transl Res 2018;10(7):2068-2077. (Full text, PDF).

Mengqiu Wu, Weiyi Chen, Xiaowen Yu, Dan Ding, Wen Zhang, Hu Hua, Man Xu, Xia Meng, Xuejuan Zhang, Yue Zhang, Aihua Zhang, Zhanjun Jia, Songming Huang: Celastrol aggravates LPS-induced inflammation and injuries of liver and kidney in mice. Am J Transl Res 2018;10(7):2078-2086. (Full text, PDF).

Qinglu Luo, Xi Qin, Yaxian Qiu, Lingying Hou, Ning Yang: The change of synovial fluid proteome in rabbit surgery-induced model of knee osteoarthritis. Am J Transl Res 2018;10(7):2087-2101. (Full text, PDF).

Ryo Sugiura, Shunsuke Ohnishi, Masatsugu Ohara, Marin Ishikawa, Shuichi Miyamoto, Reizo Onishi, Koji Yamamoto, Kazumichi Kawakubo, Masaki Kuwatani, Naoya Sakamoto: Effects of human amnion-derived mesenchymal stem cells and conditioned medium in rats with sclerosing cholangitis. Am J Transl Res 2018;10(7):2102-2114. (Full text, PDF).

Si Ai, Jian Zheng, Cai-Xia Qiu, Xiao-Lu Lu, Xu-Wei Li: Urinary proteomics analysis based on mass spectrometry and identification of therapeutic targets of Shenkangling interventions in rats with adriamycin nephropathy using iTRAQ. Am J Transl Res 2018;10(7):2115-2125. (Full text, PDF).

Jian Li, Ming Luo, Nanzi Xie, Haifeng Wang, Jianxin Wang: Bioinformatics-based analysis of the involvement of AC005550.3, RP11-415D17.3, and RP1-140K8.5 in homocysteine-induced vascular endothelial injury. Am J Transl Res 2018;10(7):2126-2136. (Full text, PDF).

Wanghui Jing, Bahman Jabbari, Nosratola D Vaziri: Uremia induces upregulation of cerebral tissue oxidative/inflammatory cascade, down-regulation of Nrf2 pathway and disruption of blood brain barrier. Am J Transl Res 2018;10(7):2137-2147. (Full text, PDF).

Xiaomei Chen, Peilong Lai, Yulian Wang, Chang He, Suijing Wu, Xin Huang, Suxia Geng, Chengwei Luo, Wei Ling, Lingji Zeng, Peng Li, Zhiwu Jiang, Jianyu Weng, Xin Du: Emerging role of C5a/C5aR IL-17A axis in cGVHD. Am J Transl Res 2018;10(7):2148-2157. (Full text, PDF).

Jianke Ding, Yang Li, Weiyang Li, Chaohua Liu, Hengxin Liu, Jiangbo Cui, Yingjun Su, Xianjie Ma: Use of expanded deltopectoral skin flaps for facial reconstruction after sizeable benign tumor resections. Am J Transl Res 2018;10(7):2158-2163. (Full text, PDF).

Cai Chen, Ya-Qin Tu, Ping Yang, Qi-Lin Yu, Shu Zhang, Fei Xiong, Cong-Yi Wang: Assessing the impact of cigarette smoking on β-cell function and risk for type 2 diabetes in a non-diabetic Chinese cohort. Am J Transl Res 2018;10(7):2164-2174. (Full text, PDF).

Hai-Bo Wu, Huan-Ping Tian, Xue-Chao Wang, Shi-Ru Bai, Xin-Ning Li, Li-Na Zhang, Rong-Pin Du: Clinical efficacy of ticagrelor in patients undergoing emergency intervention for acute myocardial infarction and its impact on platelet aggregation rate. Am J Transl Res 2018;10(7):2175-2183. (Full text, PDF).

Yuxi Wang, Zhi Zhao, Weiqi Yang, Lin Li, Fengming Zhu, Guangchang Pei, Juan Yang, Han Zhu, Huzi Xu, Meng Wang, Qian Yang, Zhizhi Hu, Pengge Wang, Gang Xu, Rui Zeng, Ying Yao: Evaluation of the safety and tolerability of tamoxifen for ischemia-incited renal injury in mice. Am J Transl Res 2018;10(7):2184-2194. (Full text, PDF).

Li Wu, Meihong Ye, Jie Zhang: Vincamine prevents lipopolysaccharide induced inflammation and oxidative stress via thioredoxin reductase activation in human corneal epithelial cells. Am J Transl Res 2018;10(7):2195-2204. (Full text, PDF).

Zheng Li, Chong Chen, Youxi Lin, Xingye Li, Haining Tan, Matthew TV Chan, William KK Wu, Songtao Zhan, Qun Cao, Jianxiong Shen: A novel probe for measuring tissue bioelectrical impedance to enhance pedicle screw placement in spinal surgery. Am J Transl Res 2018;10(7):2205-2212. (Full text, PDF).

Yuze Ma, Jiaxuan Jiang, Yuan Gao, Tianshu Shi, Xiaobo Zhu, Kaijia Zhang, Ke Lu, Bin Xue: Research progress of the relationship between pyroptosis and disease. Am J Transl Res 2018;10(7):2213-2219. (Full text, PDF).

Maaike Waasdorp, Jan-Willem Duitman, Sandrine Florquin, C Arnold Spek: Protease activated receptor 2 in diabetic nephropathy: a double edged sword: Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4512-4520. Am J Transl Res 2018;10(7):2220. (Full text, PDF).

Dong Lan, Li Wang, Rongquan He, Jie Ma, Yehong Bin, Xiaojv Chi, Gang Chen, Zhengwen Cai: Exogenous glutathione contributes to cisplatin resistance in lung cancer A549 cells: Am J Transl Res. 2018; 10(5): 1295-1309. Am J Transl Res 2018;10(7):2221. (Full text, PDF).