AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 11:6702-7194;2019
American Journal of Translational Research


Lloyd Mabonga, Abidemi Paul Kappo: The oncogenic potential of small nuclear ribonucleoprotein polypeptide G: a comprehensive and perspective view. Am J Transl Res 2019;11(11):6702-6716. (Abstract AJTR0099816, Full text, PDF).

Jianyang Liu, Lijun Zhang, Meiyan Liu: Mechanisms supporting potential use of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in psychocardiology. Am J Transl Res 2019;11(11):6717-6738. (Abstract AJTR0100089, Full text, PDF).

Wen-Xiu Xu, Zhen Liu, Fei Deng, Dan-Dan Wang, Xing-Wang Li, Tian Tian, Jian Zhang, Jin-Hai Tang: MiR-145: a potential biomarker of cancer migration and invasion. Am J Transl Res 2019;11(11):6739-6753. (Abstract AJTR0099449, Full text, PDF).

Rui-Zhi Gao, Qiao Que, Peng Lin, Yu-Yan Pang, Hua-Yu Wu, Xiao-Jiao Li, Gang Chen, Yun He, Hong Yang: Clinical roles of miR-136-5p and its target metadherin in thyroid carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(11):6754-6774. (Abstract AJTR0092418, Full text, PDF).

Pingju Liu, Liling Gu, Lingyan Ren, Jiajia Chen, Tao Li, Xin Wang, Junjun Yang, Cheng Chen, Li Sun: Intra-articular injection of etoricoxib-loaded PLGA-PEG-PLGA triblock copolymeric nanoparticles attenuates osteoarthritis progression. Am J Transl Res 2019;11(11):6775-6789. (Abstract AJTR0100542, Full text, PDF).

Boyu Pan, Xiaona Shi, Tingting Ding, Liren Liu: Unraveling the action mechanism of polygonum cuspidatum by a network pharmacology approach. Am J Transl Res 2019;11(11):6790-6811. (Abstract AJTR0099680, Full text, PDF).

Chunsheng Li, Ting Shao, Guochang Bao, Zhiming Gao, Yinglang Zhang, Honglin Ding, Wei Zhang, Fengjun Liu, Changgang Guo: Identification of potential core genes in metastatic renal cell carcinoma using bioinformatics analysis. Am J Transl Res 2019;11(11):6812-6825. (Abstract AJTR0099827, Full text, PDF).

Xiangdang Yin, Jian Zhang, Chaojun Li, Zhe Zhang, Tong Jin, Liyou Song, Rui Zhang, Wei Wang, Youmao Tao, Xiaochun Wang: LncRNA HOXA11-AS accumulation-induced microRNA-761 downregulation regulates cell growth by targeting TRIM29 in papillary thyroid cancer. Am J Transl Res 2019;11(11):6826-6837. (Abstract AJTR0094298, Full text, PDF).

Yinsheng Wei, Yudong Zhang, Qingjun Meng, Lingang Cui, Chang Xu: Hypoxia-induced circular RNA has_circRNA_403658 promotes bladder cancer cell growth through activation of LDHA. Am J Transl Res 2019;11(11):6838-6849. (Abstract AJTR0102375, Full text, PDF).

Paerhati Rexiti, Gulixian Aierken, Shuiquan Wang, Tuerhongjiang Abudurexiti, Nueraihemaiti Abuduwali, Qiang Deng, Hailong Guo, Weibin Sheng: Anatomical research on strength of screw track fixation in novel cortical bone trajectory for osteoporosis lumbar spine. Am J Transl Res 2019;11(11):6850-6859. (Abstract AJTR0100198, Full text, PDF).

Rongwei Zhang, Fuzheng Tao, Shenghui Ruan, Miaoxian Hu, Yanyan Hu, Zejun Fang, Lingming Mei, Chaoju Gong: The TGFβ1-FOXM1-HMGA1-TGFβ1 positive feedback loop increases the cisplatin resistance of non-small cell lung cancer by inducing G6PD expression. Am J Transl Res 2019;11(11):6860-6876. (Abstract AJTR0097488, Full text, PDF).

Jiawen Lu, Wenxiao Wang, Hongchao Liu, Huihui Liu, Hao Wu: Cisplatin induces calcium ion accumulation and hearing loss by causing functional alterations in calcium channels and exocytosis. Am J Transl Res 2019;11(11):6877-6889. (Abstract AJTR0103679, Full text, PDF).

Hyun-Jin Jang, Kyeong Eun Yang, In-Hu Hwang, Yang Hoon Huh, Dae Joon Kim, Hwa-Seung Yoo, Soo Jung Park, Ik-Soon Jang: Cordycepin inhibits human ovarian cancer by inducing autophagy and apoptosis through Dickkopf-related protein 1/β-catenin signaling. Am J Transl Res 2019;11(11):6890-6906. (Abstract AJTR0098071, Full text, PDF).

Zixuan Zeng, Xiaojiao Ren, Tailang Yin, Xiang Gao, Mengting Tsai, Yi Zhang, Meijia Gu: Multiplexed detection and the establishment of a novel high-throughput method for human germ cell quality screening based on aggregation-induced emission. Am J Transl Res 2019;11(11):6907-6923. (Abstract AJTR0099204, Full text, PDF, Video S1).

Junqing Wang, Fengjie Hao, Xiaochun Fei, Yongjun Chen: SPP1 functions as an enhancer of cell growth in hepatocellular carcinoma targeted by miR-181c. Am J Transl Res 2019;11(11):6924-6937. (Abstract AJTR0101009, Full text, PDF).

Qingxian Li, Qingying Wang, Qinyi Zhang, Jing Zhang, Jiawen Zhang: Collagen prolyl 4-hydroxylase 2 predicts worse prognosis and promotes glycolysis in cervical cancer. Am J Transl Res 2019;11(11):6938-6951. (Abstract AJTR0101191, Full text, PDF).

Weiping Liu, Shaoling Li, Ziling Qu, Yi Luo, Ruifeng Chen, Sufen Wei, Xin Yang, Qi Wang: Betulinic acid induces autophagy-mediated apoptosis through suppression of the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway and inhibits hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(11):6952-6964. (Abstract AJTR0099893, Full text, PDF).

Jun-Jie Zhang, Qiu-Shi Zhang, Zi-Qian Li, Jia-Wang Zhou, Jun Du: Metformin attenuates PD-L1 expression through activating Hippo signaling pathway in colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(11):6965-6976. (Abstract AJTR0098879, Full text, PDF).

Lingjing Liu, Ziqiang Xia, Jingli Li, Yiran Hu, Qiang Wang, Junjie Chen, Shiqian Fan, Jinming Wu, Nian Dong, Chengshui Chen: Fibroblast growth factor 10 protects against particulate matter-induced airway inflammatory response through regulating inflammatory signaling and apoptosis. Am J Transl Res 2019;11(11):6977-6988. (Abstract AJTR0099998, Full text, PDF).

Liyang Dong, Chao Ding, Tingting Zheng, Yanan Pu, Jiameng Liu, Wenzhe Zhang, Fei Xue, Ping Kang, Yongbin Ma, Xuefeng Wang, Chaoming Mao: Extracellular vesicles from human umbilical cord mesenchymal stem cells treated with siRNA against ELFN1-AS1 suppress colon adenocarcinoma proliferation and migration. Am J Transl Res 2019;11(11):6989-6999. (Abstract AJTR0100416, Full text, PDF).

Lili Zhang, Tao Wu, Sen Qiao: miR-1 and miR-802 regulate mesenchymal-epithelial transition during kidney development by regulating Wnt-4/β-catenin signaling. Am J Transl Res 2019;11(11):7000-7008. (Abstract AJTR0099736, Full text, PDF).

Qingjun Yang, Jin Sun, Yifei Ma, Chunjie Zhao, Jijun Song: LncRNA DLX6-AS1 promotes laryngeal squamous cell carcinoma growth and invasion through regulating miR-376c. Am J Transl Res 2019;11(11):7009-7017. (Abstract AJTR0100095, Full text, PDF).

Qin Wang, Li Xiao: Isochlorogenic acid A attenuates acute lung injury induced by LPS via Nf-κB/NLRP3 signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(11):7018-7026. (Abstract AJTR0101304, Full text, PDF).

Yuanmin Zhang, Guodong Wang, Longfei Ma, Chengqun Wang, Lina Wang, Yanxia Guo, Xiaowei Zhao: miR-137 suppresses cell growth and extracellular matrixdegradation through regulating ADAMTS-5 in chondrocytes. Am J Transl Res 2019;11(11):7027-7034. (Abstract AJTR0092677, Full text, PDF).

Fei Li, Mingqiang Su, Hongfan Zhao, Weiwei Xie, Sai Cao, Ying Xu, Weihong Chen, Lili Wang, Lina Hou, Wanlong Tan: HnRNP-F promotes cell proliferation by regulating TPX2 in bladder cancer. Am J Transl Res 2019;11(11):7035-7048. (Abstract AJTR0098984, Full text, PDF).

Cordelle Lazare, Wenhua Zhi, Jun Dai, Canhui Cao, Rajiv Rai Sookha, Ling Wang, Yifan Meng, Peipei Gao, Ping Wu, Juncheng Wei, Junbo Hu, Peng Wu: A pilot study comparing the genetic molecular biology of gestational and non-gestational choriocarcinoma. Am J Transl Res 2019;11(11):7049-7062. (Abstract AJTR0101016, Full text, PDF).

Linzhen Xie, Jinwu Wang, Yingying Zhang, Hua Chen, Dingsheng Lin, Jian Ding, Jiangwei Xuan, Qi Chen, Leyi Cai: The effects of local injection of exosomes derived from BMSCs on random skin flap in rats. Am J Transl Res 2019;11(11):7063-7073. (Abstract AJTR0099059, Full text, PDF).

Cuixia Qiao, Jin’e Wan, Lize Zhang, Bo Luo, Penglin Liu, Aiting Di, Hairui Gao, Xiaomei Sun, Gang Zhao: Astragaloside II alleviates the symptoms of experimental ulcerative colitis in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2019;11(11):7074-7083. (Abstract AJTR0100018, Full text, PDF).

Shuzhen Hong, Yi Li, Danchen Su, Li Mo, Baoyi Han, Qin Fang, Zurong Hu, Kunwei Li, Xiangnan Chen, Jie Jia: Sevoflurane induces apoptosis of isolated placental trophoblast cells and stimulates expressions of TNF-α and IL-6. Am J Transl Res 2019;11(11):7084-7093. (Abstract AJTR0100510, Full text, PDF).

Xiufeng Xie, Tianchang Li, Haifeng Yuan: Protective effects of Ulinastatin on oxidative stress and inflammation of rat-derived cardiomyocytes H9c2. Am J Transl Res 2019;11(11):7094-7103. (Abstract AJTR0101089, Full text, PDF).

Yuan Yuan, Qian Wang, Shu Li Ma, Long Qiang Xu, Meng Yang Liu, Bin Han, Ning Du, Xiao Lan Sun, Xiao Lin Yin, Fang Fang Cao: lncRNA PCAT-1 interacting with FZD6 contributes to the malignancy of acute myeloid leukemia cells through activating Wnt/β-catenin signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(11):7104-7114. (Abstract AJTR0098202, Full text, PDF).

Ren-You Pan, Chen-Hui Zhao, Jin-Xia Yuan, Yong-Jie Zhang, Jian-Liang Jin, Mu-Feng Gu, Zhi-Yuan Mao, Hai-Jian Sun, Qiao-Wei Jia, Ming-Yue Ji, Jing Zhang, Lian-Sheng Wang, Wen-Zhu Ma, Wen-Qi Ma, Jian-Dong Ding, En-Zhi Jia: Circular RNA profile in coronary artery disease. Am J Transl Res 2019;11(11):7115-7125. (Abstract AJTR0100252, Full text, PDF).

Yan Zheng, Zhan-Rong Li, Ran Yue, Yu-Long Fu, Zi-Yang Liu, Hua-Yang Feng, Jing-Guo Li, Shuang-Yin Han: PiggyBac transposon system with polymeric gene carrier transfected into human T cells. Am J Transl Res 2019;11(11):7126-7136. (Abstract AJTR0101383, Full text, PDF).

Guangyu Zhang, Anjun Ma, Yuqin Jin, Guoyou Pan, Cong Wang: LncRNA SNHG16 induced by TFAP2A modulates glycolysis and proliferation of endometrial carcinoma through miR-490-3p/HK2 axis. Am J Transl Res 2019;11(11):7137-7145. (Abstract AJTR0100534, Full text, PDF).

Chuan-Xin Xia, Yi-Wei Kao, Lei Qin, Ming-Chih Chen, Ben-Chang Shia, Szu-Yuan Wu: Cancer risk in chronic rhinosinusitis: a propensity score matched case-control cohort study. Am J Transl Res 2019;11(11):7146-7156. (Abstract AJTR0101449, Full text, PDF).

Jiayi Liu, Yanhui Li, Jie Zhang, Yeyu Cai, Quanliang Shang, Cong Ma, Dujun Bian, Zhu Chen, Enhua Xiao: Comparison of anesthesia and tumor implantation methods for establishing rabbit VX2 hepatocarcinoma. Am J Transl Res 2019;11(11):7157-7165. (Abstract AJTR0101222, Full text, PDF).

Fajiu Wang, Xi Chen, Xiaobo Yu, Qiang Lin: Degradation of CCNB1 mediated by APC11 through UBA52 ubiquitination promotes cell cycle progression and proliferation of non-small cell lung cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(11):7166-7185. (Abstract AJTR0099438, Full text, PDF).

Min Zhang, Yinghui Song, Lijuan Yu: LncRNA PTCSC3 suppressed cervical carcinoma cell invasion and proliferation via regulating miR-574-5p. Am J Transl Res 2019;11(11):7186-7194. (Abstract AJTR0098308, Full text, PDF).