AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 12:7195-7659;2019
American Journal of Translational Research


Chen Zhu, Ziqing Kong, Biao Wang, Wen Cheng, Anhua Wu, Xin Meng: ITGB3/CD61: a hub modulator and target in the tumor microenvironment. Am J Transl Res 2019;11(12):7195-7208. (Full text, PDF).

Xiaodong Mao, Chao Liu, Hua Tong, Yajun Chen, Kangsheng Liu: Principles of digital PCR and its applications in current obstetrical and gynecological diseases. Am J Transl Res 2019;11(12):7209-7222. (Full text, PDF).

Lin Tian, Jie Zhu, Jun Jin, Chakkwan Tong, Weixian Zeng, Sujun Deng, Shan Zou: Prognostic value of circulating lymphocyte B and plasma immunoglobulin M on septic shock and sepsis: a systematic review and meta-analysis. Am J Transl Res 2019;11(12):7223-7232. (Full text, PDF).

Hai-Ping Zheng, Zhi-Guang Huang, Rong-Quan He, Hui-Ping Lu, Yi-Wu Dang, Peng Lin, Dong-Yue Wen, Yong-Ying Qin, Bin Luo, Xiao-Jiao Li, Wei-Jia Mo, Hong Yang, Yun He, Gang Chen: Integrated assessment of CDK1 upregulation in thyroid cancer. Am J Transl Res 2019;11(12):7233-7254. (Full text, PDF).

Xueke Liu, Chunmei Xie, Amin Li, Yinci Zhang, Xinkuang Liu, Shuping Zhou, Jing Shen, Zhen Huo, Weiya Cao, Yongfang Ma, Ruyue Xu, Yingru Xing, Yinghai Xie, Shuyu Cai, Xiaolong Tang: BEZ235 enhances chemosensitivity of paclitaxel in hepatocellular carcinoma through inhibiting the PI3K/Akt/mTOR pathway. Am J Transl Res 2019;11(12):7255-7271. (Full text, PDF).

Zhijun Wang, Zhaohui Li, Yao Fu, Liang Han, Yu Tian: MiRNA-130a-3p inhibits cell proliferation, migration, and TMZ resistance in glioblastoma by targeting Sp1. Am J Transl Res 2019;11(12):7272-7285. (Full text, PDF).

Gang Yang, Yong Zhang, Dan Wu, Chao Wang, Yong-Jun Yang, Shi-Jun Fan, Lin Xia, Yan Wei, Xi Peng: 1H-NMR metabolomics identifies significant changes in hypermetabolism after glutamine administration in burned rats. Am J Transl Res 2019;11(12):7286-7299. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Zhiyong Cai, Jindi Liu, Hongliang Bian, Jinlan Cai: Albiflorin alleviates ovalbumin (OVA)-induced pulmonary inflammation in asthmatic mice. Am J Transl Res 2019;11(12):7300-7309. (Full text, PDF).

Bowen Yu, Bo Yuan, Anna Kiyomi, Hidetomo Kikuchi, Hideki Hayashi, Xiaomei Hu, Mari Okazaki, Munetoshi Sugiura, Toshihiko Hirano, Xiaohua Pei, Norio Takagi: Differentiation induction of human breast cancer cells by arsenite in combination with tetrandrine. Am J Transl Res 2019;11(12):7310-7323. (Full text, PDF).

Shanshan Li, Yanzhen Bi, Quanquan Wang, Manman Xu, Zhenglai Ma, Yonghong Yang, Yongkai Chang, Suling Chen, Derong Liu, Zhongping Duan, Feng Hong, Yu Chen: Transplanted mouse liver stem cells at different stages of differentiation ameliorate concanavalin A-induced acute liver injury by modulating Tregs and Th17 cells in mice. Am J Transl Res 2019;11(12):7324-7337. (Full text, PDF).

Yanqing Gu, Kewei Ren, Chunzhi Jiang, Liming Wang, Qingqiang Yao: Regulation of cartilage damage caused by lack of Klotho with thioredoxin/peroxiredoxin (Trx/Prx) system and succedent NLRP3 activation in osteoarthritis mice. Am J Transl Res 2019;11(12):7338-7350. (Full text, PDF).

Ran Xu, Fengqi Zhou, Tianfu Yu, Guanhua Xu, Junxia Zhang, Yingyi Wang, Lin Zhao, Ning Liu: MicroRNA-940 inhibits epithelial-mesenchymal transition of glioma cells via targeting ZEB2. Am J Transl Res 2019;11(12):7351-7363. (Full text, PDF).

Wu Chen, Yuan Ruan, Sheng Zhao, Jinzhuo Ning, Ting Rao, Weimin Yu, Xiangjun Zhou, Cong Liu, Yucheng Qi, Fan Cheng: MicroRNA-205 inhibits the apoptosis of renal tubular epithelial cells via the PTEN/Akt pathway in renal ischemia-reperfusion injury. Am J Transl Res 2019;11(12):7364-7375. (Full text, PDF).

Cong Liu, Wenjia Li, Lirong Zhang, Changlong Song, Hong Yu: Tumor-suppressor microRNA-151-5p regulates the growth, migration and invasion of human breast cancer cells by inhibiting SCOS5. Am J Transl Res 2019;11(12):7376-7384. (Full text, PDF, Supplementary Table 1).

Yu Zhang, Xiaxin Wu, Jinfeng Wu, Shuang Li, Sen Han, Zhijie Lin, Shizhen Ding, Xiaoqin Jia, Weijuan Gong: Decreased expression of microRNA-510 in intestinal tissue contributes to post-infectious irritable bowel syndrome via targeting PRDX1. Am J Transl Res 2019;11(12):7385-7397. (Full text, PDF).

Meng Dai, Sheng Hu, Chun-Fang Liu, Ling Jiang, Wendan Yu, Zheng-Lin Li, Wei Guo, Ranran Tang, Cheng-Yong Dong, Tai-Hua Wu, Wu-Guo Deng: BPTF cooperates with p50 NF-κB to promote COX-2 expression and tumor cell growth in lung cancer. Am J Transl Res 2019;11(12):7398-7409. (Full text, PDF).

Hui Li, Yuan Zhang, Fang Wang, William Donelan, Melanie Christine Zona, Shiwu Li, Westley Reeves, Yousong Ding, Dongqi Tang, Lijun Yang: Effects of irisin on the differentiation and browning of human visceral white adipocytes. Am J Transl Res 2019;11(12):7410-7421. (Full text, PDF).

Lili Guan, Wei Wu, Hua Pang, Dong Duan, Shaolin Li: Anti-GPC3 single-chain scFv antibody acts as an agent for radio-immunoimaging in diagnosing hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(12):7422-7431. (Full text, PDF).

Chenggen Xiao, Ping Xiao, Xiaogang Li, Guoqing Huang, Hui Li, Yusa Chen: Streptococcus may aggravate inflammatory damage in chronic nephritis via the chemotaxis of Th22 cells. Am J Transl Res 2019;11(12):7432-7440. (Full text, PDF).

Rong Zeng, Xiao-Jun Song, Chang-Wei Liu, Wei Ye: LncRNA ANRIL promotes angiogenesis and thrombosis by modulating microRNA-99a and microRNA-449a in the autophagy pathway. Am J Transl Res 2019;11(12):7441-7448. (Full text, PDF).

Zheng Li, Jin Wei, Hong Xiao, Liguo Zhu, Xisheng Weng, Jin Jin, Jun Zhang, Heming Wang, Jirong Ge, Tianzun Tao, Lingpeng Pei, Xin Dong, Lulin Wang: Bone-strengthening supplement (BSP) promotes bone and cartilage repair, for the treatment of Osteonecrosis of Femoral Head: an MRI-based study. Am J Transl Res 2019;11(12):7449-7455. (Full text, PDF).

Yilong Ma, Chang Zhao, Hui Zhao, Haiping Li, Changyong Chen, Hua Xiang, Chuansheng Zheng, Cong Ma, Chao Luo, Huaiming Qiu, Yuanhui Yao, Hongyao Hu, Bin Xiong, Jun Zhou, Hui Zhu, Qingyun Long: Comparison of treatment efficacy and safety between drug-eluting bead transarterial chemoembolization with CalliSpheres® microspheres and conventional transarterial chemoembolization as first-line treatment in hepatocellular carcinoma patients. Am J Transl Res 2019;11(12):7456-7470. (Full text, PDF).

Shujuan Zhou, Mei Zhu, Fanyan Meng, Jie Shao, Qiuping Xu, Jia Wei, Baorui Liu: Evaluation of PD-1 blockade using a multicellular tumor spheroid model. Am J Transl Res 2019;11(12):7471-7478. (Full text, PDF).

Jiqiang Wang, Zhihui Liu, Qianru Sun, Shuang Xia, Jing Cui, Lan Yang, Liyou An, Jiaxin Zhang, Lei Su, Youqiang Su, Fuliang Du: Combined treatment with cysteamine and leukemia inhibitory factor promotes guinea pig oocyte meiosis in vitro. Am J Transl Res 2019;11(12):7479-7491. (Full text, PDF).

Chung-Shih Chen, Yu-Che Ou, Hao Lin, Chong-Jong Wang, Hui-Chun Chen, Fu-Min Fang, Hsuan-Chih Hsu, Yu-Jie Huang, Yu-Ming Wang, Chun-Chieh Huang, Shang-Yu Chou, Jen-Yu Cheng, Eng-Yen Huang: Analysis of prognostic factors and clinical outcomes in uterine cervical carcinoma with isolated para-aortic lymph node recurrence. Am J Transl Res 2019;11(12):7492-7502. (Full text, PDF).

Li Gao, Dan-Dan Xiong, Rong-Quan He, Ze-Feng Lai, Li-Min Liu, Zhi-Guang Huang, Xia Yang, Hua-Yu Wu, Li-Hua Yang, Jie Ma, Sheng-Hua Li, Peng Lin, Hong Yang, Dian-Zhong Luo, Gang Chen, Yi-Wu Dang: Identifying TF-miRNA-mRNA regulatory modules in nitidine chloride treated HCC xenograft of nude mice. Am J Transl Res 2019;11(12):7503-7522. (Full text, PDF, Supplementary Data).

You Zhou, Manli Yin, Chenchen Xia, Xueling Wang, Hao Wu, Yonghua Ji: Visual deprivation modifies glutamate receptor expression in visual and auditory centers. Am J Transl Res 2019;11(12):7523-7537. (Full text, PDF).

Wen-Ting Huang, An-Gui Liu, Kai-Teng Cai, Rong-Quan He, Zhen Li, Qing-Jun Wei, Ming-Yue Chen, Jing-Yuan Huang, Wan-Yun Yan, Hong Zhou, Gang Chen, Jie Ma: Exploration and validation of downregulated microRNA-199a-3p, downstream messenger RNA targets and transcriptional regulation in osteosarcoma. Am J Transl Res 2019;11(12):7538-7554. (Full text, PDF).

Mengmeng Yang, Xu Yang, Shaohong Wang, Li Xu, Shan Ke, Xuemei Ding, Wenbing Sun, Jun Gao: HMGB1-induced endothelial cell pyroptosis is involved in systemic inflammatory response syndrome following radiofrequency ablation of hepatic hemangiomas. Am J Transl Res 2019;11(12):7555-7567. (Full text, PDF).

Fei Geng, Gui-Feng Lu, Mei-Hong Ji, De-Ying Kong, Si-Yu Wang, Hong Tian, Ze-Mei Xie, Min Pan, Nan-Ling Gong: MicroRNA-26b-3p/ANTXR1 signaling modulates proliferation, migration, and apoptosis of glioma. Am J Transl Res 2019;11(12):7568-7578. (Full text, PDF).

Yuan Chen, Rongkai Zhang, Weidong Zhao, Minghui Lv, Mo Chen, Yan Yan, Shaoyan Feng: Paeoniflorin exhibits antitumor effects in nasopharyngeal carcinoma cells through downregulation of NEDD4.  Am J Transl Res 2019;11(12):7579-7590. (Full text, PDF).

Binbin Fang, Qing Zhao, Weiming Ling, Yuechun Zhang, Mengmeng Ou: Hypoxia induces HT-22 neuronal cell death via Orai1/CDK5 pathway-mediated Tau hyperphosphorylation. Am J Transl Res 2019;11(12):7591-7603. (Full text, PDF).

Xiaojuan Luo, Yuchen He, Haosheng Tang, Yiqu Cao, Menghui Gao, Baoan Liu, Zhongliang Hu: Effects of HER2 on the invasion and migration of gastric cancer. Am J Transl Res 2019;11(12):7604-7613. (Full text, PDF).

Wei Yu, Dapeng Gao, Zijian Wang, Wen Jin, Xiaowei Peng, Ayang Zhao, Chenglong Li, Sihua Qi: Probiotics alleviate cognitive dysfunction associated with neuroinflammation in cardiac surgery. Am J Transl Res 2019;11(12):7614-7626. (Full text, PDF).

Jianzhi Zhao, Jingrong Chen, Feng Huang, Julie Wang, Wenru Su, Jianyao Zhou, Quanyin Qi, Fenglin Cao, Baoqing Sun, Zhongmin Liu, Joseph A Bellanti, Songguo Zheng: Human gingiva tissue-derived MSC ameliorates immune-mediated bone marrow failure of aplastic anemia via suppression of Th1 and Th17 cells and enhancement of CD4+Foxp3+ regulatory T cells differentiation. Am J Transl Res 2019;11(12):7627-7643. (Full text, PDF).

Fangfang Xu, Honggang Guo, Mingyue Shi, Siwei Liu, Min Wei, Kai Sun, Yuqing Chen: A combination of low-dose decitabine and chidamide resulted in synergistic effects on the proliferation and apoptosis of human myeloid leukemia cell lines. Am J Transl Res 2019;11(12):7644-7655. (Full text, PDF).

Saravanan Subramanian, Pradeep K Pallati, Poonam Sharma, Devendra K Agrawal, Kalyana C Nandipati: Significant association of TREM-1 with HMGB1, TLRs and RAGE in the pathogenesis of insulin resistance in obese diabetic populations: Am J Transl Res. 2017; 9(7): 3224-3244. Am J Transl Res 2019;11(12):7656-7659. (Full text, PDF).