AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 3:1154-1918;2019
American Journal of Translational Research


Xianghe Li, Wei Luo, Junxian Hu, Yueqi Chen, Tao Yu, Jing Yang, Shiwu Dong, Xiaobin Tian, Li Sun: Interleukin-27 prevents LPS-induced inflammatory osteolysis by inhibiting osteoclast formation and function. Am J Transl Res 2019;11(3):1154-1169. (Full text, PDF).

Jun Zheng, Jin Tan, Yu-Yang Miao, Qiang Zhang: Extracellular vesicles degradation pathway based autophagy lysosome pathway. Am J Transl Res 2019;11(3):1170-1183. (Full text, PDF).

Pengpeng Duan, Jin Tan, Yuyang Miao, Qiang Zhang: Potential role of exosomes in the pathophysiology, diagnosis, and treatment of hypoxic diseases. Am J Transl Res 2019;11(3):1184-1201. (Full text, PDF).

Quynh Nguyen, Toshifumi Yokota: Antisense oligonucleotides for the treatment of cardiomyopathy in Duchenne muscular dystrophy. Am J Transl Res 2019;11(3):1202-1218. (Full text, PDF).

Jiayu Song, Jing Yu, Gabriella Wenda Prayogo, Weidong Cao, Yimei Wu, Zhanjun Jia, Aihua Zhang: Understanding kidney injury molecule 1: a novel immune factor in kidney pathophysiology. Am J Transl Res 2019;11(3):1219-1229. (Full text, PDF).

Siqi Yin, Cheng Ji, Peipei Wu, Can Jin, Hui Qian: Human umbilical cord mesenchymal stem cells and exosomes: bioactive ways of tissue injury repair. Am J Transl Res 2019;11(3):1230-1240. (Full text, PDF).

Qingjun Pan, Jinxia Chen, Linjie Guo, Xing Lu, Shuzhen Liao, Chunfei Zhao, Sijie Wang, Huafeng Liu: Mechanistic insights into environmental and genetic risk factors for systemic lupus erythematosus. Am J Transl Res 2019;11(3):1241-1254. (Full text, PDF).

Ning Li, Xi Xie, Yixuan Hu, Huadong He, Xian Fu, Tiantian Fang, Changjiu Li: Herceptin-conjugated liposomes co-loaded with doxorubicin and simvastatin in targeted prostate cancer therapy. Am J Transl Res 2019;11(3):1255-1269. (Full text, PDF).

Zhongye Du, Yingying Huang, Yan Chen, Yiqiang Chen: Combination effects of baicalin with levofloxacin against biofilm-related infections. Am J Transl Res 2019;11(3):1270-1281. (Full text, PDF).

Jiunn-Jye Sheu, Hao-Yi Hsiao, Sheng-Ying Chung, Sarah Chua, Kuan-Hung Chen, Pei-Hsun Sung, Fan-Yen Lee, Hung-I Lu, Yi-Ling Chen, Yi-Chen Li, Hsueh-Wen Chang, Sheung-Fat Ko, Hon-Kan Yip: Endothelial progenitor cells, rosuvastatin and valsartan have a comparable effect on repair of balloon-denudated carotid artery injury. Am J Transl Res 2019;11(3):1282-1298. ( Full text, PDF).

Sainan Yang, Xiaomin Sheng, Dan Xiang, Xia Wei, Tingting Chen, Zailin Yang, Yong Zhang: CD150highTreg cells may attenuate graft versus host disease and intestinal cell apoptosis after hematopoietic stem cell transplantation. Am J Transl Res 2019;11(3):1299-1310. (Full text, PDF).

Huifeng Zhu, Yuan Wang, Xian Yang, Guoran Wan, Yan Qiu, Xiyue Ye, Yuqing Gao, Dong Wan: Catalpol improves axonal outgrowth and reinnervation of injured sciatic nerve by activating Akt/mTOR pathway and regulating BDNF and PTEN expression. Am J Transl Res 2019;11(3):1311-1326. (Full text, PDF).

Juan Wen, Jiajie Wang, Lan Guo, Weijun Cai, Yang Wu, Wei Chen, Xiaohong Tang: Chemerin stimulates aortic smooth muscle cell proliferation and migration via activation of autophagy in VSMCs of metabolic hypertension rats. Am J Transl Res 2019;11(3):1327-1342. (Full text, PDF).

Ming Guan, Yuhua Zhang, Qiusheng Huang, Li He, Qiaojun Fang, Jie Zhang, Song Gao, Jia Fang, Yongming Ma, Kaiming Su, Xia Gao: Fetal bovine serum inhibits neomycin-induced apoptosis of hair cell-like HEI-OC-1 cells by maintaining mitochondrial function. Am J Transl Res 2019;11(3):1343-1358. (Full text, PDF).

Young-Sun Nam, Keon-Il Im, Nayoun Kim, Yunejin Song, Jun-Seok Lee, Young-Woo Jeon, Seok-Goo Cho: Down-regulation of intracellular reactive oxygen species attenuates P-glycoprotein-associated chemoresistance in Epstein-Barr virus-positive NK/T-cell lymphoma. Am J Transl Res 2019;11(3):1359-1373. (Full text, PDF).

Liqi Shen, Yun Xiao, Qishun Wu, Ling Liu, Caiguo Zhang, Xuekun Pan: TLR4/NF-κB axis signaling pathway-dependent up-regulation of miR-625-5p contributes to human intervertebral disc degeneration by targeting COL1A1. Am J Transl Res 2019;11(3):1374-1388. (Full text, PDF).

Pengxun Han, Yao Wang, Hongyue Zhan, Wenci Weng, Xuewen Yu, Na Ge, Wenjing Wang, Gaofeng Song, Tiegang Yi, Shunmin Li, Mumin Shao, Huili Sun: Artemether ameliorates type 2 diabetic kidney disease by increasing mitochondrial pyruvate carrier content in db/db mice. Am J Transl Res 2019;11(3):1389-1402. (Full text, PDF).

Fei Zhou, Lijun Zhang, Lei Chen, Yingbin Xu, Yanan Chen, Zilun Li, Xusheng Liu, Jun Wu, Shaohai Qi: Prevascularized mesenchymal stem cell-sheets increase survival of random skin flaps in a nude mouse model. Am J Transl Res 2019;11(3):1403-1416. (Full text, PDF).

Zucheng Luo, Yujie Bian, Wenting Su, Li Shi, Shi Li, Yonghuan Song, Gang Zheng, Aiguo Xie, Jixin Xue: Comparison of various reagents for preparing a decellularized porcine cartilage scaffold. Am J Transl Res 2019;11(3):1417-1427. (Full text, PDF).

Gaixia He, Yanhui Chen, Chengpei Zhu, Jinxue Zhou, Xingwang Xie, Ran Fei, Lai Wei, Haitao Zhao, Hongsong Chen, Henghui Zhang: Application of plasma circulating cell-free DNA detection to the molecular diagnosis of hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(3):1428-1445. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Jia-Qiang Liang, Fang Lu, Bin Gan, Yu-Ying Wen, Jin Chen, Huai-Gao Wang, Yang Yang, Xin-Sheng Peng, Yan-Fang Zhou: Low-dose tubacin promotes BMSCs proliferation and morphological changes through the ERK pathway. Am J Transl Res 2019;11(3):1446-1459. (Full text, PDF).

Ran Qin, Jinyu Sun, Jun Wu, Lulu Chen: Pyrroloquinoline quinone prevents knee osteoarthritis by inhibiting oxidative stress and chondrocyte senescence. Am J Transl Res 2019;11(3):1460-1472. (Full text, PDF).

Jing Liu, Chun-Ming Jiang, Yuan Feng, Wei Zhu, Bo Jin, Yang-Yang Xia, Qing-Yan Zhang, Peng-Fei Xu, Miao Zhang: Rapamycin inhibits peritoneal fibrosis by modifying lipid homeostasis in the peritoneum. Am J Transl Res 2019;11(3):1473-1485. (Full text, PDF).

Jing Ding, Fangchun Jin, Xiang Zhao, Li Zhao, Zhenkai Wu, Jiyu Li: Hemiepiphysiodesis stapling induces ER stress apoptosis and autophagy in rat growth plates. Am J Transl Res 2019;11(3):1486-1497. (Full text, PDF).

Wenjing Zhou, Ji Yang, Jinzhou Zhu, Yuming Wang, Yue Wu, Liqian Xu, Yunmei Yang: Fetuin B aggravates liver X receptor-mediated hepatic steatosis through AMPK in HepG2 cells and mice. Am J Transl Res 2019;11(3):1498-1509. (Full text, PDF).

Luyuan Tao, Kaiyu Huang, Jiaoni Wang, Yangjing Xue, Yingying Zhou, Fei He, Yigen Shen, Jinsheng Wang, Xingjian Gu, Kangting Ji, Lu Qian, Xianyang Guo: Retinol palmitate protects against myocardial ischemia/reperfusion injury via reducing oxidative stress and inhibiting apoptosis. Am J Transl Res 2019;11(3):1510-1520. (Full text, PDF).

Aiqin Sun, Jie Hao, Lin Yu, Satadru K Lahiri, Wannian Yang, Qiong Lin, Jihe Zhao: Regulation of Krüppel-like factor 8 by the NEDD4 E3 ubiquitin ligase. Am J Transl Res 2019;11(3):1521-1530. (Full text, PDF).

Sumanta Mukherjee, Leonid Zhelnin, Anthony Sanfiz, Jie Pan, Zhuyin Li, Melissa Yarde, Jean McCarty, Gabor Jarai: Development and validation of an in vitro 3D model of NASH with severe fibrotic phenotype. Am J Transl Res 2019;11(3):1531-1540. (Full text, PDF).

Wenli Fang, Wang Liao, Yuqiu Zheng, Xiaoyun Huang, Xueling Weng, Shengnuo Fan, Xiaoyu Chen, Xingmei Zhang, Jianjun Chen, Songhua Xiao, Anderson Thea, Ping Luan, Jun Liu: Neurotropin reduces memory impairment and neuroinflammation via BDNF/NF-κB in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease. Am J Transl Res 2019;11(3):1541-1554. (Full text, PDF).

Jing Yan, Ailin Luo, Jie Gao, Xiaole Tang, Yilin Zhao, Biyun Zhou, Zhiqiang Zhou, Shiyong Li: The role of SIRT1 in neuroinflammation and cognitive dysfunction in aged rats after anesthesia and surgery. Am J Transl Res 2019;11(3):1555-1568. (Full text, PDF).

Yihong Chen, Wenhao Niu, Yu-Chieh Chao, Zhiqing He, Ru Ding, Feng Wu, Chun Liang: Alagebrium targets the miR-27b/TSP-1 signaling pathway to rescue Nε-carboxymethyl-lysine-induced endothelial dysfunction. Am J Transl Res 2019;11(3):1569-1580. (Full text, PDF).

Wei Wang, Jiayi Wu, Xiaochun Fei, Weiguo Chen, Yafen Li, Kunwei Shen, Li Zhu: CHD1L promotes cell cycle progression and cell motility by up-regulating MDM2 in breast cancer. Am J Transl Res 2019;11(3):1581-1592. (Full text, PDF).

Kun Shi, Fengzhen Wang, Jihua Xia, Bangjie Zuo, Zhaohong Wang, Xiaojian Cao: Pirfenidone inhibits epidural scar fibroblast proliferation and differentiation by regulating TGF-β1-induced Smad-dependent and -independent pathways. Am J Transl Res 2019;11(3):1593-1604. (Full text, PDF).

Tuoye Xu, Wan Yu, Qingquan Li, Xiaojian Li, Yan Shi, Boqiang Cao, Yaxuan Zhang, Seng Wang, Yan Zhang, Tianlu Wang, Baosheng Huang: MicroRNA-524 inhibits the progress of glioma via the direct targeting of NCF2. Am J Transl Res 2019;11(3):1605-1615. (Full text, PDF).

Wang Cai, Bing Song, Hao Ai: Combined inhibition of FGFR and mTOR pathways is effective in suppressing ovarian cancer. Am J Transl Res 2019;11(3):1616-1625. (Full text, PDF).

Zhao Luo, Zhen Zhang, Fuyu Zhang, Ying Liu, Yang Zhang, Xiaodong Sun, Ming Sang, Huiyu Luo: Ropivacaine mesylate exerts neurotoxicity via up-regulation of Fas/FasL expression in rat pheochromocytoma PC12 cells. Am J Transl Res 2019;11(3):1626-1634. (Full text, PDF).

Cai-Jie Zhou, Fei Ma, Wen-Jing Liao, Li-Juan Song, Dian Yu, Yan-Nan Song, Tian-Yong Hu, Zhi-Qiang Liu, Zhi-Gang Liu, Xiao-Wen Zhang, Ping-Chang Yang: Restoration of immune suppressor function of regulatory B cells collected from patients with allergic rhinitis with Chinese medical formula Yupingfeng San. Am J Transl Res 2019;11(3):1635-1643. (Full text, PDF).

Yongjun Jiang, Tingran Wei, Wei Li, Ruihua Zhang, Maogang Chen: Circular RNA hsa_circ_0002024 suppresses cell proliferation, migration, and invasion in bladder cancer by sponging miR-197-3p. Am J Transl Res 2019;11(3):1644-1652. (Full text, PDF).

Adel Musalam, Mohamed Andarawi, Mohamed Osman, Mubarak Al-Shriam, Amany Elrefaie, Ahmed A Mahfouz, Mahmoud-Rezk A Hussein: Alterations of COX-2, HER-2/neu and E-Cadherin protein expression in the prostatic adenocarcinoma: preliminary findings. Am J Transl Res 2019;11(3):1653-1667. (Full text, PDF).

Shipeng Zheng, Peihua Lv, Jing Su, Keke Miao, Han Xu, Mengquan Li: Overexpression of CBX2 in breast cancer promotes tumor progression through the PI3K/AKT signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(3):1668-1682. (Full text, PDF).

Renuka P Limgala, Tabitha Jennelle, Matthew Plassmeyer, Michel Boutin, Pamela Lavoie, Mona Abaoui, Christiane Auray-Blais, Khan Nedd, Oral Alpan, Ozlem Goker-Alpan: Altered immune phenotypes in subjects with Fabry disease and responses to switching from agalsidase alfa to agalsidase beta. Am J Transl Res 2019;11(3):1683-1696. (Full text, PDF).

Maria A Abrantes, Arwin M Valencia, Fayez Bany-Mohammed, Jacob V Aranda, Kay D Beharry: Combined antenatal and postnatal steroid effects on fetal and postnatal growth, and neurological outcomes in neonatal rats. Am J Transl Res 2019;11(3):1697-1710. (Full text, PDF).

Jia Huang, Zhenping Ding, Qingquan Luo, Wenrong Xu: Cancer cell-derived exosomes promote cell proliferation and inhibit cell apoptosis of both normal lung fibroblasts and non-small cell lung cancer cell through delivering alpha-smooth muscle actin. Am J Transl Res 2019;11(3):1711-1723. (Full text, PDF).

Esperanza García-Molina, María Sabater-Molina, David López-Cuenca, María C Olmo, Inmaculada Pérez, Carmen Muñoz Esparza, Juan R Gimeno Blanes: A study of the pathogenicity of variants in familial heart disease. The value of cosegregation. Am J Transl Res 2019;11(3):1724-1735. (Full text, PDF).

Yue Zhou, Mo Chen, Regis J O’Keefe, Jie Shen, Zhi Li, Jian Zhou, Xuedong Zhou, Jeremy J Mao: Epigenetic and therapeutic implications of dnmt3b in temporomandibular joint osteoarthritis. Am J Transl Res 2019;11(3):1736-1747. (Full text, PDF).

Yueyao Du, Yanping Lin, Kai Yin, Liheng Zhou, Yiwei Jiang, Wenjin Yin, Jinsong Lu: Single nucleotide polymorphisms of let-7-related genes increase susceptibility to breast cancer. Am J Transl Res 2019;11(3):1748-1759. (Full text, PDF).

Yizuo Chen, Ruida Quan, Adheesh Bhandari, Zheng Chen, Yaoyao Guan, Jingjing Xiang, Jie You, Lisong Teng: Low metallothionein 1M (MT1M) is associated with thyroid cancer cell lines progression. Am J Transl Res 2019;11(3):1760-1770. (Full text, PDF).

Gianluca Santise, Daniele Maselli, Donatella Malanga, Anna Di Vito, Nicoletta Mandarino, Giancarlo Boccadamo, Pio Zeppa, Andrea Amorosi, Giuseppe Viglietto, Antonia Rizzuto, Chiara Mignogna: Identification of mesothelial cells in intraoperative blood salvage. Am J Transl Res 2019;11(3):1771-1779. (Full text, PDF).

Fang Li, Anbao Chen, Jie Zhang: miR-9 stimulation enhances the differentiation of neural stem cells with zoanthamine by regulating Notch signaling. Am J Transl Res 2019;11(3):1780-1788. (Full text, PDF).

Yun Yang, George Vassilakos, David W Hammers, Zhaohui Yang, Elisabeth R Barton, Hugh Lee Sweeney: Smooth muscle atrophy and colon pathology in SMN deficient mice. Am J Transl Res 2019;11(3):1789-1799. (Full text, PDF).

Xiang-Jie An, Ying Xia, Jun Li, Li-Yun Dong, Yu-Jue Wang, Jin Yang, Yan Li, Chen Shen, Ya-Min Zhang, Ming Yang, Ya-Ting Tu, Liu Yang, Juan Tao: RasGRP3 in peripheral blood mononuclear cells is associated with disease activity and implicated in the development of systemic lupus erythematosus. Am J Transl Res 2019;11(3):1800-1809. ( Full text, PDF).

Jie Deng, Rui Fu, Qing Li, Yuanmin Wang, Wei Hu, Bing Shen, Hongqi Li, Chaojie Hu, Manli Liu, Liang Zhang, Mengdie Liu, Qi Cao, Yiping Wang: Increased sFRP3 expression correlated to senescence of endothelial cells in the aging process of mice. Am J Transl Res 2019;11(3):1810-1818. (Full text, PDF).

Tian-Yu Zhong, Zhi-Chao Zhang, Yu-Nan Gao, Zhen Lu, Hu Qiao, Hong Zhou, Yong Liu: Loss of Wnt4 expression inhibits the odontogenic potential of dental pulp stem cells through JNK signaling in pulpitis. Am J Transl Res 2019;11(3):1819-1826. (Full text, PDF).

Minghui Wang, Yujie Liu, Chao Li, Ying Zhang, Xiujun Zhou, Chengzhi Lu: Long noncoding RNA OIP5-AS1 accelerates the ox-LDL mediated vascular endothelial cells apoptosis through targeting GSK-3β via recruiting EZH2. Am J Transl Res 2019;11(3):1827-1834. (Full text, PDF).

Xiu Liu, Bing-Dong Ma, Shan Liu, Ju Liu, Bao-Xin Ma: Long noncoding RNA LINC00341 promotes the vascular smooth muscle cells proliferation and migration via miR-214/FOXO4 feedback loop. Am J Transl Res 2019;11(3):1835-1842. ( Full text, PDF).

Ying Zhang, Xin Chen, Ying Deng: miR-125a-3p decreases levels of interlukin-17 and suppresses renal fibrosis via down-regulating TGF-β1 in systemic lupus erythematosus mediated Lupus nephritic mice. Am J Transl Res 2019;11(3):1843-1853. (Full text, PDF).

Dong-Mei Wu, Shan Wang, Xin Wen, Xin-Rui Han, Yong-Jian Wang, Min Shen, Shao-Hua Fan, Zi-Feng Zhang, Qun Shan, Meng-Qiu Li, Bin Hu, Jun Lu, Gui-Quan Chen, Yuan-Lin Zheng: Impact of serum omentin-1 levels on functional prognosis in nondiabetic patients with ischemic stroke. Am J Transl Res 2019;11(3):1854-1863. (Full text, PDF).

Han Xiao, Ze-Bin Chen, Hui-Lin Jin, Bin Li, Li-Xia Xu, Yu Guo, Shu-Ling Chen, He-Ping Li, Zhen-Wei Peng, Jing-Xian Shen: Treatment selection of recurrent hepatocellular carcinoma with microvascular invasion at the initial hepatectomy. Am J Transl Res 2019;11(3):1864-1875. (Full text, PDF).

Shijian Zhang, Xudong Wang, Anand Gupta, Xin Fang, Lei Wang, Chenping Zhang: Expression of IL-17 with tumor budding as a prognostic marker in oral squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(3):1876-1883. (Full text, PDF).

Xueding Cai, Yanfan Chen, Xiaona Xie, Dan Yao, Cheng Ding, Mayun Chen: Astaxanthin prevents against lipopolysaccharide-induced acute lung injury and sepsis via inhibiting activation of MAPK/NF-κB. Am J Transl Res 2019;11(3):1884-1894. (Full text, PDF).

Hengxing Zhou, Meng Wei, Lu Lu, Tianci Chu, Xueying Li, Zheng Fu, Jun Liu, Yi Kang, Lu Liu, Yongfu Lou, Chi Zhang, Yanzheng Gao, Xiaohong Kong, Shiqing Feng: Angiopoietin-2 induces the neuronal differentiation of mouse embryonic NSCs via phosphatidylinositol 3 kinase-Akt pathway-mediated phosphorylation of mTOR. Am J Transl Res 2019;11(3):1895-1907. (Full text, PDF).

Jiahao Zhang, Xiaoqing Hu, Zhenlong Liu, Fengyuan Zhao, Yong Ma, Yingfang Ao: Anatomical single bundle anterior cruciate ligament reconstruction with rounded rectangle tibial tunnel and oval femoral tunnel: a prospective comparative study versus conventional surgery. Am J Transl Res 2019;11(3):1908-1918. (Full text, PDF).