AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 5:2616-3245;2019
American Journal of Translational Research


Yu-Long Lan, Shao Li, Jia-Cheng Lou, Xiao-Chi Ma, Bo Zhang: The potential roles of dopamine in traumatic brain injury: a preclinical and clinical update. Am J Transl Res 2019;11(5):2616-2631. (Full text, PDF).

Xiangyi Kong, Bolun Ai, Yiming Kong, Lijuan Su, Yunzhou Ning, Newton Howard, Shun Gong, Chen Li, Jie Wang, Wan-Ting Lee, Jing Wang, Yanguo Kong, Jingping Wang, Yi Fang: Artificial intelligence: a key to relieve China’s insufficient and unequally-distributed medical resources. Am J Transl Res 2019;11(5):2632-2640. (Full text, PDF).

Zhongyue Huang, Huijie Gu, Xiaofan Yin, Long Gao, Kunxi Zhang, Yiming Zhang, Jun Xu, Liang Wu, Jingbo Yin, Lei Cui: Bone regeneration using injectable poly (γ-benzyl-L-glutamate) microspheres loaded with adipose-derived stem cells in a mouse femoral non-union model. Am J Transl Res 2019;11(5):2641-2656. (Full text, PDF).

Xingyu Mei, Zhouwei Wu, Jie Huang, Yue Sun, Weimin Shi: Screening and analysis of differentially expressed genes of human melanocytes in skin cells mixed culture. Am J Transl Res 2019;11(5):2657-2667. (Full text, PDF).

Yan Luo, Guoyan Tian, Zhenjie Zhuang, Jin Chen, Ningning You, Lili Zhuo, Bingtian Liang, Yu Song, Shufei Zang, Juan Liu, Jin Yang, Weihong Ge, Junping Shi: Berberine prevents non-alcoholic steatohepatitis-derived hepatocellular carcinoma by inhibiting inflammation and angiogenesis in mice. Am J Transl Res 2019;11(5):2668-2682. (Full text, PDF).

Zepeng Du, Qiaoxi Xia, Bingli Wu, Jiyu Ding, Yan Zhao, Ling Lin, Mantong Chen, Zhixiong Cai, Shaohong Wang, Liyan Xu, Enmin Li, Zhiyong Wu, Yun Li, Haixiong Xu, Dong Yin: The analyses of SRCR genes based on protein-protein interaction network in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(5):2683-2705. (Full text, PDF).

Chia-Lo Chang, Chih-Hung Chen, John Y Chiang, Cheuk-Kwan Sun, Yi-Ling Chen, Kuan-Hung Chen, Pei-Hsun Sung, Tien-Hung Huang, Yi-Chen Li, Hong-Hwa Chen, Hon-Kan Yip: Synergistic effect of combined melatonin and adipose-derived mesenchymal stem cell (ADMSC)-derived exosomes on amelioration of dextran sulfate sodium (DSS)-induced acute colitis. Am J Transl Res 2019;11(5):2706-2724. (Full text, PDF).

Yonghong Lei, Yanping Yang, Jieqiong Zhao, Haibo Gao, Ruirui Chen, Baobao Bai, Xiaohui Kang, Yong He, Lu Ding, Ting Wei, Xiaobing Fu, Lianyou Zhao, Xue Li: P-AKT2/SPK1 (P-SPK1) and P-MEK/P-ERK cell signaling pathways are involved in LPS-induced macrophage migration. Am J Transl Res 2019;11(5):2725-2741. (Full text, PDF).

Wenxi Du, Liming Yin, Peijian Tong, Junjie Chen, Ying Zhong, Jiefeng Huang, Shufang Duan: MiR-495 targeting dvl-2 represses the inflammatory response of ankylosing spondylitis. Am J Transl Res 2019;11(5):2742-2753. (Full text, PDF).

Hu-Fang Yuan, Yong Li, Wei-Hua Ye, Yu Liu, Zhi-Dong Zhang, Bi-Bo Tan, Li-Qiao Fan, Qun Zhao, Dong Wang, Nan Jia, Ying-Jie Hao: Downregulation of annexin A7 decreases proliferation, migration, and invasion of gastric cancer cells by reducing matrix metalloproteinase 1 and 9 expression. Am J Transl Res 2019;11(5):2754-2764. (Full text, PDF).

Changjiang Lei, Ying Fan, Xiulan Peng, Xiaojun Gong, Liwei Shao: P2Y11R regulates cytotoxicity of HBV X protein (HBx) in human normal hepatocytes. Am J Transl Res 2019;11(5):2765-2774. (Full text, PDF).

Shijun Zhu, Ye Gu, Wei Wang, Jiaxiang Bai, Gaorang Ge, Wenhao Zhang, Qing Wang, Xiaobin Guo, Long Xiao, Yunxia Tao, Fuwen Niu, Zhikui Nie, Dechun Geng, Zhirong Wang: Sitagliptin ameliorates advanced glycation end-product (AGE)-induced degradation of extracellular matrix in human primary chondrocytes. Am J Transl Res 2019;11(5):2775-2783. (Full text, PDF).

Xiaoxia Che, Fangfang Jian, Nan Jia, Ya Zheng, Yahui Jiang, Weiwei Feng: FAT4-USP51 complex regulates the proliferation and invasion of endometrial cancer via Hippo pathway. Am J Transl Res 2019;11(5):2784-2800. ( Full text, PDF).

Ning Zhou, Zili He, Hongying Tang, Bo Jiang, Wei Cheng: LncRNA RMRP/miR-613 axis is associated with poor prognosis and enhances the tumorigenesis of hepatocellular carcinoma by impacting oncogenic phenotypes. Am J Transl Res 2019;11(5):2801-2815. (Full text, PDF).

Zhenglei Shen, Xuezhong Gu, Wenwen Mao, Honghua Cao, Rui Zhang, Yeying Zhou, Kunmei Liu, Lilan Wang, Zhe Zhang, Liefen Yin: Dendritic cells fused with endothelial progenitor cells play immunosuppressive effects on angiogenesis in acute myeloid leukemia mice. Am J Transl Res 2019;11(5):2816-2829. (Full text, PDF).

Zongjie Fu, Weitang Liao, Hongkun Ma, Zhiyu Wang, Mengdi Jiang, Xiaobei Feng, Wen Zhang: Inhibition of neddylation plays protective role in lipopolysaccharide-induced kidney damage through CRL-mediated NF-κB pathways. Am J Transl Res 2019;11(5):2830-2842. (Full text, PDF).

Xingguo Li, Zhenkai Lou, Jie Liu, Hongkun Li, Yu Lei, Xueling Zhao, Fan Zhang: Upregulation of the long noncoding RNA lncPolE contributes to intervertebral disc degeneration by negatively regulating DNA polymerase epsilon. Am J Transl Res 2019;11(5):2843-2854. (Full text, PDF).

Xiaodie Zhang, Lin Qi, Yahong Chen, Zhezheng Xiong, Junjie Li, Peng Xu, Zongqin Pan, Huizhong Zhang, Zhuxin Chen, Ke Xue, Kai Liu: The in vivo chondrogenesis of cartilage stem/progenitor cells from auricular cartilage and the perichondrium. Am J Transl Res 2019;11(5):2855-2865. (Full text, PDF).

Xingtong Wang, Yongjun Zheng, Haibin Wu, Song Tian, Minjuan Wu, Pengfei Luo, Fang Zhang, He Fang, Hengyu Li, Zhaofan Xia: Transplantation of HUVECs with genetically modified Nogo-B accelerates wound-healing in nude mice. Am J Transl Res 2019;11(5):2866-2876. (Full text, PDF).

Xue-Lian Wang, Jia Qi, Yi-Qin Shi, Zhao-Yang Lu, Rui-Lin Li, Gao-Jian Huang, Bing-Bing Ning, Liang-Shi Hao, Huan Wang, Chang-Ning Hao, Yue Li, Hong-Sheng Zhou, Jun-Li Duan: Atorvastatin plus therapeutic ultrasound improve postnatal neovascularization in response to hindlimb ischemia via the PI3K-Akt pathway. Am J Transl Res 2019;11(5):2877-2886. (Full text, PDF).

Faisal A Alzahrani: Melatonin improves therapeutic potential of mesenchymal stem cells-derived exosomes against renal ischemia-reperfusion injury in rats. Am J Transl Res 2019;11(5):2887-2907. (Full text, PDF).

Tai-Qiang Dai, Lin-Lin Zhang, Ying An, Fang-Fang Xu, Ran An, Hai-Yan Xu, Yan-Pu Liu, Bin Liu: In vitro transdifferentiation of adipose tissue-derived stem cells into salivary gland acinar-like cells. Am J Transl Res 2019;11(5):2908-2924. (Full text, PDF).

Yufeng Liu, Lanying Li, Minzi Qiu, Lishan Tan, Mengbi Zhang, Jiawen Li, Hongguo Zhu, Shaoling Jiang, Xiaoyan Su, Aiqing Li: Renal and cerebral RAS interaction contributes to diabetic kidney disease. Am J Transl Res 2019;11(5):2925-2939. (Full text, PDF).

Huijie Gu, Liang Wu, Haihong Chen, Zhongyue Huang, Jun Xu, Kaifeng Zhou, Yiming Zhang, Jiong Chen, Jiangni Xia, Xiaofan Yin: Identification of differentially expressed microRNAs in the bone marrow of osteoporosis patients. Am J Transl Res 2019;11(5):2940-2954. (Full text, PDF, Tables S1, S2, S3, S4, S5, S6).

Jianwei Lin, Shiyu Gao, Tianqi Wang, Yan Shen, Wenyu Yang, Yan Li, Haiyan Hu: Ginsenoside Rb1 improves learning and memory ability through its anti-inflammatory effect in Aβ1-40 induced Alzheimer’s disease of rats. Am J Transl Res 2019;11(5):2955-2968. (Full text, PDF).

Yun Chen, Bingjie Zhao, Yong Zhu, Huaqiang Zhao, Chuan Ma: HIF-1-VEGF-Notch mediates angiogenesis in temporomandibular joint osteoarthritis. Am J Transl Res 2019;11(5):2969-2982. (Full text, PDF).

Wenjie Huang, Yaohuan Huang, Jianyou Gu, Junfeng Zhang, Jiali Yang, Songsong Liu, Chuanming Xie, Yingfang Fan, Huaizhi Wang: miR-23a-5p inhibits cell proliferation and invasion in pancreatic ductal adenocarcinoma by suppressing ECM1 expression. Am J Transl Res 2019;11(5):2983-2994. (Full text, PDF).

Yanping Zhang, Yan Geng, Juntao He, Dong Wu, Tong Zhang, Li Xue, Lei Zhang, Aili He: Tanshinone IIA induces apoptosis and autophagy in acute monocytic leukemia via downregulation of PI3K/Akt pathway. Am J Transl Res 2019;11(5):2995-3006. (Full text, PDF).

Xiaona Wu, Kairun Peng, Huai Huang, Zhensheng Li, Wei Xiang, Wenting Deng, Liu Liu, Wei Li, Tao Zhang: MiR-21b-3p protects NS2OY cells against oxygen-glucose deprivation/reperfusion-induced injury by down-regulating cyclooxygenase-2. Am J Transl Res 2019;11(5):3007-3017. (Full text, PDF).

Liping Gao, Tianming Shi, Zhenhua Wang, Jingjing Lv, Sebastian Schmull, Hong Sun: A novel human-derived tissue-engineered patch for vascular reconstruction. Am J Transl Res 2019;11(5):3018-3028. (Full text, PDF, Table S3).

Hui Zhang, Yang Bai, Min Gao, Junfeng Zhang, Guanjun Dong, Fenglian Yan, Qun Ma, Xingqin Fu, Qingqing Zhang, Chunxia Li, Hui Shi, Zhaochen Ning, Jun Dai, Zhihua Li, Jiankuo Ming, Qingjie Xue, Chuanping Si, Huabao Xiong: Hepatoprotective effect of capsaicin against concanavalin A-induced hepatic injury via inhibiting oxidative stress and inflammation. Am J Transl Res 2019;11(5):3029-3038. (Full text, PDF).

Yang Xu, Shun Yao, Dongmei Gao, Wenhua Li, Di Zheng, Quan Zhang: Effect of astaxanthin on apoptosis of rat renal tubular epithelial cells induced by iohexol. Am J Transl Res 2019;11(5):3039-3047. (Full text, PDF).

Hongyan Li, Dongbai Yang, Zhifeng Tang: Bcl2 like protein-12 suppresses Foxp3+ regulatory T cells in patients with rheumatoid arthritis. Am J Transl Res 2019;11(5):3048-3055. (Full text, PDF).

Lan Zhou, Yu-Fang Huang, Hui Xie, Xiao-Yun Mei, Jun Gao: Buyang Huanwu Tang alleviates inflammation and improves motor endplate functions in DSMA rat models by activating several biological molecules and associated signaling pathways. Am J Transl Res 2019;11(5):3056-3068. (Full text, PDF).

Jing Ling, Xiao Dong, Lei Wang, Ying Xue, Xuebing Jia, Weifeng Song, Qi Li: MiR-27a-regulated FOXO1 promotes pancreatic ductal adenocarcinoma cell progression by enhancing Wnt/β-catenin signaling activity. Am J Transl Res 2019;11(5):3069-3080. (Full text, PDF).

Guihai Ai, Meng Meng, Lian Wang, Xiaowen Shao, Yue Li, Jiajing Cheng, Xiaowen Tong, Zhongping Cheng: microRNA-196a promotes osteogenic differentiation and inhibit adipogenic differentiation of adipose stem cells via regulating β-catenin pathway. Am J Transl Res 2019;11(5):3081-3091. (Full text, PDF).

Yang Wang, David H Hsi, Weiming Yuan, Jingru Lin, Zhenghui Zhu, Kunjing Pang, Hao Wang, Weichun Wu: New experimental animal model of intracardiac thrombus created with epicardial echocardiographic guidance. Am J Transl Res 2019;11(5):3092-3100. (Full text, PDF).

Qian Wang, Zhi-Xiao Li, Yu-Juan Li, Anne Manyande, Shun-Yuan Li, Mao-Hui Feng, Duo-Zhi Wu, Hong-Bing Xiang: Alterations in amino acid levels and metabolite ratio of spinal cord in rat with myocardial ischemia-reperfusion injury by proton magnetic resonance spectroscopy. Am J Transl Res 2019;11(5):3101-3108. (Full text, PDF).

Xin Zhao, Wei Yuan: Biomechanical analysis of cervical range of motion and facet contact force after a novel artificial cervical disc replacement. Am J Transl Res 2019;11(5):3109-3115. (Full text, PDF).

Kunxiang He, Jinjie Wang, Haozhe Shi, Qiongyang Yu, Xin Zhang, Mengmeng Guo, Huijun Sun, Xiao Lin, Yue Wu, Luya Wang, Yuhui Wang, Xunde Xian, George Liu: An interspecies study of lipid profiles and atherosclerosis in familial hypercholesterolemia animal models with low-density lipoprotein receptor deficiency. Am J Transl Res 2019;11(5):3116-3127. (Full text, PDF).

Wei Xu, Xiao-Wei Yang, Zheng-Yun Zhao, Bin Dong, Xiao-Ya Guan, Xiu-Yun Tian, Hong-Gang Qian, Chun-Yi Hao: Establishment of pancreatic cancer patient-derived xenograft models and comparison of the differences among the generations. Am J Transl Res 2019;11(5):3128-3139. (Full text, PDF).

Weiting Cheng, Wei Xiang, Shan Wang, Kai Xu: Tanshinone IIA ameliorates oxaliplatin-induced neurotoxicity via mitochondrial protection and autophagy promotion. Am J Transl Res 2019;11(5):3140-3149. (Full text, PDF).

Meng Ye, Xinting Zhu, Rong Yan, Jing Hui, Jianyong Zhang, Yun Liu, Xiaofei Li: Sodium demethylcantharidate induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cells via ER stress. Am J Transl Res 2019;11(5):3150-3158. (Full text, PDF).

Junling Lin, Xiaokai Feng, Jun Zhang, Zhaohui Tong: Long noncoding RNA TUG1 promotes airway smooth muscle cells proliferation and migration via sponging miR-590-5p/FGF1 in asthma. Am J Transl Res 2019;11(5):3159-3166. (Full text, PDF).

Yameng Cui, Zhenyu Zhu, Xin Qi, Huihui Li, Yulin Wu, Wanli Chen, Yue Liu: Relationship between circulating concentration of Ang II, ADM and ADT and left ventricular hypertrophy in hypertension. Am J Transl Res 2019;11(5):3167-3175. (Full text, PDF).

Nurhayat Ozkan Sevencan, Ozkan Cesur, Murat Cakar, Erkan Dogan, Aysegul Ertinmaz Ozkan, Ali Ramazan Benli: Mean platelet volume and red cell distribution width as potential new biomarkers in children with gastroesophageal reflux disease. Am J Transl Res 2019;11(5):3176-3186. (Full text, PDF).

Yudong Wei, Hua Zhang, Shuang Zhang, Haiyan Li: The influence of diet upon liver function indices of healthy volunteers resident in a Phase I clinical trail. Am J Transl Res 2019;11(5):3187-3194. (Full text, PDF).

Zezheng Li, Wenjuan Deng, Aili Cao, Yingjun Zang, Yunman Wang, Hao Wang, Li Wang, Wen Peng: Huangqi decoction inhibits hyperglycemia-induced podocyte apoptosis by down-regulated Nox4/p53/Bax signaling in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2019;11(5):3195-3212. (Full text, PDF).

Haiyan Si, Ping Chen, Hongtao Li, Xiang Wang: Long non-coding RNA H19 regulates cell growth and metastasis via miR-138 in breast cancer. Am J Transl Res 2019;11(5):3213-3225. (Full text, PDF).

Yonghui Guan, Xiaoyue Guan, Hengqing An, Azhati Baihetiya, Wenguang Wang, Weimin Shao, Haiou Yang, Yujie Wang: Epigenetic silencing of miR-137 induces resistance to bicalutamide by targeting TRIM24 in prostate cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(5):3226-3237. (Full text, PDF).

Bo Hu, Xiaoye Wang, Long Li: Long noncoding RNA LINC00337 promote gastric cancer proliferation through repressing p21 mediated by EZH2. Am J Transl Res 2019;11(5):3238-3245. (Full text, PDF).