AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 7:3919-4602;2019
American Journal of Translational Research


Jun Lei, Lichun Sun, Siyu Huang, Chenhong Zhu, Ping Li, Jun He, Vienna Mackey, David H Coy, Quanyong He: The antimicrobial peptides and their potential clinical applications. Am J Transl Res 2019;11(7):3919-3931. (Full text, PDF).

Yizuo Song, Miaomiao Ye, Junhan Zhou, Zhiwei Wang, Xueqiong Zhu: Targeting E-cadherin expression with small molecules for digestive cancer treatment. Am J Transl Res 2019;11(7):3932-3944. (Full text, PDF).

Zehuan Li, Zhanghan Chen, Guohua Hu, Ying Jiang: Roles of circular RNA in breast cancer: present and future. Am J Transl Res 2019;11(7):3945-3954. (Full text, PDF).

Chia-Lo Chang, Hong-Hwa Chen, Kuan-Hung Chen, John Y Chiang, Yi-Chen Li, Hung-Sheng Lin, Pei-Hsun Sung, Hon-Kan Yip: Adipose-derived mesenchymal stem cell-derived exosomes markedly protected the brain against sepsis syndrome induced injury in rat. Am J Transl Res 2019;11(7):3955-3971. (Full text, PDF).

Xin Liu, Liwen Liu, Zihui Dong, Jianhao Li, Yan Yu, Xiaolong Chen, Fang Ren, Guangying Cui, Ranran Sun: Expression patterns and prognostic value of m6A-related genes in colorectal cancer. Am J Transl Res 2019;11(7):3972-3991. (Full text, PDF).

Zhichen Pu, Chengzheng Han, Weiwei Zhang, Maodi Xu, Zijing Wu, Yanhao Liu, Min Wu, Hui Sun, Haitang Xie: Systematic understanding of the mechanism and effects of Arctigenin attenuates inflammation in dextran sulfate sodium-induced acute colitis through suppression of NLRP3 inflammasome by SIRT1. Am J Transl Res 2019;11(7):3992-4009. (Full text, PDF).

Zu-Cheng Xie, Hua-Yu Wu, Fu-Chao Ma, Yi-Wu Dang, Zhi-Gang Peng, Hua-Fu Zhou, Gang Chen: Prognostic alternative splicing signatures and underlying regulatory network in esophageal carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(7):4010-4028. (Full text, PDF).

Chuang Zhao, Xiaoyan Li, Yan Yang, Zunyuan Li, Miao Li, Qian Tan, Wei Liang, Zhidan Liu: An analysis of Treg/Th17 cells imbalance associated microRNA networks regulated by moxibustion therapy on Zusanli (ST36) and Shenshu (BL23) in mice with collagen induced arthritis. Am J Transl Res 2019;11(7):4029-4045. (Full text, PDF).

Shaomei Wang, Lifang Ye, Lihong Wang: Protective mechanism of shenmai on myocardial ischemia-reperfusion through the energy metabolism pathway. Am J Transl Res 2019;11(7):4046-4062. (Full text, PDF).

Martin Wagner, Adrian Mahlmann, Elisabeth Deindl, Werner Zuschratter, Monika Riek-Burchardt, Sawa Kostin, Blerim Luani, Claudia Baer, Akram Youssef, Joerg Herold: Clinical improvement and enhanced collateral vessel growth after xenogenic monocyte transplantation. Am J Transl Res 2019;11(7):4063-4076. (Full text, PDF).

Hongbo Li, Quan Zhang, Qi Wu, Yayun Cui, Hong Zhu, Mingming Fang, Xifa Zhou, Zhiqiang Sun, Jingping Yu: Interleukin-22 secreted by cancer-associated fibroblasts regulates the proliferation and metastasis of lung cancer cells via the PI3K-Akt-mTOR signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(7):4077-4088. (Full text, PDF).

Yingying Zhang, Jinfeng Liu, Yan Lv, Chao Zhang, Shuai Guo: LncRNA meg3 suppresses hepatocellular carcinoma in vitro and vivo studies. Am J Transl Res 2019;11(7):4089-4099. (Full text, PDF).

Lei Zhang, Baojian Zhang, Boyu Liao, Sha Yuan, Yanqun Liu, Zhengyin Liao, Biao Cheng: Platelet-rich plasma in combination with adipose-derived stem cells promotes skin wound healing through activating Rho GTPase-mediated signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(7):4100-4112. (Full text, PDF).

Lei Shi, Guodong Shi, Tiefeng Li, Yibin Luo, Deyu Chen, Jinhao Miao, Yu Chen: The endoplasmic reticulum stress response participates in connexin 43-mediated ossification of the posterior longitudinal ligament. Am J Transl Res 2019;11(7):4113-4125. (Full text, PDF).

Shengnai Zheng, Zhanyang Qian, Fan Jiang, Dawei Ge, Jian Tang, Hongtao Chen, Jin Yang, Yilun Yao, Junwei Yan, Lei Zhao, Haijun Li, Lei Yang: CircRNA LRP6 promotes the development of osteosarcoma via negatively regulating KLF2 and APC levels. Am J Transl Res 2019;11(7):4126-4138. (Full text, PDF).

Wang Wang, Rongfang Wei, Shijia Liu, Li Qiao, Jianhao Hou, Chunyan Gu, Ye Yang: BTK induces CAM-DR through regulation of CXCR4 degradation in multiple myeloma. Am J Transl Res 2019;11(7):4139-4150. (Full text, PDF).

Pengnan Zhang, Jie Zhu, Ya Zheng, Haiyan Zhang, Hong Sun, Shujun Gao: miRNA-574-3p inhibits metastasis and chemoresistance of epithelial ovarian cancer (EOC) by negatively regulating epidermal growth factor receptor (EGFR). Am J Transl Res 2019;11(7):4151-4165. (Full text, PDF).

Baosheng Ren, Wansheng Wang, Jian Shen, Caifang Ni, Xiaoli Zhu: In vivo evaluation of callispheres microspheres in the porcine renal artery embolization model. Am J Transl Res 2019;11(7):4166-4179. (Full text, PDF).

Shu Lei, Qi Zhang, Fufen Yin, Xiangjun He, Jianliu Wang: Expression and clinical significance of KLK5-8 in endometrial cancer. Am J Transl Res 2019;11(7):4180-4191. (Full text, PDF).

Yanli Zhang, Boyi Xu, Bin Luan, Yan Zhang, Xiufang Wang, Xiaorong Xiong, Hongke Shi: Tumor-derived MDSCs inhibit airway remodeling in asthmatic mice through regulating IL-10 and IL-12. Am J Transl Res 2019;11(7):4192-4202. (Full text, PDF).

Jing-Jing Zhu, Chen Xiang, Shu-Hui Wu, Ting-Ting Jiang, Jie-Yu Zhou, Xin-Qian Li, Xue-Jun Wu, Yong Yan: Identification of molecular mechanism underlying therapeutic effect of tanshinone IIA in the treatment of hypoxic vestibular vertigo via the NO/cGMP/BKCa signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(7):4203-4213. (Full text, PDF).

Xia-Qiu Tian, Yue-Jin Yang, Qing Li, Jun Xu, Pei-Sen Huang, Yu-Yan Xiong, Xiang-Dong Li, Chen Jin, Kang Qi, Lei-Pei Jiang, Gui-Hao Chen, Li Qian, Jiandong Liu, Yong-Jian Geng: Combined therapy with atorvastatin and atorvastatin-pretreated mesenchymal stem cells enhances cardiac performance after acute myocardial infarction by activating SDF-1/CXCR4 axis. Am J Transl Res 2019;11(7):4214-4231. (Full text, PDF).

Qinghe Geng, Ke Heng, Jie Li, Shen Wang, Huabei Sun, Liangwei Sha, Yilong Guo, Xinfa Nie, Qingjun Wang, Lei Dai, Xianzhong Zhu, Jiujie Kang, Liwu Shao, Juan Zhai, Sheng Miao, Qiang Lin, Kaijin Guo, Jin Wang: A soluble bone morphogenetic protein type 1A receptor fusion protein treatment prevents glucocorticoid-Induced bone loss in mice. Am J Transl Res 2019;11(7):4232-4247. (Full text, PDF).

Qian Yang, Yaoyao Tang, Chenxue Tang, Hui Cong, Xudong Wang, Xianjuan Shen, Shaoqing Ju: Diminished LINC00173 expression induced miR-182-5p accumulation promotes cell proliferation, migration and apoptosis inhibition via AGER/NF-κB pathway in non-small-cell lung cancer. Am J Transl Res 2019;11(7):4248-4262. (Full text, PDF).

Rita Rezzani, Caterina Franco, Gaia Favero, Luigi F Rodella: Ghrelin-mediated pathway in Apolipoprotein-E deficient mice: a survival system. Am J Transl Res 2019;11(7):4263-4276. (Full text, PDF).

Huaxin Liang, Guangyong Chen, Jiayan Li, Fuwei Yang: Snail expression contributes to temozolomide resistance in glioblastoma. Am J Transl Res 2019;11(7):4277-4289. (Full text, PDF).

Degang Ji, Guangrui Hu, Xuanhe Zhang, Tianhua Yu, Jinghui Yang: Long non-coding RNA DSCAM-AS1 accelerates the progression of hepatocellular carcinoma via sponging miR-338-3p. Am J Transl Res 2019;11(7):4290-4302. (Full text, PDF).

Min Li, Yu Chen, Jicun Zhu, Zhan Gao, Tao Wang, Pengli Zhou: Long noncoding RNA CASC15 predicts unfavorable prognosis and exerts oncogenic functions in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2019;11(7):4303-4314. (Full text, PDF).

Haiying Tang, Xiaoyan Tan, Lei Zhu, Kairong Qin, Huan Gao, Hao Bai: Swimming prevents nonalcoholic fatty liver disease by reducing migration inhibitory factor through Akt suppression and autophagy activation. Am J Transl Res 2019;11(7):4315-4325. (Full text, PDF).

Weibin Wu, Zhen Shan, Rui Wang, Guangqi Chang, Mian Wang, Ridong Wu, Zilun Li, Chunxiang Zhang, Wen Li, Shenming Wang: Overexpression of miR-223 inhibits foam cell formation by inducing autophagy in vascular smooth muscle cells. Am J Transl Res 2019;11(7):4326-4336. (Full text, PDF).

Lulu Chen, Guantong Wang, Qinjue Wang, Quan Liu, Qiang Sun, Lulu Chen: N-acetylcysteine prevents orchiectomy-induced osteoporosis by inhibiting oxidative stress and osteocyte senescence. Am J Transl Res 2019;11(7):4337-4347. (Full text, PDF).

Wei Chen, Xibing Zhuang, Ruixue Qi, Tiankui Qiao: MiR-302a-5p suppresses cell proliferation and invasion in non-small cell lung carcinoma by targeting ITGA6. Am J Transl Res 2019;11(7):4348-4357. (Full text, PDF).

Hairong Wang, Yi Huang, Peng Bao, Jionglin Wu, Gang Zeng, Xumin Hu: β1,4-galactosyltransferase-I protects chondrocytes against TNF-induced apoptosis by blocking the TLR4 signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(7):4358-4366. (Full text, PDF).

Jianqing Wang, Bo Zhu, Yuanyuan Zhang, Hexige Saiyin, Reziya Wumaier, Long Yu, Lichun Sun, Qianyi Xiao: HEY2 acting as a co-repressor with smad3 and smad4 interferes with the response of TGF-beta in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(7):4367-4381. (Full text, PDF).

An-Ping Yang, Leyna G Liu, Min-Min Chen, Fang Liu, Hua You, Lian Liu, Hua Yang, Yang Xun, Jing Liu, Rui-Xue Wang, David D Brand, Dahai Liu, Song Guo Zheng, Wen-Xing Li: Integrated analysis of 10 lymphoma datasets identifies E2F8 as a key regulator in Burkitt’s lymphoma and mantle cell lymphoma. Am J Transl Res 2019;11(7):4382-4396. (Full text, PDF).

Sicheng Lu, Mengjie Guo, Zhimin Fan, Ying Chen, Xuqin Shi, Chunyan Gu, Ye Yang: Elevated TRIP13 drives cell proliferation and drug resistance in bladder cancer. Am J Transl Res 2019;11(7):4397-4410. (Full text, PDF).

Xi Liu, Jing Deng, Rong Li, Changhong Tan, Hongli Li, Zhong Yang, Lifen Chen, Yangmei Chen, Xinjie Tan: ERβ-selective agonist alleviates inflammation in a multiple sclerosis model via regulation of MHC II in microglia. Am J Transl Res 2019;11(7):4411-4424. (Full text, PDF).

Christina Braun, Nadja Schneider, Dehua Pei, Anja Bosserhoff, Silke Kuphal: Inhibition of peptidyl-prolyl isomerase (PIN1) and BRAF signaling to target melanoma. Am J Transl Res 2019;11(7):4425-4437. (Full text, PDF).

Yecheng Li, Xiaodong Yang, Pingan Yao, Wenqi Shen, Yong Wu, Zhenyu Ye, Kui Zhao, Hanqing Chen, Jianping Cao, Chungen Xing: B7-H3 increases the radioresistance of gastric cancer cells through regulating baseline levels of cell autophagy. Am J Transl Res 2019;11(7):4438-4449. (Full text, PDF).

Longwei Qiao, Qin Zhang, Yuting Liang, Ang Gao, Yang Ding, Nannan Zhao, Wei Zhang, Hong Li, Yaojuan Lu, Ting Wang: Sequencing of short cfDNA fragments in NIPT improves fetal fraction with higher maternal BMI and early gestational age. Am J Transl Res 2019;11(7):4450-4459. (Full text, PDF).

Haige Zhang, Jing Sun, Wencui Ju, Bin Li, Yunfeng Lou, Guoqiang Zhang, Gaofeng Liang, Xiaoyong Luo: Apatinib suppresses breast cancer cells proliferation and invasion via angiomotin inhibition. Am J Transl Res 2019;11(7):4460-4469. (Full text, PDF).

Lei Wang, Rongrong Bi, Hang Yin, Hailin Liu, Lei Li: ENO1 silencing impaires hypoxia-induced gemcitabine chemoresistance associated with redox modulation in pancreatic cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(7):4470-4480. (Full text, PDF).

Jie Zhang, Feidan Gao, Tingjuan Ni, Wenqiang Lu, Na Lin, Chuanjing Zhang, Zhenzhu Sun, Hangyuan Guo, Jufang Chi: Linc-POU3F3 is overexpressed in in-stent restenosis patients and induces VSMC phenotypic transformation via POU3F3/miR-449a/KLF4 signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(7):4481-4490. (Full text, PDF).

Ke Li, Jingjing Xiao, Jiali Yang, Meng Li, Xuanqi Xiong, Yongjian Nian, Linbo Qiao, Huaizhi Wang, Aydin Eresen, Zhuoli Zhang, Xianling Hu, Jian Wang, Wei Chen: Association of radiomic imaging features and gene expression profile as prognostic factors in pancreatic ductal adenocarcinoma. Am J Transl Res 2019;11(7):4491-4499. (Full text, PDF).

Zhen Zeng, Yichen Yang, Hengyu Wu: MicroRNA-765 alleviates the malignant progression of breast cancer via interacting with EZH1. Am J Transl Res 2019;11(7):4500-4507. (Full text, PDF).

Seung Tae Kim, In Kyoung Lee, Eran Rom, Roy Sirkis, Se Hoon Park, Joon Oh Park, Young Suk Park, Ho Yeong Lim, Won Ki Kang, Kyoung-Mee Kim, Avner Yayon, Jeeyun Lee: Neutralizing antibody to FGFR2 can act as a selective biomarker and potential therapeutic agent for gastric cancer with FGFR2 amplification. Am J Transl Res 2019;11(7):4508-4515. (Full text, PDF).

Bao Chai, Yarong Guo, Xiangli Cui, Jinchun Liu, Yuhong Suo, Zhangfeng Dou, Ning Li: MiR-223-3p promotes the proliferation, invasion and migration of colon cancer cells by negative regulating PRDM1. Am J Transl Res 2019;11(7):4516-4523. (Full text, PDF).

Maciej Kaczorowski, Przemyslaw Biecek, Piotr Donizy, Malgorzata Pieniazek, Rafal Matkowski, Agnieszka Halon: Low RhoA expression is associated with adverse outcome in melanoma patients: a clinicopathological analysis. Am J Transl Res 2019;11(7):4524-4532. (Full text, PDF).

Ruohao Xu, Xiaomei Chen, Chengxin Deng, Ping Wu, Minming Li, Suxia Geng, Peilong Lai, Zesheng Lu, Jianyu Weng, Xin Du: A retrospective study comparing azacitidine with decitabine in Chinese patients with refractory anemia with excess blast based on two clinical trials in a single center. Am J Transl Res 2019;11(7):4533-4541. (Full text, PDF).

Wei Chen, Xuanqi Xiong, Bin Xie, Yuan Ou, Wenjing Hou, Mingshan Du, Yongling Chen, Kang Chen, Jing Li, Li Pei, Gang Fu, Dingyuan Liu, Ying Huang: Pulmonary invasive fungal disease and bacterial pneumonia: a comparative study with high-resolution CT. Am J Transl Res 2019;11(7):4542-4551. (Full text, PDF).

Zhe Sun, Chaozhu He, Miao Xiao, Binbin Wei, Yuanzhe Zhu, Guangxing Zhang, Huyan Zhou, Jun Yuan, Xiaju Hu, Yuli Yi: LncRNA FOXC2 antisense transcript accelerates non-small-cell lung cancer tumorigenesis via silencing p15. Am J Transl Res 2019;11(7):4552-4560. (Full text, PDF).

Zhiqian Bai, Yuxue Chen, Xiaoqi Chen, Lingli Dong: A medical mirroring: chronic myelomonocytic leukemia mimicking immunoglobulin G4-related disease. Am J Transl Res 2019;11(7):4561-4567. (Full text, PDF).

Heng Zhang, Yikai Hu, Hui Wang, Lu Tian, Wencan Li, Liujun Han, Hongmei Xu, Jianlong Ma, Kaijun Ma, Bi Xiao, Long Chen: Cytoplasmic upregulation of Cyto c and AIF serve as biomarkers of mechanical asphyxia death. Am J Transl Res 2019;11(7):4568-4583. (Full text, PDF).

Fengqi Zhou, Wenping Cao, Ran Xu, Junxia Zhang, Tianfu Yu, Xiupeng Xu, Tongle Zhi, Jianxing Yin, Shengwu Cao, Ning Liu, Yingyi Wang, Chunsheng Zhao: MicroRNA-206 attenuates glioma cell proliferation, migration, and invasion by blocking the WNT/β-catenin pathway via direct targeting of Frizzled 7 mRNA. Am J Transl Res 2019;11(7):4584-4601. (Full text, PDF).

Retraction: MicroRNA-147 negatively regulates expression of toll-like receptor-7 in rat macrophages and attenuates pristane induced rheumatoid arthritis in rats. Am J Transl Res 2019;11(7):4602. (Full text, PDF).