AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 8:4603-5284;2019
American Journal of Translational Research


Yun-Ju Lai, Sandra K Hanneman, Rebecca L Casarez, Jing Wang, Louise D McCullough: Blood biomarkers for physical recovery in ischemic stroke: a systematic review. Am J Transl Res 2019;11(8):4603-4613. (Full text, PDF).

Natalia V Mushenkova, Volha I Summerhill, Yulia Yu Silaeva, Alexey V Deykin, Alexander N Orekhov: Modelling of atherosclerosis in genetically modified animals. Am J Transl Res 2019;11(8):4614-4633. (Full text, PDF).

Peng Li, Xiaodong Lv, Zhiqiang Zhang, Shanshan Xie: S100A6/miR193a regulates the proliferation, invasion, migration and angiogenesis of lung cancer cells through the P53 acetylation. Am J Transl Res 2019;11(8):4634-4649. (Full text, PDF).

Tao Yue, Xiaolei Fan, Zhanming Zhang, Zhaoyi Liu, Mengru Guo, Fengmin Bai, Xumin Gong, Chenxin Gao, Lianbo Xiao: Downregulation of lncRNA ITSN1-2 correlates with decreased disease risk and activity of rheumatoid arthritis (RA), and reduces RA fibroblast-like synoviocytes proliferation and inflammation via inhibiting NOD2/RIP2 signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(8):4650-4666. (Full text, PDF).

Li Ling, Zhen Tan, Changning Zhang, Shuyan Gui, Yanfeng Cui, Yuanyuan Hu, Libo Chen: CircRNAs in exosomes from high glucose-treated glomerular endothelial cells activate mesangial cells. Am J Transl Res 2019;11(8):4667-4682. (Full text, PDF).

Zhao Jin, Jianjuan Ke, Peipei Guo, Yanlin Wang, Huisheng Wu: Quercetin improves blood-brain barrier dysfunction in rats with cerebral ischemia reperfusion via Wnt signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(8):4683-4695. (Full text, PDF).

Ganggang Shi, Grace Wang, Shanzheng Lu, Xiang Li, Baoren Zhang, Xiaoxi Xu, Xu Lan, Yiming Zhao, Hao Wang: PD-L1 is required for human endometrial regenerative cells-associated attenuation of experimental colitis in mice. Am J Transl Res 2019;11(8):4696-4712. (Full text, PDF).

Hua Liu, Xiao-De Feng, Beng Yang, Rong-Liang Tong, Yue-Jie Lu, Di-Yu Chen, Lin Zhou, Hai-Yang Xie, Shu-Sen Zheng, Jian Wu: Dimethyl fumarate suppresses hepatocellular carcinoma progression via activating SOCS3/JAK1/STAT3 signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(8):4713-4725. (Full text, PDF).

Luo-Pei Guo, Li-Mei Chen, Fang Chen, Ning-Hong Jiang, Long Sui: Smad signaling coincides with epithelial-mesenchymal transition in a rat model of intrauterine adhesion. Am J Transl Res 2019;11(8):4726-4737. (Full text, PDF).

Yaguang Wu, Lan Ge, Song Li, Zhiqiang Song: Antagonism of P2Y11 receptor (P2Y11R) protects epidermal stem cells against UV-B irradiation. Am J Transl Res 2019;11(8):4738-4745. (Full text, PDF).

Yun Sun, Yuan Xiong, Chenchen Yan, Lang Chen, Dong Chen, Bobin Mi, Guohui Liu: Downregulation of microRNA-16-5p accelerates fracture healing by promoting proliferation and inhibiting apoptosis of osteoblasts in patients with traumatic brain injury. Am J Transl Res 2019;11(8):4746-4760. (Full text, PDF).

Ya-Wen Gao, Fang Ma, Yang-Chun Xie, Meng-Ge Ding, Li-Hua Luo, Shun Jiang, Le Rao, Xian-Ling Liu: Sp1-induced upregulation of the long noncoding RNA TINCR inhibits cell migration and invasion by regulating miR-107/miR-1286 in lung adenocarcinoma. Am J Transl Res 2019;11(8):4761-4775. (Full text, PDF).

Xin-Qi Huang, Xiao Cen, Wen-Tian Sun, Kai Xia, Li-Yuan Yu, Jun Liu, Zhi-He Zhao: CircPOMT1 and circMCM3AP inhibit osteogenic differentiation of human adipose-derived stem cells by targeting miR-6881-3p. Am J Transl Res 2019;11(8):4776-4788. (Full text, PDF).

Qiang Guo, Shengzhi Chen, Xinxin Rao, Yuanchuang Li, Mengxue Pan, Guoxiang Fu, Ye Yao, Xiaoxue Gao, Peiyuan Tang, Yi Zhou, Xiaoya Xu, Jianjun Gao, Guoqiang Hua: Inhibition of SIRT1 promotes taste bud stem cell survival and mitigates radiation-induced oral mucositis in mice. Am J Transl Res 2019;11(8):4789-4799. (Full text, PDF).

Jing Mei, Jie Sun, Jin Wu, Xiannian Zheng: Liraglutide suppresses TNF-α-induced degradation of extracellular matrix in human chondrocytes: a therapeutic implication in osteoarthritis. Am J Transl Res 2019;11(8):4800-4808. (Full text, PDF).

Jianping Cai, Xianghong Zhou, Haibo Yu, Huanzhou Xue, Deyu Li: Effect of bone marrow mesenchymal stem cells on RhoA/ROCK signal pathway in severe acute pancreatitis. Am J Transl Res 2019;11(8):4809-4816. (Full text, PDF).

Chao Zhang, Yingli Jing, Wenhao Zhang, Jie Zhang, Mingliang Yang, Liangjie Du, Yanmei Jia, Liang Chen, Huiming Gong, Jun Li, Feng Gao, Hongwei Liu, Chuan Qin, Changbin Liu, Yi Wang, Wenli Shi, Hongjun Zhou, Zhizhong Liu, Degang Yang, Jianjun Li: Dysbiosis of gut microbiota is associated with serum lipid profiles in male patients with chronic traumatic cervical spinal cord injury. Am J Transl Res 2019;11(8):4817-4834. (Full text, PDF, Supplementary Files 2, 3, 4).

Wen-Ting Huang, Xia Yang, Rong-Quan He, Jie Ma, Xiao-Hua Hu, Wei-Jia Mo, Gang Chen: Overexpressed BSG related to the progression of lung adenocarcinoma with high-throughput data-mining, immunohistochemistry, in vitro validation and in silico investigation. Am J Transl Res 2019;11(8):4835-4850. (Full text, PDF).

Hui Luo, Ran Xu, Binglin Chen, Shiyang Dong, Fengqi Zhou, Tianfu Yu, Guanhua Xu, Junxia Zhang, Yingyi Wang, Yongping You: MicroRNA-940 inhibits glioma cells proliferation and cell cycle progression by targeting CKS1. Am J Transl Res 2019;11(8):4851-4865. (Full text, PDF).

Mengqi Yang, Huanting Chen, Lin Zhou, Kai Chen, Fengxi Su: Expression profile and prognostic values of STAT family members in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2019;11(8):4866-4880. (Full text, PDF).

Xueli Yan, Jing Chang, Ruiying Sun, Xia Meng, Wei Wang, Lizhong Zeng, Boxuan Liu, Wei Li, Xuehua Yan, Chen Huang, Yongxi Zhao, Zongfang Li, Shuanying Yang: DHX9 inhibits epithelial-mesenchymal transition in human lung adenocarcinoma cells by regulating STAT3. Am J Transl Res 2019;11(8):4881-4894. (Full text, PDF).

Qingqing Wang, Yuan He, Weiqiong Kan, Fucai Li, Xiangjun Ji, Xuewen Wu, Xinyue Wang, Yue Zhang, Jinlian Chen: microRNA-32-5p targets KLF2 to promote gastric cancer by activating PI3K/AKT signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(8):4895-4908. (Full text, PDF).

Xiao Wang, Junjun Zhang, Yan Wang: Long noncoding RNA GAS5-AS1 suppresses growth and metastasis of cervical cancer by increasing GAS5 stability. Am J Transl Res 2019;11(8):4909-4921. (Full text, PDF).

Zuochang Xie, Xiaojian Li, Hua Chen, Ailiang Zeng, Yan Shi, Yong Tang: The lncRNA-DLEU2/miR-186-5p/PDK3 axis promotes the progress of glioma cells. Am J Transl Res 2019;11(8):4922-4934. (Full text, PDF).

Chengluo Jin, Linmei Shi, Zhexun Li, Wei Liu, Bai Zhao, Yu Qiu, Yakun Zhao, Kunlun Li, Yifei Li, Qingguo Zhu: Circ_0039569 promotes renal cell carcinoma growth and metastasis by regulating miR-34a-5p/CCL22. Am J Transl Res 2019;11(8):4935-4945. (Full text, PDF).

Langen Zhuang, Guoxi Jin, Xiaolei Hu, Qingqing Yang, Zhaoming Shi: The inhibition of SGK1 suppresses epithelial-mesenchymal transition and promotes renal tubular epithelial cell autophagy in diabetic nephropathy. Am J Transl Res 2019;11(8):4946-4956. (Full text, PDF).

Jiao Tang, Jie Xu, Zhongwen Zhi, Xiang Wang, Yu Wang, Yong Zhou, Rui Chen: MiR-876-3p targets KIF20A to block JAK2/STAT3 pathway in glioma. Am J Transl Res 2019;11(8):4957-4966. (Full text, PDF).

Zhaofeng Jia, Jiwu Cheng, Haiyan Zhong, Tinghui Xiao, Jinke Ren, Yimiao Lin, Wenjun Huang, Yujie Liang, Qisong Liu, Xiaoming Zhang: Titanium cable isotonic annular fixation system for the treatment of distal tibiofibular syndesmosis injury. Am J Transl Res 2019;11(8):4967-4975. (Full text, PDF).

Lingqi Liu, Liang Chen, Tianpeng Wu, Huijun Qian, Sixing Yang: MicroRNA-30a-3p functions as a tumor suppressor in renal cell carcinoma by targeting WNT2. Am J Transl Res 2019;11(8):4976-4983. (Full text, PDF).

Zhao Wang, Hong-Wei Bao: Cnidium lactone stimulates osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells via BMP-2/smad-signaling cascades mediated by estrogen receptor. Am J Transl Res 2019;11(8):4984-4991. (Full text, PDF).

Suyu Miao, Fengming Yang, Ying Wang, Chuchu Shao, David T Zava, Qiang Ding, Yuenian Eric Shi: 4-Hydroxy estrogen metabolite, causing genomic instability by attenuating the function of spindle-assembly checkpoint, can serve as a biomarker for breast cancer. Am J Transl Res 2019;11(8):4992-5007. (Full text, PDF).

Qinyu Ma, Mengmeng Liang, Xiangyu Tang, Fei Luo, Ce Dou: Vitamin B5 inhibit RANKL induced osteoclastogenesis and ovariectomy induced osteoporosis by scavenging ROS generation. Am J Transl Res 2019;11(8):5008-5018. (Full text, PDF).

Yao Zhang, Wen Zhang, Aiming Xu, Ye Tian, Chao Liang, Zengjun Wang: MicroRNA-188 inhibits proliferation migration and invasion of prostate carcinoma by targeting at MARCKS. Am J Transl Res 2019;11(8):5019-5028. (Full text, PDF).

Yaochen Cao, Li Zhang, Yu Wang, Qingchun Fan, Yakun Cong: Astragaloside IV attenuates renal fibrosis through repressing epithelial-to-mesenchymal transition by inhibiting microRNA-192 expression: in vivo and in vitro studies. Am J Transl Res 2019;11(8):5029-5038. (Full text, PDF).

Gong-Ling Peng, Liang Li, Ya-Wen Guo, Pan Yu, Xing-Jie Yin, Shan Wang, Chun-Ping Liu: CD8+ cytotoxic and FoxP3+ regulatory T lymphocytes serve as prognostic factors in breast cancer. Am J Transl Res 2019;11(8):5039-5053. (Full text, PDF).

Hua Tian Liu, Dan Ai Huang, Miao Miao Li, He Deng Liu, Kun Guo: HSF1: a mediator in metabolic alteration of hepatocellular carcinoma cells in cross-talking with tumor-associated macrophages. Am J Transl Res 2019;11(8):5054-5064. (Full text, PDF).

Xin-Qiu-Yue Wang, Zong-Tang Xu, Gui-Ping Zhang, Ning Hou, Qin-Xing Mo, Jie Wei, Xin Jiang, Yun Liu, Jian-Dong Luo: Endophilin A2 attenuates cardiac hypertrophy induced by isoproterenol through the activation of autophagy. Am J Transl Res 2019;11(8):5065-5075. (Full text, PDF).

Likun Wang, Huayan Hou, Dan Zi, Ahsan Habib, Jun Tan, Darrell Sawmiller: Novel apoE receptor mimetics reduce LPS-induced microglial inflammation. Am J Transl Res 2019;11(8):5076-5085. (Full text, PDF).

Na Liao, Huilv Jiang, Guangyun Mao, Yiyu Li, Anquan Xue, Yuan Lan, Hao Lin, Qinmei Wang: Changes in macular ultrastructural morphology in unilateral anisometropic amblyopia. Am J Transl Res 2019;11(8):5086-5095. (Full text, PDF).

Xiaoyan Wang, Bing Jiang, Huanhuan Lv, Yan Liang, Xiaofeng Ma: Vitisin B as a novel fatty acid synthase inhibitor induces human breast cancer cells apoptosis. Am J Transl Res 2019;11(8):5096-5104. (Full text, PDF).

Xiao Liu, Jian Zhuang, Deguo Wang, Lanxin Lv, Fenghui Zhu, Aiming Yao, Tie Xu: Glycyrrhizin suppresses inflammation and cell apoptosis by inhibition of HMGB1 via p38/p-JUK signaling pathway in attenuating intervertebral disc degeneration. Am J Transl Res 2019;11(8):5105-5113. (Full text, PDF).

Dapeng Li, Yumin Wu, Yan Wu, Chenlie Ni, Pan Jiang, Jian Li, Lianghao Mao, Qiping Zheng, Jiawei Yue: HtrA1 upregulates the expression of ADAMTS-5 in HNPCs via the ERK/NF-κB/JNK signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(8):5114-5121. (Full text, PDF).

Jiao Liu, Xiumei Zhu, Jinshan Li, Zhihui Liu, Yanhong Liu, Fei Xue, Lan Yang, Liyou An, Chien-Hong Chen, Giorgio Antonio Presicce, Qiping Zheng, Fuliang Du: Deriving rabbit embryonic stem cells by small molecule inhibitors. Am J Transl Res 2019;11(8):5122-5133. (Full text, PDF).

Yinci Zhang, Chunmei Xie, Amin Li, Xueke Liu, Yingru Xing, Jing Shen, Zhen Huo, Shuping Zhou, Xinkuang Liu, Yinghai Xie, Weiya Cao, Yongfang Ma, Ruyue Xu, Shiyu Cai, Xiaolong Tang, Dong Ma: PKI-587 enhances chemosensitivity of oxaliplatin in hepatocellular carcinoma through suppressing DNA damage repair pathway (NHEJ and HR) and PI3K/AKT/mTOR pathway. Am J Transl Res 2019;11(8):5134-5149. (Full text, PDF).

Xiang Tang, Xianghui Su, Zhuohui Zhong, Canliang Wen, Tiansong Zhang, Yali Zhu: Molecular mechanisms involved in TGF-β1-induced Muscle-derived stem cells differentiation to smooth muscle cells. Am J Transl Res 2019;11(8):5150-5161. (Full text, PDF, Supplementary Tables 1, 2, 3, 4).

Xingcheng Wu, Yu Xiao, Yi Zhou, Zhien Zhou, Weigang Yan: lncRNA SNHG20 promotes prostate cancer migration and invasion via targeting the miR-6516-5p/SCGB2A1 axis. Am J Transl Res 2019;11(8):5162-5169. (Full text, PDF).

Hung-Chen Lee, Huang-Ping Yu, Chia-Chih Liao, An-Hsun Chou, Fu-Chao Liu: Escin protects against acetaminophen-induced liver injury in mice via attenuating inflammatory response and inhibiting ERK signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(8):5170-5182. (Full text, PDF).

Juanjuan Hu, Caiying Jiang, Meijun Zheng, Yuxin Guo, Xin Tang, Jia Ren, Dan Lu, Lingyu Yu, Weigang Gan, Shixi Liu, Aiping Tong, Hui Yang: Overexpression of B7-H3 as an opportunity for targeted therapy in head and neck cancers. Am J Transl Res 2019;11(8):5183-5196. (Full text, PDF).

Xi-Xiang Yan, Ai-Dong Zheng, Zhen-En Zhang, Guo-Cui Pan, Wen Zhou: Protective effect of pantoprazole against sepsis-induced acute lung and kidney injury in rats. Am J Transl Res 2019;11(8):5197-5211. (Full text, PDF).

Shuiyuan Liu, Yingqiang Du, Kexin Shi, Yaqing Yang, Zhijian Yang: Resveratrol improves cardiac function by promoting M2-like polarization of macrophages in mice with myocardial infarction. Am J Transl Res 2019;11(8):5212-5226. (Full text, PDF).

Dong Wang, He Song, Tie Zhao, Mengxi Wang, Yanhong Wang, Lina Yu, Ping Wang, Jingcui Yu: Phosphorylation of TOB1 at T172 and S320 is critical for gastric cancer proliferation and progression. Am J Transl Res 2019;11(8):5227-5239. (Full text, PDF).

Aihua Liu, Lihua Liu: Long non-coding RNA ZEB2-AS1 promotes proliferation and inhibits apoptosis of colon cancer cells via miR-143/bcl-2 axis. Am J Transl Res 2019;11(8):5240-5248. (Full text, PDF).

Chutian Xiao, Mingzhao Li, Qunxiong Huang, Jie Si-Tu: SPAG9 promotes prostate cancer proliferation and metastasis via MAPK signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(8):5249-5260. (Full text, PDF).

Renato de Moraes, Ana Maria de Guzzi Plepis, Virginia da Conceição Amaro Martins, Marco Antonio Hungaro Duarte, Murilo Priori Alcalde, Rogerio Leone Buchaim, Karina Torres Pomini, Eduardo Gomes Machado, Marcelo de Azevedo e Sousa Munhoz, Fernando Bento Cunha, Amanda Regina Alves Calegari, Amilton Iatecola, Samantha Ketelyn Silva, Marcelo Rodrigues da Cunha: Suitability of the use of an elastin matrix combined with bone morphogenetic protein for the repair of cranial defects. Am J Transl Res 2019;11(8):5261-5271. (Full text, PDF).

Qi Wang, Zhile Liu, Kunpeng Du, Min Liang, Xiongjie Zhu, Zhongjian Yu, Rui Chen, Lingyu Qin, Ying Li, Yanfang Zheng: Babaodan inhibits cell growth by inducing autophagy through the PI3K/AKT/mTOR pathway and enhances antitumor effects of cisplatin in NSCLC cells. Am J Transl Res 2019;11(8):5272-5283. (Full text, PDF).

Retraction: MiR-125a-3p negatively regulates osteoblastic differentiation of human adipose derived mesenchymal stem cells by targeting Smad4 and Jak1. Am J Transl Res 2019;11(8):5284. (Full text, PDF).