AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 1:1-309;2020
American Journal of Translational Research


Linyi Shu, Guangsen Hou, Hang Zhao, Wenli Huang, Guangyao Song, Huijuan Ma: Resveratrol improves high-fat diet-induced insulin resistance in mice by downregulating the lncRNA NONMMUT008655.2. Am J Transl Res 2020;12(1):1-18. (Full text, PDF).

Sumin Chen, Lanting Yu, Qiuyan Zhao, Yingchun Ren, Lili Guo, Xiaoyuan Gong, Xinjian Wan, Guangyin Yuan, Baiwen Li: Comparative assessment of the biocompatibility and degradation behavior of Zn-3Cu and JDBM alloys used for biliary surgery. Am J Transl Res 2020;12(1):19-31. (Full text, PDF).

Ruiyan Huang, Junbai Li, Feng Pan, Baofan Zhang, Yufeng Yao: The activation of GPER inhibits cells proliferation, invasion and EMT of triple-negative breast cancer via CD151/miR-199a-3p bio-axis. Am J Transl Res 2020;12(1):32-44. (Full text, PDF).

Yu Liu, Yongwei Wu, Sanjun Gu, Qudong Yin, Haifeng Li, Jian Wang, Dechun Geng, Yaozeng Xu: The P2X7 receptor (P2X7R)-specific antagonist A804598 inhibits inflammatory reaction in human fibroblast-like synoviocytes. Am J Transl Res 2020;12(1):45-53. (Full text, PDF).

Yida Wang, Zhenxiu Liu, Xinyu Ge, Xinyu Hu, Xiangyuan Cao, Lei Li, Jianhua Xia, Fulong Li, Liang Gao: Neuropathic pain releasing calcitonin gene related peptide protects against stroke in rats. Am J Transl Res 2020;12(1):54-69. (Full text, PDF).

Qiang Yang, Chengliang Luo, Xinmu Zhang, Yuancai Liu, Zufeng Wang, Piergiacomo Cacciamani, Jiao Shi, Yongchun Cui, Chunling Wang, Bharati Sinha, Bin Peng, Guoqiang Tong, Gapika Das, Elisha Shah, Yuan Gao, Wei Li, Yanyang Tu, Dongyang Qian, Khalid Shah, Mohammed Akbar, Shuanhu Zhou, Byoung-Joon Song, Xin Wang: Tartary buckwheat extract alleviates alcohol-induced acute and chronic liver injuries through the inhibition of oxidative stress and mitochondrial cell death pathway. Am J Transl Res 2020;12(1):70-89. (Full text, PDF).

Zhiliang Wang, Liyun Zhong, Guanzhang Li, Ruoyu Huang, Qiangwei Wang, Zheng Wang, Chuanbao Zhang, Baoshi Chen, Tao Jiang, Wei Zhang: Pre-treatment neutrophils count as a prognostic marker to predict chemotherapeutic response and survival outcomes in glioma: a single-center analysis of 288 cases. Am J Transl Res 2020;12(1):90-104. (Full text, PDF).

Bin Zhang, Yan Zhang, Rongzhen Li, Jiazhen Li, Xinchang Lu, Yi Zhang: Oncolytic adenovirus Ad11 enhances the chemotherapy effect of cisplatin on osteosarcoma cells by inhibiting autophagy. Am J Transl Res 2020;12(1):105-117. (Retracted, Full text, PDF).

Lidia Kędzierska, Anna Madej-Michniewicz, Natalia Marczuk, Barbara Dołęgowska, Teresa Starzyńska, Wojciech Błogowski: Clinical significance of various growth factors in patients with different gastric neoplasms. Am J Transl Res 2020;12(1):118-129. (Full text, PDF).

Jieyu Qi, Liyan Zhang, Fangzhi Tan, Yan Liu, Cenfeng Chu, Weijie Zhu, Yunfeng Wang, Zengxin Qi, Renjie Chai: Espin distribution as revealed by super-resolution microscopy of stereocilia. Am J Transl Res 2020;12(1):130-141. (Full text, PDF).

Dujun Ma, Yuan Li, Wei Xiao, Liping Peng, Lixin Wang, Zhouwei Liao, Liekui Hu: Achyranthes bidentata extract protects chondrocytes functions through suppressing glycolysis and apoptosis via MAPK/AKT signaling axis. Am J Transl Res 2020;12(1):142-152. (Full text, PDF).

Carolin Olbertz, Nikolaus Pizanis, Hagen Bäumker, Katharina Kalka, Clemens Aigner, Ursula Rauen, Ingo Nolte, Markus Kamler, Achim Koch: Use of modified Custodiol-N as perfusion solution in ex vivo lung perfusion. Am J Transl Res 2020;12(1):153-161. (Full text, PDF).

Dunmei Zhao, Honggang Liu, Huachao Liu, Xueqing Zhang, Meng Zhang, Vijay Kumar Kolluri, Xulong Feng, Zhenglei He, Minghua Wang, Ting’an Zhu, Xiaolong Yan, Yinghui Zhou: Downregulated expression of hsa_circ_0037515 and hsa_circ_0037516 as novel biomarkers for non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2020;12(1):162-170. (Full text, PDF).

Wen Y Chung, Elon Correa, Kentaro Yoshimura, Ming-Chu Chang, Ashley Dennison, Sen Takeda, Yu-Ting Chang: Using probe electrospray ionization mass spectrometry and machine learning for detecting pancreatic cancer with high performance. Am J Transl Res 2020;12(1):171-179. (Full text, PDF).

Jiaxin Liang, Nan Zhao, Cairong Zhu, Xin Ni, Jamie Ko, Huang Huang, Shuangge Ma, Robert Udelsman, Yawei Zhang: Dietary patterns and thyroid cancer risk: a population-based case-control study. Am J Transl Res 2020;12(1):180-190. (Full text, PDF).

Bowei Ma, Jianwei Yuan, Shu Chen, Kunsong Huang, Qianbo Wang, Jianchun Ma, Ruoting Lin, Lu Zhang, Yingying Zhou, Tianfang Wang, Shelley F Walton, Xuan Pan, Guoqiang Chen, Yuejian Wang, Guoying Ni, Xiaosong Liu: Topical application of temperature-sensitive caerin 1.1 and 1.9 gel inhibits TC-1 tumor growth in mice. Am J Transl Res 2020;12(1):191-202. (Full text, PDF).

Jiajia Lin, Xiaoli Nie, Ying Xiong, Zhangbin Gong, Jiulin Chen, Chuan Chen, Yongyi Huang, Te Liu: Fisetin regulates gut microbiota to decrease CCR9+/CXCR3+/CD4+ T-lymphocyte count and IL-12 secretion to alleviate premature ovarian failure in mice. Am J Transl Res 2020;12(1):203-247. (Full text, PDF, Supplementary Videos 1, 2, 3).

Huazong Guan, Lijuan Zhao, Howe Liu, Dongyang Xie, Yijie Liu, Guohui Zhang, David C Mason, Shuyu Zhang, Yafang Li, Hong Zhang: Effects of intermittent pressure imitating rolling manipulation in traditional Chinese medicine on ultrastructure and metabolism in injured human skeletal muscle cells. Am J Transl Res 2020;12(1):248-260. (Full text, PDF).

Yulin Chen, Wei Jiang, Huang Yong, Miao He, Yuntao Yang, Zhenhan Deng, Yusheng Li: Macrophages in osteoarthritis: pathophysiology and therapeutics. Am J Transl Res 2020;12(1):261-268. (Full text, PDF).

Lifeng Dong, Fangfang Chen, Yangfan Fan, Jingpei Long: MiR-34b-5p inhibits cell proliferation, migration and invasion through targeting ARHGAP1 in breast cancer. Am J Transl Res 2020;12(1):269-280. (Full text, PDF).

Fang-Ling Tu, Xi-Qing Guo, Hai-Xia Wu, Zhi-Yun He, Fang Wang, Ai-Jun Sun, Xu-Dong Dai: Circ-0001313/miRNA-510-5p/AKT2 axis promotes the development and progression of colon cancer. Am J Transl Res 2020;12(1):281-291. (Full text, PDF).

Adam Mitchell, Heather Wanczyk, Todd Jensen, Christine Finck: Human induced pluripotent stem cells ameliorate hyperoxia-induced lung injury in a mouse model. Am J Transl Res 2020;12(1):292-307. (Full text, PDF).

Dong Lan, Li Wang, Rongquan He, Jie Ma, Yehong Bin, Xiaojv Chi, Gang Chen, Zhengwen Cai: Exogenous glutathione contributes to cisplatin resistance in lung cancer A549 cells: Am J Transl Res. 2018; 10(5): 1295-1309. Am J Transl Res 2020;12(1):308-309. (Full text, PDF).