AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 12, Number 10:5993-6976;2020
American Journal of Translational Research


Lingping Wang, Li Zhu, Xubiao Xie, Haifeng Wang, Hui Yin, Chunhua Fang, Helong Dai: Long-term outcomes of laparoscopic versus open donor nephrectomy for kidney transplantation: a meta-analysis. Am J Transl Res 2020;12(10):5993-6002. (Full text, PDF).

Jiamin Li, Susu Xie, Lei Guo, Jun Jiang, Han Chen: Irisin: linking metabolism with heart failure. Am J Transl Res 2020;12(10):6003-6014. (Full text, PDF).

Yue Zhu, Renrui Zou, Huanhuan Sha, Ya Lu, Yuan Zhang, Jianzhong Wu, Jifeng Feng, Dongfeng Wang: Lipid metabolism-related proteins of relevant evolutionary and lymphoid interest (PRELI) domain containing family proteins in cancer. Am J Transl Res 2020;12(10):6015-6026. (Full text, PDF).

Yu Liu, Haiyan Zhu, Laiming Mo, Rui Xu, Xiangyun Li, Tian Li, Liang Zhao, Yi Ren, Rongying Ou, Yunsheng Xu: Flt3L and GM-CSF enhance anti-tumor effect of HPV16/18 vaccine via increasing immune response. Am J Transl Res 2020;12(10):6027-6042. (Full text, PDF).

Chenchen Xia, Manli Yin, Cong Wu, Yonghua Ji, You Zhou: Neuroglial activation in the auditory cortex and medial geniculate body of salicylate-induced tinnitus rats. Am J Transl Res 2020;12(10):6043-6059. (Full text, PDF).

Wenjuan Peng, Han Cao, Kuo Liu, Chunyue Guo, Yanyan Sun, Han Qi, Zheng Liu, Yunyi Xie, Xiaohui Liu, Bingxiao Li, Ling Zhang: Identification of lncRNA-NR_104160 as a biomarker and construction of a lncRNA-related ceRNA network for essential hypertension. Am J Transl Res 2020;12(10):6060-6075. (Full text, PDF).

Dongzi Lin, Qiankun Liu, Wei Wang, Yanyun Li, Yumei Li, Bihua Lin, Ziyu Ye, Juan Huang, Xiaolin Yu, Yinwen Chen, Yuezhi Mei, Minyuan Huang, Weiqin Yang, Jie Zhou, Xinguang Liu, Jincheng Zeng: Aberrant expression of miR-16, B12 and CD272 in peripheral blood mononuclear cells from patients with active tuberculosis. Am J Transl Res 2020;12(10):6076-6091. (Full text, PDF).

Xiaowen Xiang, Li Wang, Lin Zhou, Yanru Chen, Hongping Xia: Metformin upregulates the expression of Gli1 in vascular endothelial cells in hyperoxia-exposed neonatal mice. Am J Transl Res 2020;12(10):6092-6106. (Full text, PDF).

Hao Li, Ru Chen, Zihao Jia, Cheng Wang, Yong Xu, Chengde Li, Huitang Xia, Depeng Meng: Porous fish collagen for cartilage tissue engineering. Am J Transl Res 2020;12(10):6107-6121. (Full text, PDF).

Zihao Zhou, Jiamin Yuan, Didi Zhu, Yanhong Chen, Zhiyong Qian, Yao Wang, Peibin Ge, Quanpeng Wang, Xiaofeng Hou, Jiangang Zou: CLOCK-BMAL1 regulates circadian oscillation of ventricular arrhythmias in failing hearts through β1 adrenergic receptor. Am J Transl Res 2020;12(10):6122-6135. (Full text, PDF).

Qian Zhao, Bing Han, Ying Zhang, Ke Su, Chunfang Wang, Panpan Hai, Aiping Bian, Ruixia Guo: Effect of miR-194-5p regulating STAT1/mTOR signaling pathway on the biological characteristics of ectopic endometrial cells from mice. Am J Transl Res 2020;12(10):6136-6148. (Full text, PDF).

Jiao Wang, Yunliang Tang, Kaili Peng, Honghong Liu, Jixiong Xu: Development and validation of a nomogram for predicting nonalcoholic fatty liver disease in the non-obese Chinese population. Am J Transl Res 2020;12(10):6149-6159. (Full text, PDF).

Hui-Zhi Guo, Yong-Chao Tang, Dan-Qing Guo, De Liang, Shun-Cong Zhang: Biomechanical evaluation of four different posterior instrumentation techniques for single-level transforaminal lumbar interbody fusion: a finite element analysis. Am J Transl Res 2020;12(10):6160-6169. (Full text, PDF).

Dongdong Fu, Jingxue Ma, Qiming Gong, Soulixay Senouthai, Junjie Wang, Yanwu You, Liao Pinhu: Fractalkine mediates lymphocyte inflammation and tubulointerstitial lesions by modifying the Treg/Th17 balance in lupus-prone MRL/lpr mice. Am J Transl Res 2020;12(10):6170-6186. (Full text, PDF).

Ting Hao, Ye-Hua Gan: ΔNp63α promotes the expression and nuclear translocation of PTEN, leading to cisplatin resistance in oral cancer cells. Am J Transl Res 2020;12(10):6187-6203. (Full text, PDF).

Qingqing Xu, Ying Li, Yuejuan Zheng, Yijian Chen, Xiaogang Xu, Minggui Wang: Clostridium difficile toxin B-induced colonic inflammation is mediated by the FOXO3/PPM1B pathway in fetal human colon epithelial cells. Am J Transl Res 2020;12(10):6204-6219. (Full text, PDF).

Yehui Zhou, Xiaorong Liu, Jing Lan, Yuqiu Wan, Xun Zhu: Circular RNA circRPPH1 promotes triple-negative breast cancer progression via the miR-556-5p/YAP1 axis. Am J Transl Res 2020;12(10):6220-6234. (Full text, PDF).

Xiao-Yu Guo, Jia-Yi Zhang, Xin-Zhan Shi, Qiong Wang, Wei-Li Shen, Wei-Wen Zhu, Lai-Kui Liu: Upregulation of CSF-1 is correlated with elevated TAM infiltration and poor prognosis in oral squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(10):6235-6249. (Full text, PDF).

Ya Wen, Xiangjian Zhang, Xiaoyun Liu, Yinghao Huo, Yuxiao Gao, Yi Yang: Suppression of lncRNA SNHG15 protects against cerebral ischemia-reperfusion injury by targeting miR-183-5p/FOXO1 axis. Am J Transl Res 2020;12(10):6250-6263. (Full text, PDF).

Ying Xia, Jianshe Chen, Juan Ding, Jianqing Zhang, Hong Chen: IGF1- and BM-MSC-incorporating collagen-chitosan scaffolds promote wound healing and hair follicle regeneration. Am J Transl Res 2020;12(10):6264-6276. (Full text, PDF).

Liang Yan, Qi Li, Ke Sun, Fan Jiang: MiR-4644 is upregulated in plasma exosomes of bladder cancer patients and promotes bladder cancer progression by targeting UBIAD1. Am J Transl Res 2020;12(10):6277-6289. (Full text, PDF).

Jiawei Ye, Hui Dai, Yuqi Liu, Bin Yu, Jiyuan Yang, Aihua Fei: Blockade of C3a/C3aR axis alleviates severe acute pancreatitis-induced intestinal barrier injury. Am J Transl Res 2020;12(10):6290-6301. (Full text, PDF).

Qing-Gen Chen, Lian Chen, Qiong-Hui Zhong, Lei Zhang, Yu-Huan Jiang, Shu-Qi Li, Ting-Yu Qin, Fan Sun, Xia-Hong You, Wei-Ming Yang, Bo Huang, Xiao-Zhong Wang: Optimization of urinary small extracellular vesicle isolation protocols: implications in early diagnosis, stratification, treatment and prognosis of diseases in the era of personalized medicine. Am J Transl Res 2020;12(10):6302-6313. (Full text, PDF).

Xiaoyu Li, Jianping Sun, Lei Lou, Xiaoqing Fan, Wentao Zhang, Qinghuai Li: Overexpression of lncRNA CASC2 inhibits the tumorigenesis of thyroid cancer via sponging miR-24-3p. Am J Transl Res 2020;12(10):6314-6324. (Full text, PDF).

Xing Wu, Lili Guo, Guomei Ye: Remifentanil ameliorates lung injury in neonate rats with acute respiratory distress by down-regulating TIMP1 expression. Am J Transl Res 2020;12(10):6325-6334. (Full text, PDF).

Jun Su, Bo Yu, Chongguo Zhang, Peiqiang Yi, Huan Li, Cheng Xu, Lu Cao, Peizhan Chen, Min Li, Kunwei Shen, Jiayi Chen: Long noncoding RNA HOXC-AS3 indicates a poor prognosis and regulates tumorigenesis by binding to YBX1 in breast cancer. Am J Transl Res 2020;12(10):6335-6350. (Full text, PDF).

Yimin Huang, Qing Li, Hao Tian, Xiaolong Yao, Olga Bakina, Huaqiu Zhang, Ting Lei, Feng Hu: MEK inhibitor trametinib attenuates neuroinflammation and cognitive deficits following traumatic brain injury in mice. Am J Transl Res 2020;12(10):6351-6365. (Full text, PDF).

Chen Wang, Xuren Wang, Xisha Long, Demeng Xia, Daofeng Ben, Yin Wang: Publication trends of research on acute lung injury and acute respiration distress syndrome during 2009-2019: a 10-year bibliometric analysis. Am J Transl Res 2020;12(10):6366-6380. (Full text, PDF).

Xuanlin Shen, Yuting Ding, Feng Lu, Haitao Yuan, Wenkang Luan: Long noncoding RNA MIR4435-2HG promotes hepatocellular carcinoma proliferation and metastasis through the miR-22-3p/YWHAZ axis. Am J Transl Res 2020;12(10):6381-6394. (Full text, PDF).

Xuan Gao, Han Wang, Yong-Yue Gao, Xiao-Ming Zhou, Tao Tao, Guang-Jie Liu, Yan Zhou, Wei Li, Chun-Hua Hang: Elevated hippocampal CD24 in astrocytes participates in neural regeneration possibly via activating SHP2/ERK pathway after experimental traumatic brain injury in mice. Am J Transl Res 2020;12(10):6395-6408. (Full text, PDF).

Zhichuan Liu, Ling Hu, Tao Zhang, Hang Xu, Hailin Li, Zhouqian Yang, Mei Zhou, Hendrea Shaniqua Smith, Jing Li, Jianhua Ran, Zhongliang Deng: PKCβ increases ROS levels leading to vascular endothelial injury in diabetic foot ulcers. Am J Transl Res 2020;12(10):6409-6421. (Full text, PDF).

Kui Che, Xiaoyi Liu, Jingwei Chi, Peng Li, Junjie Gao, Zhengju Fu, Shengli Yan, Xiaoming Xing, Jianxia Hu: The effects of adipose-derived mesenchymal stem cells combined with sodium selenite on Hashimoto’s thyroiditis. Am J Transl Res 2020;12(10):6422-6433. (Full text, PDF).

Tao Han, Lei Hua, Shu He, Yaqing Zhou, Can Hou, Jiaxin Chen, Jinxia Yuan, Yi Guo, Sheng Zhang, Qiaowei Jia, Chenhui Zhao, Jing Zhang, Quan Cao, Enzhi Jia: The epidemiological characteristics of cluster transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19): a multi-center study in Jiangsu Province. Am J Transl Res 2020;12(10):6434-6444. (Full text, PDF).

Jiangning Li, Yang Zheng, Xiaofeng Li, Xue Dong, Weiyan Chen, Zhongying Guan, Chong Zhang: UCHL3 promotes proliferation of colorectal cancer cells by regulating SOX12 via AKT/mTOR signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(10):6445-6454. (Full text, PDF).

Katharina Kalka, Zoe Keldenich, Henning Carstens, Gero Hilken, Carolin Olbertz, Nikolaus Pizanis, Markus Kamler, Gerald Reiner, Achim Koch: Porcine slaughterhouse lungs for ex vivo lung perfusion - a pilot project. Am J Transl Res 2020;12(10):6455-6463. (Full text, PDF).

Xiao-Ning Fu, Hui-Wu Li, Na Du, Xu Liang, Shi-Hao He, Kuang-Jin Guo, Tian-Fang Li: Erythropoietin enhances meniscal regeneration and prevents osteoarthritis formation in mice. Am J Transl Res 2020;12(10):6464-6477. (Full text, PDF).

Hui Zuo, Cheng Chen, Ling Ma, Qiu-Xia Min, Yue-Hai Shen: Caspase-8 knockdown suppresses apoptosis, while induces autophagy and chemo-sensitivity in non-small cell lung cancer cells. Am J Transl Res 2020;12(10):6478-6489. (Full text, PDF).

Na Chen, Xiangdong Han, Xue Bai, Bo Yin, Yubin Wang: LASP1 induces colorectal cancer proliferation and invasiveness through Hippo signaling and Nanog mediated EMT. Am J Transl Res 2020;12(10):6490-6500. (Full text, PDF).

Weili Shi, Ke Yang, Yafei Sun, Yan Chu, Yuwei Zhang, Bingtao Hao, Shixiu Liao: A novel c.2326G>A KIT pathogenic variant in piebaldism. Am J Transl Res 2020;12(10):6501-6508. (Full text, PDF).

Lingling Guo, Yu Chen, Jing Wang, Chuanben Chen: Down-regulation of UL16-binding protein 3 mediated by interferon-gamma impairs immune killing in nasopharyngeal carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(10):6509-6523. (Full text, PDF, Table S1, S3).

Yu-Lu Peng, Ze-Shen Wu, Hui-Ming Lu, Wen-Su Wei, Long-Bin Xiong, Chun-Ping Yu, Ze-Fu Liu, Xiang-Dong Li, Li-Juan Jiang, Yong-Hong Li, Zhuo-Wei Liu, Zhi-Ling Zhang, Fang-Jian Zhou: Prognostic significance of tumor-infiltrating immune cells in muscle-invasive bladder cancer. Am J Transl Res 2020;12(10):6524-6536. (Full text, PDF).

Jun Mi, Weimin Zhong, Chaoqun Huang, Wanwan Zhang, Li Tan, Lili Ding: Gender, age and comorbidities as the main prognostic factors in patients with COVID-19 pneumonia. Am J Transl Res 2020;12(10):6537-6548. (Full text, PDF).

Xianghui Zhang, Guan’en Zhou: MiR-199a-5p inhibition protects cognitive function of ischemic stroke rats by AKT signaling pathway. Am J Transl Res 2020;12(10):6549-6558. (Full text, PDF).

Zhaohui Hu, Bo Hui, Xuwei Hou, Ruhui Liu, Sergiy Sukhanov, Xiaohong Liu: APE1 inhibits foam cell formation from macrophages via LOX1 suppression. Am J Transl Res 2020;12(10):6559-6568. (Full text, PDF).

Hangyu Ji, Xinhui Xie, Suyang Zhuang, Cong Zhang, Linghan Xie, Xiaotao Wu: Comparative analysis of three types of titanium mesh cages for anterior cervical single-level corpectomy and fusion in term of postoperative subsidence. Am J Transl Res 2020;12(10):6569-6577. (Full text, PDF).

Dongyang Yang, Fei Xu, Xiaorong Lai, Ying Li, Huibing Gao, Ying Xu, Rongrong Chen, Dong Ma: Combined treatment with anlotinib and chemotherapy for advanced esophageal squamous cell carcinoma improved patient survival: a case report. Am J Transl Res 2020;12(10):6578-6583. (Full text, PDF).

Yubin Hu, Mingzhi Hao, Qizhong Chen, Zhangxian Chen, Hailan Lin: Comparison of the efficacy and safety among apatinib plus drug-eluting bead transarterial chemoembolization (TACE), apatinib plus conventional TACE and apatinib alone in advanced intrahepatic cholangiocarcinoma. Am J Transl Res 2020;12(10):6584-6598. (Full text, PDF).

Shu-Qin Lei, Jie-Ying Wang, Rong-Min Li, Jie Chang, Zhen Li, Li Ren, Yan-Mei Sang: MODY10 caused by c.309-314del CCAGCT insGCGC mutation of the insulin gene: a case report. Am J Transl Res 2020;12(10):6599-6607. (Full text, PDF).

Jinlong Qu, Minmin Lu, Yueyue Yan, Qiuxiang Zhou, Wenfang Li, Jun Guan: Point-of-care microcirculation evaluated with sidestream dark field technology: agreement and comparison between sublingual and sublabial mucosa. Am J Transl Res 2020;12(10):6608-6614. (Full text, PDF).

Han-Lin Hsu, Chih-Hsin Lee, Chien-Hsin Chen, Jun-Fu Zhan, Szu-Yuan Wu: Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers might be associated with lung adenocarcinoma risk: a nationwide population-based nested case-control study. Am J Transl Res 2020;12(10):6615-6625. (Full text, PDF).

Amanda Nazaré Cohen Lima de Castro, Marianne Rodrigues Fernandes, Darlen Cardoso de Carvalho, Tatiane Piedade de Souza, Juliana Carla Gomes Rodrigues, Roberta Borges Andrade, Antonio Andre Conde Modesto, Sidney Santos, Paulo Pimentel Assumpção, Ney Pereira Carneiro dos Santos: Polymorphisms of xenobiotic-metabolizing and transporter genes, and the risk of gastric and colorectal cancer in an admixed population from the Brazilian Amazon. Am J Transl Res 2020;12(10):6626-6636. (Full text, PDF).

Shanshan Zhang, Haina Chen, Min Zhang, Xiaoyan Sun, Xiaoying Liu: Reduction of depression symptoms in laryngeal cancer patients receiving psychology services. Am J Transl Res 2020;12(10):6637-6645. (Full text, PDF).

Liping Wang, Yifa Zhang, Yanbo Cheng, Chunyang Li, Yongxiang Wang, Xuebing Yan, Xingshun Xu: Serum triglyceride level and hypertension are highly associated with the recovery of COVID-19 patients. Am J Transl Res 2020;12(10):6646-6654. (Full text, PDF).

Hongbo Zheng, Shiyong Li, Rao Sun, Hui Yang, Xiaohui Chi, Mingbing Chen, Li Xu, Qingzhu Deng, Xinhua Li, Jie Yu, Li Wan, Ailin Luo: Clinical experience with emergency endotracheal intubation in COVID-19 patients in the intensive care units: a single-centered, retrospective, descriptive study. Am J Transl Res 2020;12(10):6655-6664. (Full text, PDF).

W
enping Luo, Hongmei Zhang, Yan Zhang, Panpan Liang, Xiaojie Wang, Jing Ma, Dongmei Tan, Yi Tan, Jinlin Song, Ping Ji, Tianyu Zhao: L-type amino acid transporter 1 promotes proliferation and invasion of human chorionic trophoblast and choriocarcinoma cells through mTORC1. Am J Transl Res 2020;12(10):6665-6681. (Full text, PDF).

Bo Zhou, Guogang Li, Shaoyan Xu, Canyang Zhan, Xiang Zheng, Sheng Yan: Pancreatic lipomatous hamartoma mimicking other pancreatic tumor: a case report and literature review. Am J Transl Res 2020;12(10):6682-6688. (Full text, PDF).

Dafu Yang, Xue Han, Dan Li, Saiqiong Cui, Sisi Liu, Xue Wu, Zhaoxia Dai: Molecular diagnosis and clinical outcome of a lung cancer patient with TP53-E285K mutated Li-Fraumeni syndrome harboring a somatic EGFR-KDD mutation. Am J Transl Res 2020;12(10):6689-6693. (Full text, PDF).

Yalu Zhang, Qiaofei Liu, Quan Liao: CircHIPK3: a promising cancer-related circular RNA. Am J Transl Res 2020;12(10):6694-6704. (Full text, PDF).

Wanli Yang, Liaoran Niu, Xinhui Zhao, Lili Duan, Yiding Li, Xiaoqian Wang, Yujie Zhang, Wei Zhou, Jinqiang Liu, Qingchuan Zhao, Yu Han, Daiming Fan, Liu Hong: Development and validation of a survival model based on autophagy-associated genes for predicting prognosis of hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(10):6705-6722. (Full text, PDF).

Juanjuan Chen, Yan Dong, Jie Peng, Jian Zhang, Xiaotong Gao, Aili Lu, Chunlin Shen: Notch signaling mitigates chemotherapy toxicity by accelerating hematopoietic stem cells proliferation via c-Myc. Am J Transl Res 2020;12(10):6723-6739. (Full text, PDF).

Shiao-Ya Hong, Sen-Wen Teng, Willie Lin, Cheng-Yi Wang, Hen-I Lin: Allogeneic human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells reduce lipopolysaccharide-induced inflammation and acute lung injury. Am J Transl Res 2020;12(10):6740-6750. (Full text, PDF).

Jun Zhou, Wenjing Zhang, Yanping Zhang, Saifang Zheng, Luting Zhou, Xiaoqun Yang, Chaofu Wang: Evaluation of the clinicopathologic features of diffuse large B cell lymphoma after CD19-targeted CAR T-cell therapy emphasizing the potential diagnostic pitfalls. Am J Transl Res 2020;12(10):6751-6762. (Full text, PDF).

Kangsheng Liu, Zhirong Xu, Xiaodong Mao, Taiping Li, Juan Wen: Progresses in nucleic acid testing for COVID-19. Am J Transl Res 2020;12(10):6763-6774. (Full text, PDF).

Liqiang Zhou, You Wu, Lin Xin, Qi Zhou, Shihao Li, Yiwu Yuan, Jinliang Wang, Dengzhong Wu: Development of RNA binding proteins expression signature for prognosis prediction in gastric cancer patients. Am J Transl Res 2020;12(10):6775-6792. (Full text, PDF).

Shuyu Fang, Chaoqun Hu, Lei Xu, Jiejie Cui, Li Tao, Mengjia Gong, Yi Wang, Yun He, Tongchuan He, Yang Bi: All-trans-retinoic acid inhibits the malignant behaviors of hepatocarcinoma cells by regulating autophagy. Am J Transl Res 2020;12(10):6793-6810. (Full text, PDF).

Qin-Lian Chen, Chun-Feng Xie, Kun-Liang Feng, Dong-Ying Cui, Shui-Lian Sun, Jun-Chang Zhang, Cheng-Ming Xiong, Jun-Hai Huang, Zhong Chong: microRNAs carried by exosomes promote epithelial-mesenchymal transition and metastasis of liver cancer cells. Am J Transl Res 2020;12(10):6811-6826. (Full text, PDF).

Haisheng Chen, Liying Wu, Kaiyuan Diao, Yixuan Sheng, Xiao Chen, Yannan Song, Qiaoruo Jin, Pingchang Yang, Jiangping Song: Identification of “antigen-specific” neutrophils in atherosclerosis patients that compromise vascular endothelial barrier function. Am J Transl Res 2020;12(10):6827-6840. (Full text, PDF).

Miaomiao Xue, Qingmiao Shi, Lian Zheng, Qingbin Li, Liya Yang, Yuanyuan Zhang: Gene signatures of m5C regulators may predict prognoses of patients with head and neck squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2020;12(10):6841-6852. (Full text, PDF).

Shi Dong, Jie Li, Xiaonan Zhang: Tumor protein p53-induced nuclear protein 2 modulates osteogenic differentiation of human adipose derived stem/stromal cells by activating Wnt/β-catenin signaling. Am J Transl Res 2020;12(10):6853-6867. (Full text, PDF).

Diyang Ling, Yan Zhao, Zhenwu Zhang, Jiaya Li, Chunhui Zhu, Zheyin Wang: Morphine inhibits the promotion of inflammatory microenvironment on chronic tibial cancer pain through the PI3K-Akt-NF-κB pathway. Am J Transl Res 2020;12(10):6868-6878. (Full text, PDF).

Jiuxiang Gao, Liang Yu, Zhen Wang, Ruiyuan Wang, Xiaoran Liu: Induction of mitophagy in C2C12 cells by electrical pulse stimulation involves increasing the level of the mitochondrial receptor FUNDC1 through the AMPK-ULK1 pathway. Am J Transl Res 2020;12(10):6879-6894. (Full text, PDF).

Zheng Chen, Xiang Wang, Haikang Liao, Tao Sheng, Panhong Chen, Hongchang Zhou, Yongliang Pan, Weiqin Liu, Hua Yao: Glycine attenuates cerebrovascular remodeling via glycine receptor alpha 2 and vascular endothelial growth factor receptor 2 after stroke. Am J Transl Res 2020;12(10):6895-6907. (Full text, PDF).

Jianxin Li, Xinglong Wu, Wenxia Cao, Jianqiang Zhao: Long non-coding RNA NCK1-AS1 promotes the proliferation, migration and invasion of non-small cell lung cancer cells by acting as a ceRNA of miR-137. Am J Transl Res 2020;12(10):6908-6920. (Full text, PDF).

Xiaodong Wen, Guanghua Nie, Cheng Liu, Hongmou Zhao, Jun Lu, Xiaojun Liang, Xinwen Wang, Jingqi Liang, Rui Guo, Yi Li: Osteotomies combined with soft tissue procedures for symptomatic flexible flatfoot deformity in children. Am J Transl Res 2020;12(10):6921-6930. (Full text, PDF).

Li-Shan Tan, Xiao-Yan Huang, Yun-Feng Wang, Yan Jia, Qi-Lin Pang, Wei-Xing Zhang, Zu-Ying Xiong, Lei Huang, Jin-Xiu Li: Association of acute kidney injury and clinical outcomes in patients with COVID-19 in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. Am J Transl Res 2020;12(10):6931-6940. (Full text, PDF).

Haorui Zhang, Yutao Li, Shicheng Guo, Yi Wang, Haijian Wang, Daru Lu, Jiucun Wang, Li Jin, Gengxi Jiang, Junjie Wu, Yiping Han, Juhong Li: Effect of ERCC2 rs13181 and rs1799793 polymorphisms and environmental factors on the prognosis of patients with lung cancer. Am J Transl Res 2020;12(10):6941-6953. (Full text, PDF).

Miao Zhou, Fei-Fei Yu, Li Tan, Yu-Dan Zhu, Ning Ma, Li-Jun Song, Qi Li, Yang Liu, Zui Zou, Tian-Ying Xu, Chao Yu: Clinical characteristics associated with long-term viral shedding in patients with coronavirus disease 2019. Am J Transl Res 2020;12(10):6954-6964. (Full text, PDF).

Yunjing Zheng, Hui Zhang, Qin Lu, Xinran Chu, Li Gao, Peifang Xiao, Jian Pan, Shaoyan Hu: Identification of novel CEBPA double mutations capable of promoting familial AML via the suppression of myeloid differentiation. Am J Transl Res 2020;12(10):6965-6972. (Full text, PDF).

Haidong He, Meilin Shen, Weiqian Sun, Yuyan Tang, Xudong Xu, Yan Xie: Influence of colonic dialysis using Chinese medicine on creatinine decomposition by intestinal bacteria in uremia rats: Am J Transl Res. 2019; 11(10): 6577-6584. Am J Transl Res 2020;12(10):6973-6974. (Full text, PDF).

Jing Zheng, Min Zeng, Jia-Bin Nian, Lian-Ya Zeng, Zhi Fu, Qiu-Ju Huang, Xin Wei: The CXCR4/miR-125b/FoxP3 axis regulates the function of the epithelial barrier via autophagy in allergic rhinitis: Am J Transl Res. 2020; 12(6): 2570-2584. Am J Transl Res 2020;12(10):6975. (Full text, PDF).

Zhou Jiang, Shu Li, Meng-Jiao Han, Guo-Ming Hu, Pu Cheng: High expression of NSUN5 promotes cell proliferation via cell cycle regulation in colorectal cancer: Am J Transl Res. 2020; 12(7): 3858-3870. Am J Transl Res 2020;12(10):6976. (Full text, PDF).