AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 13, Number 10:10964-12113;2021
American Journal of Translational Research


Lixu Zhu, Xiaoyi Shi, Xiao Yu, Zhihui Wang, Menggang Zhang, Yuting He, Wenzhi Guo: Expression and crucial role of long non-coding RNA FGD5-AS1 in human cancers. Am J Transl Res 2021;13(10):10964-10976. (Full text, PDF).

Abdul Arif Khan, HariOm Singh, Muhammad Bilal, Mohd Tashfeen Ashraf: Microbiota, probiotics and respiratory infections: the three musketeers can tip off potential management of COVID-19. Am J Transl Res 2021;13(10):10977-10993. (Full text, PDF).

Shunying Yu, Xinyu Shao, Yuqing Zhou, Yang Yu, Xiaoyi Kuai, Chunli Zhou: Bidirectional regulation of bile acid on colorectal cancer through bile acid-gut microbiota interaction. Am J Transl Res 2021;13(10):10994-11003. (Full text, PDF).

Hemant Goyal, Jonathan Kopel, Bojana Ristić, Abhilash Perisetti, Jiannis Anastasiou, Saurabh Chandan, Benjamin Tharian, Sumant Inamdar: The pancreas and COVID-19: a clinical conundrum. Am J Transl Res 2021;13(10):11004-11013. (Full text, PDF).

Zhen Chen, Tianshuang Song, Yilan Li, Ling Luo, Ziqiong Li, Qinghua Zhao: The pulmonary infection risk factors in long-term bedridden patients: a meta-analysis. Am J Transl Res 2021;13(10):11014-11025. (Full text, PDF).

Lexiang Li, Yi Chen, Qiwei Fu, Haishan Wu, Yiqin Zhou, Jiahua Shao, Jun Wu, Yaguang Han, Qirong Qian: Decellularized extracellular matrix loaded with IPFP-SC for repairing rabbit osteochondral defects. Am J Transl Res 2021;13(10):11026-11047. (Full text, PDF).

Tianming Ma, Lingfeng Meng, Xiaonan Wang, Zijian Tian, Jiawen Wang, Xiaodong Liu, Wei Zhang, Yaoguang Zhang: TNFSF13B and PPARGC1A expression is associated with tumor-infiltrating immune cell abundance and prognosis in clear cell renal cell carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(10):11048-11064. (Full text, PDF).

Jinlong Chen, Yishan Yang: LncRNA HAGLR absorbing miR-214-3p promotes BMP2 expression and improves tibial fractures. Am J Transl Res 2021;13(10):11065-11080. (Full text, PDF).

Bhuvanesh Sukhlal Kalal, Prashant Kumar Modi, Dinesh Upadhya, Pratip Saha, Thottethodi Subrahmanya Keshava Prasad, Vinitha Ramanath Pai: Inhibition of bone morphogenetic proteins signaling suppresses metastasis melanoma: a proteomics approach. Am J Transl Res 2021;13(10):11081-11093. (Full text, PDF).

Ying Wang, Jun Ma, Ruiqing Li, Xiaokang Gao, Hongli Wang, Guoqin Jiang: LncRNA TMPO-AS1 serves as a sponge for miR-4731-5p modulating breast cancer progression through FOXM1. Am J Transl Res 2021;13(10):11094-11106. (Full text, PDF).

Qirui Ding, Huan Liu, Lijia Liu, Cheng Ma, Haonan Qin, Yifan Wei, Yongxin Ren: Deletion of p16 accelerates fracture healing in geriatric mice. Am J Transl Res 2021;13(10):11107-11125. (Full text, PDF).

Yani He, Xiaoyue Guan, Yang Du, Guanzhi Liu, Yingxue Li, Zhichen Wei, Chen Shi, Jianmin Yang, Tiezhou Hou: Screening of differentially expressed miRNAs during osteogenic/odontogenic differentiation of human dental pulp stem cells exposed to mechanical stress. Am J Transl Res 2021;13(10):11126-11143. (Full text, PDF).

Ning Zhou, Ying Chen, Li Yang, Tingting Xu, Fanrong Wang, Liqiao Chen, Jun Liu, Guangguo Liu: LncRNA SNHG4 promotes malignant biological behaviors and immune escape of colorectal cancer cells by regulating the miR-144-3p/MET axis. Am J Transl Res 2021;13(10):11144-11161. (Full text, PDF).

Caixia Wu, Yanping Ha, Yuan Zou, Xiaomin Liao, Shuya Zhang, Xiaodian Zhang, Rujia Li, Jingci Xing, Wei Jie, Junli Guo, Jingquan Li, Zhihua Shen: Pathologic role of peptidyl-prolyl isomerase Pin1 in pulmonary artery remodeling. Am J Transl Res 2021;13(10):11162-11177. (Full text, PDF).

Yifan Zhang, Yunlong Li: Bladder cancer cells prevent cisplatin-induced oxidative stress by upregulating Nestin1 expression. Am J Transl Res 2021;13(10):11178-11193. (Full text, PDF).

Jrhau Lung, Yi-Chuan Chen, Yu-Ching Lin, Ya-Chin Li, Liang You, David M Jablons, Jian-Hua Mao, Cheng-Ta Yang, Ming-Szu Hung: The effect of cullin 4A on lung cancer cell chemosensitivity to paclitaxel through p33ING1b regulation. Am J Transl Res 2021;13(10):11194-11208. (Full text, PDF).

Xiangbin Wu, Minzhi Dai, Jinlei Li, Jianhui Cai, Zhigui Zuo, Shichang Ni, Qiyu Zhang, Zhenhua Zhou: m(6)A demethylase ALKBH5 inhibits cell proliferation and the metastasis of colorectal cancer by regulating the FOXO3/miR-21/SPRY2 axis. Am J Transl Res 2021;13(10):11209-11222. (Full text, PDF).

Jia-Hua He, Juan Wang, Yuan-Zhong Yang, Qun-Xi Chen, Li-Ling Liu, Lu Sun, Wan-Ming Hu, Jing Zeng: SSTR2 is a prognostic factor and a promising therapeutic target in glioma. Am J Transl Res 2021;13(10):11223-11234. (Full text, PDF).

Melike Ruşen Metin, Melahat Bekir Külah, Faruk Atabey, Hasan Aydin: Multi-slice CT findings in COVID-19 pneumonia: a cross-sectional multicenter study. Am J Transl Res 2021;13(10):11235-11244. (Full text, PDF).

Li He, Long Zhou, Zhi-Bing Lu, Jian-Ping Xiong: Influence of LncRNA SDHAP1 on multiplication, migration and invasiveness of non-small cell lung carcinoma cells. Am J Transl Res 2021;13(10):11245-11254. (Full text, PDF).

Xin-Hang Dong, Ming-Zi Zhang, Chen-Zhi Lai, Cheng-Cheng Li, Le Du, Guo-Dong Song, Xian-Lei Zong, Xiao-Lei Jin: Dura cells in the etiopathogenesis of Crouzon syndrome: the effects of FGFR2 mutations in the dura cells on the proliferation of osteoblasts through the hippo/YAP mediated transcriptional regulation pathway. Am J Transl Res 2021;13(10):11255-11270. (Full text, PDF).

Liming Zhang, Deming Wang, Zhenfeng Wang, Xiao Li, Weiya Xia, Yifeng Han, Lixin Su, Xindong Fan: MiR-18a-5p acts as a novel serum biomarker for venous malformation and promotes angiogenesis by regulating the thrombospondin-1/P53 signaling axis. Am J Transl Res 2021;13(10):11271-11286. (Full text, PDF).

Yu Wang, Yahui Ren, Yongming Huang, Xiangnan Yu, Yiming Yang, Di Wang, Liang Shi, Kaixiong Tao, Guobin Wang, Ke Wu: Fungal dysbiosis of the gut microbiota is associated with colorectal cancer in Chinese patients. Am J Transl Res 2021;13(10):11287-11301. (Full text, PDF).

Wenqian Zhai, Yunfei Li, Yongjuan Luo, Weidong Gao, Shan Liu, Jiange Han, Jie Geng: Sevoflurane prevents pulmonary vascular remodeling and right ventricular dysfunction in pulmonary arterial hypertension in rats. Am J Transl Res 2021;13(10):11302-11315. (Full text, PDF).

Qian Chen, Yun He, Xufeng Wang, Yong Zhu, Yongyao Huang, Jun Cao, Ruicheng Yan: LncRNA PTGS2 regulates islet β-cell function through the miR-146a-5p/RBP4 axis and its diagnostic value in type 2 diabetes mellitus. Am J Transl Res 2021;13(10):11316-11328. (Full text, PDF).

Hui Han, Daopeng Dai, Run Du, Jinquan Hu, Zhengbin Zhu, Lin Lu, Jinzhou Zhu, Ruiyan Zhang: Oncostatin M promotes infarct repair and improves cardiac function after myocardial infarction. Am J Transl Res 2021;13(10):11329-11340. (Full text, PDF).

Xirui Xue, Xiaoping Liu, Suzhen Wei, Xin Wang, Yanxia Yang: Wuling San and Xiao Chaihu Decoction affect airway inflammatory response and airway smooth muscle cell proliferation in mice with allergic asthma via miR-486-5p/AQP5 axis. Am J Transl Res 2021;13(10):11341-11352. (Full text, PDF).

Animesh Acharjee, Prasoon Agarwal, Katrina Nash, Subia Bano, Taufiq Rahman, Georgios V Gkoutos: Immune infiltration and prognostic and diagnostic use of LGALS4 in colon adenocarcinoma and bladder urothelial carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(10):11353-11363. (Full text, PDF).

Min Ling, Qilei Zhang, Longjun Zang, Xuan’an Li, Qing Liu: Decompressive craniectomy can improve the recovery of neurological function, daily living ability and life quality of patients with intracerebral hemorrhage after surgery. Am J Transl Res 2021;13(10):11364-11374. (Full text, PDF).

Xi Wang, Wei Yang: The effects of detailed nursing interventions on the safety and stress responses of tumor patients. Am J Transl Res 2021;13(10):11375-11383. (Full text, PDF).

Jiyang Sun, Shun Mao, Wei Ji: LncRNA H19 activates cell pyroptosis via the miR-22-3p/NLRP3 axis in pneumonia. Am J Transl Res 2021;13(10):11384-11398. (Full text, PDF).

Mingyu Bi, Ling Zheng, Li Chen, Jixiang He, Chao Yuan, Ping Ma, Yuan Zhao, Fei Hu, Wenru Tang, Miaomiao Sheng: ln RNA LINC01234 promotes triple-negative breast cancer progression through regulating the miR-429/SYNJ1 axis. Am J Transl Res 2021;13(10):11399-11412. (Full text, PDF).

Yan Liu, Zepeng Du, Zhennan Xu, Tao Jin, Ke Xu, Meihui Huang, Shaohong Wang, Yuyu Zheng, Mingfa Liu, Haixiong Xu: Overexpressed GNA13 induces temozolomide sensitization via down-regulating MGMT and p-RELA in glioma. Am J Transl Res 2021;13(10):11413-11426. (Full text, PDF).

Xuhui Cong, Zhoufeng Huang, Liyuan Zhang, Mingyang Sun, Enqiang Chang, Wei Zhang, Jiaqiang Zhang: Effect of different anaesthesia methods on perioperative cellular immune function and long-term outcome in patients undergoing radical resection of esophageal cancer: a prospective cohort study. Am J Transl Res 2021;13(10):11427-11438. (Full text, PDF).

Wenxuan Bu, Bo Li, Lijin Feng, Qilin Feng, Ke Hu, Zhijian Xu, Yingcong Wang, Mengyu Xi, Houcai Wang, Guang Yang, Xiaosong Wu, Weiliang Zhu, Jumei Shi: A novel silicone derivative of natural osalmid (DCZ0858) exerts anti-multiple myeloma activity by promoting cell apoptosis and inhibiting cell cycle and mTOR signaling. Am J Transl Res 2021;13(10):11439-11449. (Full text, PDF).

Jianhua Xue, Jiajia Liu, Bo Xu, Junbo Yu, Aixian Zhang, Lili Qin, Chun Liu, Yang Yang: miR-21-5p inhibits inflammation injuries in LPS-treated H9c2 cells by regulating PDCD4. Am J Transl Res 2021;13(10):11450-11460. (Full text, PDF).

Xiaonan Tian, Li Zhang, Xuesong Zhang, Linghui Meng, Xiaona Li: Correlations between preoperative diffusion tensor imaging and surgical outcome in patients with cervical spondylotic myelopathy. Am J Transl Res 2021;13(10):11461-11471. (Full text, PDF).

Tao Lian, Na Wang: Stapled trans-anal rectal resection can improve constipation symptoms and inflammatory reaction of patients with outlet obstructive constipation. Am J Transl Res 2021;13(10):11472-11481. (Full text, PDF).

Yuhua Zhou, Yihui Wang, Qingtian Li, Huiqiu Sheng, Enqiang Mao, Weisong Jiang: The effects of early restrictive fluid resuscitation on the clinical outcomes in sepsis patients. Am J Transl Res 2021;13(10):11482-11490. (Full text, PDF).

Yiguang Bai, Deshuang Xi, Qiaoling Chen, Zhuohua Shi, Bocheng Wen, Qiong Zhang, Quan Zhou, Yanan Zhang, Haibin Nong, Gaofeng Zeng, Shaohui Zong: Characteristics of Talaromyces marneffei with bone destruction in Guangxi Province, China: a retrospective study. Am J Transl Res 2021;13(10):11491-11500. (Full text, PDF).

Kai Yang, Hua-Ying Hu, Jing Zhang, You-Sheng Yan, Wen-Qi Chen, Yan Liu, Yong-Qing Sun, Qing Guo, Cheng-Hong Yin: Metabolic and biophysical study of the MFN2Ile213Thr mutant causing Hereditary Motor and Sensory Neuropathy (HMSN). Am J Transl Res 2021;13(10):11501-11512. (Full text, PDF).

Xiaona Xia, Xiaoqian Zhang, Zhaodi Huang, Qingguo Ren, Hui Li, Ye Li, Kongming Liang, Hao Wang, Kai Han, Xiangshui Meng: Automated detection of 3D midline shift in spontaneous supratentorial intracerebral haemorrhage with non-contrast computed tomography using deep convolutional neural networks. Am J Transl Res 2021;13(10):11513-11521. (Full text, PDF).

Ying Li, Yao Wang, Shaohua Liu: Bosentan combined with sildenafil in the treatment of COPD patients with pulmonary arterial hypertension. Am J Transl Res 2021;13(10):11522-11530. (Full text, PDF).

Hongyan Xu, Ming Luo, Huali Xiang, Wenjun Liao, Hui Huang, Yan Wu, Jinhong Mei: miR-506-3p can inhibit cell proliferation and is a diagnostic and prognostic marker of liver cancer. Am J Transl Res 2021;13(10):11531-11539. (Full text, PDF).

Xiaodan He, Xiaoxu Wang, Xin Fu: The effects of the quality nursing mode intervention on the psychological moods, postoperative complications, and nursing satisfaction of breast cancer surgery patients. Am J Transl Res 2021;13(10):11540-11547. (Full text, PDF).

Yu-Jin Li, Xiao-Nan Tang, Xue-Qing Li: Effect of modified radical mastectomy combined with latissimus dorsi musculocutaneous flap breast reconstruction on patients’ psychology and quality of life. Am J Transl Res 2021;13(10):11548-11555. (Full text, PDF).

Qingyuan Wang, Tuxiu Xie, Rukai Gao, Xiaobing Long, Jie Wei, Lu Ye, Jie Jiang, Lulu Kang, Jing Wang, Chen Jun, Jingjun Lyu: Neutrophil-to-lymphocyte ratio is a powerful predictor of adult patients with acute respiratory distress syndrome who might benefit from corticosteroid therapy. Am J Transl Res 2021;13(10):11556-11570. (Full text, PDF).

Ju-Shao Yen, I-Kuan Wang, Chih-Chia Liang, Jen-Fen Fu, Yi-Chou Hou, Chih-Chun Chang, Po-Wen Gu, Kai-Fan Tsai, Cheng-Hao Weng, Wen-Hung Huang, Ching-Wei Hsu, Tzung-Hai Yen: Cytokine changes in fatal cases of paraquat poisoning. Am J Transl Res 2021;13(10):11571-11584. (Full text, PDF).

Huiling Li, Jiafeng Qi, Jiannan Wei, Beilei Xu, Shuangwu Min, Liyang Wang, Yuan Si, Hongbin Qiu: Long non-coding RNA ANRIL mitigates neonatal hypoxic-ischemic brain damage via targeting the miR-378b/ATG3 axis. Am J Transl Res 2021;13(10):11585-11596. (Full text, PDF).

Xinyu Shao, Huiyu Wang, Yang Yu, Chunli Zhou: Combined detection of stool-based methylation indicators for early screening of colorectal neoplasm. Am J Transl Res 2021;13(10):11597-11607. (Full text, PDF).

Guoqiang Wu, Jianbin Wu, Jing Zhang, Fu Xu, Xiaofei Dong: The analgesic effect and inflammatory mechanism of nonsteroidal analgesics combined with nerve block in post-gynecologic surgery patients. Am J Transl Res 2021;13(10):11608-11616. (Full text, PDF).

Longbo Li, Lei Zhao, Jinpeng Wang, Zhibo Li, Yongfeng Shi, Guan Wang, Bing Yan, Zhihui Wang, Henghe Shi, Ning Zhao, Bin Liu: Optical coherence tomography-guided drug coated balloon in non-small de novo coronary artery lesions: a prospective clinical research. Am J Transl Res 2021;13(10):11617-11624. (Full text, PDF).

Huahai Cai, Shuyu Liu: The value of contrast-enhanced ultrasound versus shear wave elastography in differentiating benign and malignant superficial lymph node lesions. Am J Transl Res 2021;13(10):11625-11631. (Full text, PDF).

Kritsada Singha, Kanokwan Sanchaisuriya, Goonnapa Fucharoen, Supan Fucharoen: Genetic and non-genetic factors affecting hemoglobin A2 expression in a large cohort of Thai individuals: implication for population screening for thalassemia. Am J Transl Res 2021;13(10):11632-11642. (Full text, PDF).

Rongqiang Ye, Wu Zhong, Xian Long, Lei Zhang: Effect of modified Blumgart pancreaticojejunostomy on nutritional status in elderly patients after pancreaticoduodenectomy. Am J Transl Res 2021;13(10):11643-11652. (Full text, PDF).

Bin Jiang, Nengbin Dong, Jinliang Shou, Limei Cao, Kai Hu, Wencheng Liu, Xia Qi: Effectiveness of artificial intelligent cardiac remote monitoring system for evaluating asymptomatic myocardial ischemia in patients with coronary heart disease. Am J Transl Res 2021;13(10):11653-11661. (Full text, PDF).

Jing Han, Qian Yang, Xin Xu: Clinical efficacy of Tiaoqi Jiangni decoction in the treatment of functional dyspepsia and its influence on life quality. Am J Transl Res 2021;13(10):11662-11670. (Full text, PDF).

Qian-Nan Yu, Zhi-Hui Ji: Fine nursing intervention relieves the clinical symptoms and decreases the adverse events in acute alcoholism patients. Am J Transl Res 2021;13(10):11671-11679. (Full text, PDF).

You-Lai Lin, Yi Lin, Fang Fang, Xi-Nan Chen, Tian-Rong He: The use of sel-ligating appliance can reduce inflammatory response to orthodontic force and keep periodontal health in orthodontic treatment. Am J Transl Res 2021;13(10):11680-11688. (Full text, PDF).

Jin Hu, Fang Dong, Yanting Zhang, Jian Shen, Jie Ming, Tao Huang: Triple-negative metaplastic breast cancer: treatment and prognosis by type of surgery. Am J Transl Res 2021;13(10):11689-11696. (Full text, PDF).

Yazhou Wang, Zhaofang Tang, Aihua Dong, Jianzheng Cai, Ping Le: The effect of emergency nursing on the mental health and limb function recovery of myocardial infarction patients. Am J Transl Res 2021;13(10):11697-11703. (Full text, PDF).

Wencui Ding, Zunsheng Xiao, Chao Wen, Chao Ge, Lu Liu, Ke Xu, Sumin Cao: Correlation between salivary developmental endothelial locus-1, interleukin 17 expression level and severity of periodontal disease in patients with type 2 diabetes mellitus. Am J Transl Res 2021;13(10):11704-11710. (Full text, PDF).

Li Zhou, Xuming Huang, Haiyan Li, Ruomi Guo, Jihui Wang, Yu Zhang, Zhengqi Lu: Rehabilitation effect of rTMS combined with cognitive training on cognitive impairment after traumatic brain injury. Am J Transl Res 2021;13(10):11711-11717. (Full text, PDF).

Xiaoyan Chen, Haiyue Li, Yuanwei Liu, Jianfeng Liu, Yao Sun, Jiamin Wu, Zichao Xiong, Wen Cao: The contribution of the LOC105371267 and MRPS30-DT genetic polymorphisms to IgA nephropathy in the Chinese Han population. Am J Transl Res 2021;13(10):11718-11727. (Full text, PDF).

Xiuqin Wang, Xiaoyan Wang, Hui Bai, Yingxue Zhang, Junzeng Si: Effect of programmed nursing combined with cognitive behavioral intervention on clinical nursing effect and neurological function of patients with intracerebral hemorrhage. Am J Transl Res 2021;13(10):11728-11736. (Full text, PDF).

Hengqing Gao, Xiaohong Cheng, Lijuan Gao, Wei Wang, Xiaoqiang Wang, Furao Gong, Mengmeng Zhang, Jing Hu: Time-scheduled dotted and solid thread-ligating therapy combined with vacuum sealing drainage for treating high complex anal fistula. Am J Transl Res 2021;13(10):11737-11744. (Full text, PDF).

Sha Wang, Yiming Dong, Jingfeng Wang, Lihong Leng, Xianfang Song, Wanyang Huang: The protective effect of ulinastatin combined with Xuebijing on myocardial injuries in patients with severe pneumonia. Am J Transl Res 2021;13(10):11745-11751. (Full text, PDF).

Zhiqi Huang, Kai Lin: Therapeutic effect of opioid analgesics combined with non-steroidal anti-inflammatory drugs on peripheral neuropathy and its influence on inflammatory factors. Am J Transl Res 2021;13(10):11752-11757. (Full text, PDF).

Hong’e Li, Chen Cheng, Yan Wang, Haocheng Qin, Jing Wang, Shuqin Zhang, Rong Teng, Ming Yu, Na Li: Combined diagnosis of ultrasonic elastography and BI-RADS classification increases diagnostic value in female patients with breast neoplasms. Am J Transl Res 2021;13(10):11758-11763. (Full text, PDF).

Yanchao Liu, Guokun Liu, Bo Hou, Bing Shen: Ultrasound intervention combined with multi-slice spiral CT has excellent diagnostic value in lymph node metastasis of gastric cancer. Am J Transl Res 2021;13(10):11764-11770. (Full text, PDF).

Jinhui Liu, Yinghui Liu, Feng Gao, Jianguo Zhang, Jiadong Pan, Yifei Liu, Hongjun Zhu: Comprehensive study of a novel immune-related lncRNA for prognosis and drug treatment of cervical squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(10):11771-11785. (Full text, PDF).

Lin Wu, Yingying Jiang, Xin Cao, Xianfeng Meng: Efficacies and complications of internal fixations with PHILOS plate and intramedullary Multiloc® nails in the surgical treatment of proximal humerus fractures. Am J Transl Res 2021;13(10):11786-11796. (Full text, PDF).

Wending Chen, Shaoxiong Zhong, Wenju Ke, Shuyuan Gan: The effect of different depths of anesthesia monitored using Narcotrend on cognitive function in elderly patients after VATS lobectomy. Am J Transl Res 2021;13(10):11797-11805. (Full text, PDF).

Qianqian Li, Zhiqin Yin: Effect of self-management and thrombus monitoring on patients with autogenous arteriovenous fistula. Am J Transl Res 2021;13(10):11806-11813. (Full text, PDF).

Yimei Shen, Xiaohua Yang, Xiaojun Han, Wei Xi, Lihua Jiang, Shuqin Wang, Haifeng Zhong, Yunjuan Gu: Influence of GLP-1 receptor agonist on insulin dosage and blood glucose control of patients with type 2 diabetes mellitus. Am J Transl Res 2021;13(10):11814-11823. (Full text, PDF).

Anbo Yang, Feng Gao: Effect of dexmedetomidine combined with propofol on stress response, hemodynamics, and postoperative complications in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Am J Transl Res 2021;13(10):11824-11832. (Full text, PDF).

Longren Cai, Ganhua Zeng, Yan Li, Xinghua Peng: A study of clinical implementation of ventricular septal defect closure using three transthoracic approaches. Am J Transl Res 2021;13(10):11833-11841. (Full text, PDF).

Chunhua Yang, Jingfei Zhao, Hua Xie, Hao Wang, Xiaoting Liu, Hua Liu, Liang Liu: Effects of early rehabilitation nursing intervention on nerve function and daily living in patients with stroke hemiplegia. Am J Transl Res 2021;13(10):11842-11850. (Full text, PDF).

Haiyan Chen, Yulan Ou, Liang Mo: High-quality nursing can reduce the incidence of adverse events in esophageal cancer patients after operation in the intensive care unit and improve postoperative rehabilitation. Am J Transl Res 2021;13(10):11851-11859. (Full text, PDF).

Aikebaier Tuxun, Pazila Aila, Maimaitirexiati Mijiti, Maimaitiaili Abulikemu, Ajimu Keremu, Zengru Xie: Effects of intramedullary nailing fixation on quality of life and joint function in patients with femoral neck fractures. Am J Transl Res 2021;13(10):11860-11867. (Full text, PDF).

Yading Shen, Yu Liu, Yandan Wu, Jie He: Changes of recovery quality and early cognitive function after treatment of sevoflurane combined with propofol in the elderly undergoing cholecystectomy. Am J Transl Res 2021;13(10):11868-11874. (Full text, PDF).

Xuelian Bai, Bo Liu, Yun Wu, Chunyan Wu, Lifeng Zhao, Lijun Wang, Haixiang Yang: Differential expressions of carcinoembryonic antigen and squamous cell carcinoma antigen in patients with advanced cervical cancer undergoing chemotherapy. Am J Transl Res 2021;13(10):11875-11882. (Full text, PDF).

Fangzhou Yu, Ru He: The effect of fluoxetine combined with repetitive transcranial magnetic stimulation on the psychological emotions and cognitive and neurological functions of acute post-stroke depression patients. Am J Transl Res 2021;13(10):11883-11889. (Full text, PDF).

Ying Liu, Ziqi Zhang, Qingxia Gong, Guangjing Yang, Zaimin Wu, Zhiyi Yang, Xiwei Zhao: Analysis of primary nursing intervention for elderly patients with cancer pain on the improvement of potential risk and pain degree. Am J Transl Res 2021;13(10):11890-11898. (Full text, PDF).

Lin Xu, Ying Zhao, Shaokui Wu, Qingying Song, Zhanghong Ouyang, Xiangyan Zhang, Cheng Zhang: Effects of adjuvant pidotimod therapy on levels of inflammatory factors and expressions of serum GM-CSF and KL-6 in elderly patients with mycoplasma pneumonia. Am J Transl Res 2021;13(10):11899-11907. (Full text, PDF).

Chenhong Zhu, Haibo Chen, Qian Fang, Yinghao Jiang, Honggen Xu: Improvement in the condition of patients with primary liver cancer with transcatheter arterial chemoembolization before and after microwave ablation interventional therapy. Am J Transl Res 2021;13(10):11908-11916. (Full text, PDF).

Dongcheng Xie, Hongwei Chen, Xiaochuan Guo, Yiran Liu: Comparative study of lumboperitoneal shunt and ventriculoperitoneal shunt in the treatment of idiopathic normal pressure hydrocephalus. Am J Transl Res 2021;13(10):11917-11924. (Full text, PDF).

Chunhong Yin, Li Qi, Xia Jing: Effect of standardized nursing cooperation on intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator in acute ischemic stroke. Am J Transl Res 2021;13(10):11925-11931. (Full text, PDF).

Ruiying Luo, Zhen Yi, Weihong Wu, Wen Meng: The mRNA levels of PPARα, HIF-1α, and VEGF in the liver tissues of rats with alcoholic liver disease. Am J Transl Res 2021;13(10):11932-11937. (Full text, PDF).

Hongxiang Yan, Xuemei Mao, Fengchun Hu, Jie Liu, Junrong Wang: Observation on the effect of periodontal treatment on patients with combined periodontal-pulpal lesions. Am J Transl Res 2021;13(10):11938-11942. (Full text, PDF).

Joo-Yong Lee, Hyeon-Tae Kim, Jung-Hee Choi, Hyung-Min Lee, Jin-Wook Park, Young Duck Shin, Young Jin Choi: Effect of clinical anesthesia preoperative evaluation on the length of preoperative period and total hospitalization of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Am J Transl Res 2021;13(10):11943-11947. (Full text, PDF).

Yuqiang Zhang, Sufen Cao, Bailang Lin, Jiacheng Chen, Xiaojing Chen, Shengying Lin, Chu yu Zhuang: A best evidence synthesis in practicing early active movements in ICU patients with mechanical ventilation. Am J Transl Res 2021;13(10):11948-11957. (Full text, PDF).

Yujie Wu, Jing Yao, Jieyan Zhao, Liyuan Wang: Effect of high quality nursing on alleviating negative emotions in patients with advanced lung cancer. Am J Transl Res 2021;13(10):11958-11965. (Full text, PDF).

Ting Zhang, Xiaolu Li, Guiguan Sun, Juan Wang, Huimin Chen: Establishment of emergency-nursing pathway of interventional thrombectomy in acute ischemic stroke. Am J Transl Res 2021;13(10):11966-11973. (Full text, PDF).

Bin Shi, Liang Wang, Shuzhen Huang: Effect of high-quality nursing on psychological status and prognosis of patients undergoing brain tumor surgery. Am J Transl Res 2021;13(10):11974-11980. (Full text, PDF).

Chunying Zhang, Baoxin Li: The correlation between LncRNA-17A expression in peripheral blood mononuclear cells and Wnt/β-catenin signaling pathway and cognitive function in patients with Alzheimer disease. Am J Transl Res 2021;13(10):11981-11986. (Full text, PDF).

Xu Xie, Ze Song, Lei Wang, Ming Qi: Expression and significance of T lymphocyte subsets, RANTES and inflammatory factors levels in serum of patients with abdominal aortic aneurysm. Am J Transl Res 2021;13(10):11987-11992. (Full text, PDF).

Guanghong Mei, Wanying Jiang, Weidong Xu, Haiyan Wang, Xiaohong Wang, Jiyun Huang, Yugen Luo: Effect of comfort care on pain degree and nursing satisfaction in patients undergoing kidney stone surgery. Am J Transl Res 2021;13(10):11993-11998. (Full text, PDF).

Yan-Lan Hu, Tao Ding: Clinical characteristics of COVID-19 patients in Xiaogan, China: comparison between recent imported cases and earlier local cases. Am J Transl Res 2021;13(10):11999-12005. (Full text, PDF).

Xiangrong Hu, Yang Yang, Liting Chen, Yuling Wan, Lingshuang Sheng, Yuhan Bao, Miao Zheng: Chronic active Epstein-Barr virus infection progresses to aggressive NK cell leukemia with a poor prognosis. Am J Transl Res 2021;13(10):12006-12015. (Full text, PDF).

Hui Li, Chao Li, Xinhe Shi, Mengting Xia: Heavy menstrual bleeding due to primary myelofibrosis in a woman: a case report. Am J Transl Res 2021;13(10):12016-12020. (Full text, PDF).

Hyeon-Tae Kim, Joo-Yong Lee, Jung-Hee Choi, Hyung-Min Lee, Jin-Wook Park, Ji-In Park, Young Duck Shin, Young Jin Choi: A rare case of acute meningitis shortly after lumbar selective nerve root block: a case report. Am J Transl Res 2021;13(10):12021-12025. (Full text, PDF).

Yuan Zhang, Shuhao Deng, Yingchun Zhang: Comparison of sensitivity and specificity of three-dimensional pelvic floor ultrasound and conventional ultrasound in pelvic floor assessment after delivery. Am J Transl Res 2021;13(10):12026-12033. (Full text, PDF).

Yuxi Fang, Le Luo, Ruhui Li: Application of traditional Chinese medicine syndrome differentiation in identification of body constitution of hypertensive and diabetic patients. Am J Transl Res 2021;13(10):12034-12042. (Full text, PDF).

Ting Zhou, Junhua Mei, Min Hou: Clinical study of double anti-platelet therapy combined with different doses of statin in the treatment of acute cerebral infarction complicated with microhemorrhage. Am J Transl Res 2021;13(10):12043-12050. (Full text, PDF).

Li Wang, Minhong Shan: Effects of empathy nursing on the quality of life and treatment compliance of elderly patients with cerebral infarction. Am J Transl Res 2021;13(10):12051-12057. (Full text, PDF).

Yong Zhu, Guohui Le: The effect of dexmedetomidine combined with epidural anesthesia on post-operative cognitive dysfunction in elderly patients after orthopedic surgery. Am J Transl Res 2021;13(10):12058-12064. (Full text, PDF).

Tingting Mai, Yuanwu Tong, Fengyun Jiang: Investigation and analysis of pain after dental implantation and its influencing factors. Am J Transl Res 2021;13(10):12065-12070. (Full text, PDF).

Ying Liu, Yong Mi, Li Zhang, Tao Jiang: Survival and risk factors of adenosquamous carcinoma in the oral and maxillofacial region: a population-based study. Am J Transl Res 2021;13(10):12071-12082. (Full text, PDF).

Qian Xu, Hongyong Zhu, Guangqiang Zhen, Jin Xu, Longzu Li: Treatment effect of elastic intramedullary nail reduction and fixation on children with femoral neck fractures. Am J Transl Res 2021;13(10):12083-12089. (Full text, PDF).

Dong-Xun Zhou, Tian-Tian Wang, Jun Wu, Feng-Hai Yu, Bing Hu: Fully-covered metal stent for the treatment of post-percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD) obstruction due to a blood clot in the common bile duct: a case report. Am J Transl Res 2021;13(10):12090-12093. (Full text, PDF).

Zhihui Liu, Zongxiang Chen, Jingya Di, Zhisong Wang, Yongxia Zhang, Jinshan Li, Liyou An, Giorgio Antonio Presicce, Lanjun Liu, Fuliang Du: Efficient mutagenesis targeting the IFNAR1 gene in mice using a combination of Cas9 protein and dual gRNAs. Am J Transl Res 2021;13(10):12094-12106. (Full text, PDF).

Samuel Hubbard, Shane A Wells, Kelly Olson, David F Jarrard, Wei Huang: Combined mpMRI/US fusion targeted and concurrent standard biopsies in the detection of prostate cancer: a retrospective study. Am J Transl Res 2021;13(10):12107-12113. (Full text, PDF).