AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 13, Number 5:3925-5746;2021
American Journal of Translational Research


Huan Liu, Tianshui Hu, Cong Zhang, Xiaojing Chen, Shuoqi Zhang, Mengdi Li, Haijiao Jing, Chunxu Wang, Tenglong Hu, Jialan Shi: Mechanisms of COVID-19 thrombosis in an inflammatory environment and new anticoagulant targets. Am J Transl Res 2021;13(5):3925-3941. (Full text, PDF).

Xinjie Cui, Liangxi Zhu, Ruixia Zhai, Bin Zhang, Fanyong Zhang: Mesenchymal stem cell-derived exosomes: a promising vector in treatment for diabetes and its microvascular complications. Am J Transl Res 2021;13(5):3942-3953. (Full text, PDF).

Shanshan Li, Yanzhen Bi, Zhongping Duan, Yongkai Chang, Feng Hong, Yu Chen: Stem cell transplantation for treating liver diseases: progress and remaining challenges. Am J Transl Res 2021;13(5):3954-3966. (Full text, PDF).

Jia-Jia Zhang, Chang-Geng Song, Ji-Min Dai, Xue-Qin Zhang, Peng Lin, Ling Li, Xiang-Min Yang, Zhi-Nan Chen: Inhibition of mu-opioid receptor suppresses proliferation of hepatocellular carcinoma cells via CD147-p53-MAPK cascade signaling pathway. Am J Transl Res 2021;13(5):3967-3986. (Full text, PDF).

Deyu Zuo, Botao Tan, Gongwei Jia, Dandong Wu, Lehua Yu, Lang Jia: A treatment combined prussian blue nanoparticles with low-intensity pulsed ultrasound alleviates cartilage damage in knee osteoarthritis by initiating PI3K/Akt/mTOR pathway. Am J Transl Res 2021;13(5):3987-4006. (Full text, PDF).

Lianmei Pu, Xiangyun Kong, Hong Li, Xue He: Exosomes released from mesenchymal stem cells overexpressing microRNA-30e ameliorate heart failure in rats with myocardial infarction. Am J Transl Res 2021;13(5):4007-4025. (Full text, PDF).

Pengda Qiu, Yunhong Xu: The construction of multifunctional nanoparticles system for dual-modal imaging and arteriosclerosis targeted therapy. Am J Transl Res 2021;13(5):4026-4039. (Full text, PDF).

Yu Mao, Yao Xing, Jie Li, Dong Dong, Shoude Zhang, Zhenjiang Zhao, Jingli Xie, Rui Wang, Honglin Li: Guanosine ameliorates positive symptoms of schizophrenia via modulating 5-HT1A and 5-HT2A receptors. Am J Transl Res 2021;13(5):4040-4054. (Full text, PDF).

Jiehan Zhang, Shengyang Jiang, Cheng Lu, Jiadong Pang, Huajie Xu, Fenghua Yang, Shaowei Zhuang: SYVN1/GPX5 axis affects ischemia/reperfusion induced apoptosis of AC16 cells by regulating ROS generation. Am J Transl Res 2021;13(5):4055-4067. (Full text, PDF).

Xue Pan, Xin Jin, Jun Wang, Qing Hu, Bing Dai: Placenta inflammation is closely associated with gestational diabetes mellitus. Am J Transl Res 2021;13(5):4068-4079. (Full text, PDF).

Sheng Zhang, Lei Pei, Jinlong Qu, Lizhu Sun, Weiwei Jiang, Wenfang Li, Zhaofen Lin, Dechang Chen: CRISPLD2 attenuates pro-inflammatory cytokines production in HMGB1-stimulated monocytes and septic mice. Am J Transl Res 2021;13(5):4080-4091. (Full text, PDF).

Hongyan Ren, Yongbin Mou, Lin Lin, Lixin Wang, Hongming Hu: Efficient antigen cross-presentation through coating conventional aluminum adjuvant particles with PEI. Am J Transl Res 2021;13(5):4092-4102. (Full text, PDF).

Xiaoli Zhang, Gang Wang, Hui Li, Xiangming Jiang, Xiaoyong Zhao: STAT3-mediated effects of methyltransferase inhibitor 5-aza-2’-deoxycytidine on preeclampsia. Am J Transl Res 2021;13(5):4103-4119. (Full text, PDF).

Guohua Gong, Jikai She, Danni Fu, Dong Zhen, Bin Zhang: Circular RNA circ_0084927 regulates proliferation, apoptosis, and invasion of breast cancer cells via miR-142-3p/ERC1 pathway. Am J Transl Res 2021;13(5):4120-4136. (Full text, PDF).

Yan Gu, Xiao Ma, Jing Li, Yuhong Ma, Yun Zhang: Identification of candidate targets for the diagnosis and treatment of atherosclerosis by bioinformatics analysis. Am J Transl Res 2021;13(5):4137-4151. (Full text, PDF).

Jian Wang, Peng-Yi Yu, Jing-Ping Yu, Ju-Dong Luo, Zhi-Qiang Sun, Fei Sun, Ze Kong, Jian-Lin Wang: KIF22 promotes progress of esophageal squamous cell carcinoma cells and is negatively regulated by miR-122. Am J Transl Res 2021;13(5):4152-4166. (Full text, PDF).

Qingfeng Li, Anna Nong, Zhijing Huang, Yun’an Xu, Kebin He, Yuying Jia, Yueyan Huang: Exosomes containing miR-122-5p secreted by LPS-induced neutrophils regulate the apoptosis and permeability of brain microvascular endothelial cells by targeting OCLN. Am J Transl Res 2021;13(5):4167-4181. (Full text, PDF).

Yi Chen, Xiaojian Yuan, Yonglin Li, Jie Chen, Shannan Wu, Amin Jiang, Xuefeng Miao, Qiang Shu: Circulating exosomal microRNA-18a-5p accentuates intestinal inflammation in Hirschsprung-associated enterocolitis by targeting RORA. Am J Transl Res 2021;13(5):4182-4196. (Full text, PDF).

Shichao Cui, Jiayu Zhang, Jingwei Li, Haiwang Wu, Huimin Zhang, Qingying Yu, Yuexi Zhou, Xiaoli Lv, Yanlan Zhong, Songping Luo, Jie Gao: Circulating microRNAs from serum exosomes as potential biomarkers in patients with spontaneous abortion. Am J Transl Res 2021;13(5):4197-4210. (Full text, PDF).

Yumei Li, Shengming Lin, Xiaoliang Xie, Haixia Zhu, Tianyou Fan, Song Wang: Highly enriched exosomal lncRNA OIP5-AS1 regulates osteosarcoma tumor angiogenesis and autophagy through miR-153 and ATG5. Am J Transl Res 2021;13(5):4211-4223. (Full text, PDF).

Shuo Dong, Liying Wu, Yabing Duan, Hao Cui, Kai Chen, Xiao Chen, Yangxue Sun, Chuhao Du, Jie Ren, Songren Shu, Xin Yan, Xinhong Wan, Jiangping Song, Jun Yan: Metabolic profile of heart tissue in cyanotic congenital heart disease. Am J Transl Res 2021;13(5):4224-4232. (Full text, PDF).

Xia Zhao, Bo Huang, Hao Wang, Na Ni, Fang He, Qing Liu, Deyao Shi, Connie Chen, Piao Zhao, Xi Wang, William Wagstaff, Mikhail Pakvasa, Andrew Blake Tucker, Michael J Lee, Jennifer Moriatis Wolf, Russell R Reid, Kelly Hynes, Jason Strelzow, Sherwin H Ho, Tengbo Yu, Jian Yang, Le Shen, Tong-Chuan He, Yongtao Zhang: A functional autophagy pathway is essential for BMP9-induced osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs). Am J Transl Res 2021;13(5):4233-4250. (Full text, PDF).

Enqing Fu, Ruina Ma, Linxu Wang, Han Fu, Wangping Li: Study on clinical characteristics of 173 cases of COVID-19 and effect of glucocorticoid on nucleic acid negative conversion. Am J Transl Res 2021;13(5):4251-4265. (Full text, PDF).

Rongjian Zhou, Zhaoqing Tang, Haojie Li, Xuefei Wang, Yihong Sun: PRICKLE1 promotes gastric cancer metastasis by activating mTOR signaling. Am J Transl Res 2021;13(5):4266-4280. (Full text, PDF).

Ying Li, Miaoxian Fang, Jue Yang, Changjiang Yu, Juntao Kuang, Tucheng Sun, Ruixin Fan: Analysis of the contribution of 129 candidate genes to thoracic aortic aneurysm or dissection of a mixed cohort of sporadic and familial cases in South China. Am J Transl Res 2021;13(5):4281-4295. (Full text, PDF).

Xiaoyan Xiong, Bo Tang, Tingting Ji, Xiaoying Li, Shoujun Bai: Ameliorative effects of miR-186 on cisplatin-triggered acute kidney injury via targeting ZEB1. Am J Transl Res 2021;13(5):4296-4308. (Full text, PDF).

Samina Badar, Mohamed Azarkan, Ahmed H Mekkawy, Javed Akhter, Krishna Pillai, Rachida El Mahyaoui, Kevin Ke, Lauren Cavanaugh, David L Morris: Comparison of proteolytic, cytotoxic and anticoagulant properties of chromatographically fractionated bromelain to un-fractionated bromelain. Am J Transl Res 2021;13(5):4309-4321. (Full text, PDF).

Liying Zhang, Liyuan Feng, Meng Lou, Xihan Deng, Chuanzhong Liu, Li Li: The ovarian carcinoma risk with the polymorphisms of CYP1B1 come from the positive selection. Am J Transl Res 2021;13(5):4322-4341. (Full text, PDF).

Fengqi Yan, Xiaoliang Dou, Guangfeng Zhu, Mingyuan Xia, Yahui Liu, Xiaozi Liu, Guojun Wu, He Wang, Bo Zhang, Qiuju Shao, Yong Wang: Cistanoside of Cistanche Herba ameliorates hypoxia-induced male reproductive damage via suppression of oxidative stress. Am J Transl Res 2021;13(5):4342-4359. (Full text, PDF).

Xiaodong Xun, Changkun Zhang, Siqi Wang, Shihua Hu, Xiao Xiang, Qian Cheng, Zhao Li, Yang Wang, Jiye Zhu: Cyclooxygenase-2 expressed hepatocellular carcinoma induces cytotoxic T lymphocytes exhaustion through M2 macrophage polarization. Am J Transl Res 2021;13(5):4360-4375. (Full text, PDF).

Hong Lei, Mingyu He, Xiaoqi He, Guanghui Li, Yang Wang, Yuelin Gao, Gege Yan, Quan Wang, Tao Li, Guoxin Liu, Weijie Du, Ye Yuan, Lei Yang: METTL3 induces bone marrow mesenchymal stem cells osteogenic differentiation and migration through facilitating M1 macrophage differentiation. Am J Transl Res 2021;13(5):4376-4388. (Full text, PDF).

Qi Li, Weinan Wang, Chenlin Pei, Yanhua Zhao, Rong Liu, Weishe Zhang, Lihui Huang, Tieping Li, Jingrui Huang: Expression of SARS-CoV-2 entry genes ACE2 and TMPRSS2 at single cell resolution in the peripartum decidua. Am J Transl Res 2021;13(5):4389-4400. (Full text, PDF).

Jinfei Fu, Liming Qing, Panfeng Wu, Juyu Tang: Customized reconstruction of a complex soft-tissue defect around the knee with a free perforator flap. Am J Transl Res 2021;13(5):4401-4411. (Full text, PDF, Video S1).

Fang Jing, Chao Jing, Xiaoyan Dai, Guang Zhou, Shi Di, Xiaoxia Bi, Tingting Dai, Tingting Qin, Li Hong: Sphingomyelin synthase 2 but not sphingomyelin synthase 1 is upregulated in ovarian cancer and involved in migration, growth and survival via different mechanisms. Am J Transl Res 2021;13(5):4412-4421. (Full text, PDF).

Chuanhui Xu, Jinhui Yu, Feifei Wu, Xuemei Li, Dongmin Hu, Guiming Chen, Gang Wu: High-background parenchymal enhancement in the contralateral breast is an imaging biomarker for favorable prognosis in patients with triple-negative breast cancer treated with chemotherapy. Am J Transl Res 2021;13(5):4422-4436. (Full text, PDF).

Deepa Sharma, Laurentius Oscar Osapoetra, Mateusz Faltyn, Natalie Ngoc Anh Do, Anoja Giles, Martin Stanisz, Lakshmanan Sannachi, Gregory J Czarnota: Quantitative ultrasound characterization of therapy response in prostate cancer in vivo. Am J Transl Res 2021;13(5):4437-4449. (Full text, PDF).

Xuede Zhang, Lei Su, Kai Sun: Expression status and prognostic value of the perilipin family of genes in breast cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):4450-4463. (Full text, PDF).

Bo Pan, Zi-Xin Wei, Ju-Xuan Zhang, Xin Li, Qing-Wei Meng, Ying-Yue Cao, Li-Shuang Qi, Yan Yu: The value of AGR2 and KRT5 as an immunomarker combination in distinguishing lung squamous cell carcinoma from adenocarcinoma. Am J Transl Res 2021;13(5):4464-4476. (Full text, PDF).

Sheng-Jie You, Ying-Xue Sun, Jing Zhang, Qiang He, Xiao-Ming Wu, Yan Hu: Literature review and report of three cases of Dubin-Johnson syndrome related to ABCC2 gene mutations in children. Am J Transl Res 2021;13(5):4477-4488. (Full text, PDF).

Katarina Kolostova, Eliska Pospisilova, Vladimira Pavlickova, Robert Bartos, Martin Sames, Ireneusz Pawlak, Vladimir Bobek: Next generation sequencing of glioblastoma circulating tumor cells: non-invasive solution for disease monitoring. Am J Transl Res 2021;13(5):4489-4499. (Full text, PDF, Supplementary File).

Qing Cong, Lingxiao Luo, Zhongpeng Fu, Jiaqi Lu, Wei Jiang, Long Sui: Histopathology of women with non-uniform endometrial echogenicity and risk factors for atypical endometrial hyperplasia and carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(5):4500-4509. (Full text, PDF).

Lizhi Chen, Mei Tan, Jun Huang, Sijia Wen, Cheng Cheng, Yihao Liu, Bin Li, Wei Chen, Sui Peng, Zihua Yu, Yingjie Li, Xiaoyun Jiang: Effects of alternative remission criteria on outcome of pediatric proliferative lupus nephritis: a multi-center retrospective study of pediatric proliferative lupus nephritis. Am J Transl Res 2021;13(5):4510-4520. (Full text, PDF).

Ruixia Zhu, Yating Zhao, Dandan Tian, Na Guo, Chenguang Zhang, Xu Liu: GWAS-linked hot loci predict short-term functional outcome and recurrence of ischemic stroke in Chinese population. Am J Transl Res 2021;13(5):4521-4534. (Full text, PDF).

Valery Melnikov, Daniel Tiburcio-Jimenez, Martha A Mendoza-Hernandez, Josuel Delgado-Enciso, Luis De-Leon-Zaragoza, Jose Guzman-Esquivel, Iram P Rodriguez-Sanchez, Margarita L Martinez-Fierro, Agustin Lara-Esqueda, Osiris G Delgado-Enciso, Ivan Jacinto-Cortes, Sergio A Zaizar-Fregoso, Brenda A Paz-Michel, Efren Murillo-Zamora, Ivan Delgado-Enciso, Hector R Galvan-Salazar: Improve cognitive impairment using mefenamic acid non-steroidal anti-inflammatory therapy: additional beneficial effect found in a controlled clinical trial for prostate cancer therapy. Am J Transl Res 2021;13(5):4535-4543. (Full text, PDF).

Caiyu Lou, Caiwen Wang, Qiang Zhao, Fenyuan Jin: Effect of dydrogesterone and progesterone on threatened miscarriage due to corpus luteum insufficiency. Am J Transl Res 2021;13(5):4544-4552. (Full text, PDF).

Zhuxiao Ren, Fang Xu, Jianlan Wang, Zhicheng Zhong, Wei Wei, Jiying Wen, Qi Wang, Liu Guocheng, Jie Yang: Safety and feasibility of umbilical cord blood collection from preterm neonates after delayed cord clamping for the use of improving preterm complications. Am J Transl Res 2021;13(5):4553-4560. (Full text, PDF).

Long Zhang, Yi Hao: The correlation of the peripheral blood NT-proBNP and NF-κB expression levels with the myocardial infarct area and the post-treatment no-reflow in acute myocardial infarction patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4561-4572. (Full text, PDF).

Nannan Zhang, Zhibo Zhang, Hongxiao Wang, Dan Liu, Yingying Deng: Plasma cytokine changes and its clinical significance in intracranial infection secondary to traumatic brain injury. Am J Transl Res 2021;13(5):4573-4580. (Full text, PDF).

Di Li, Jinwei Ren, Tianxing Wang, Lan Wu, Peng Liu, Yong Li: Anti-hypoxia effects of walnut oligopeptides (Juglans regia L.) in mice. Am J Transl Res 2021;13(5):4581-4590. (Full text, PDF).

Wen Chen, Yuheng Zhang, Xiaoqun Gu, Peiyao Qian, Wanli Liu, Peng Shu: Qi Ling decoction reduces gastric cancer cell metastasis by inhibiting MMP-9 through the PI3K/Akt signaling pathway. Am J Transl Res 2021;13(5):4591-4602. (Full text, PDF).

Gang Liu, Haitao Tang, Chen Li, Haiyan Zhen, Zhigang Zhang, Yongzhong Sha: Prognostic gene biomarker identification in liver cancer by data mining. Am J Transl Res 2021;13(5):4603-4613. (Full text, PDF).

Jinlan Peng, Guilin He, Huan Chen, Xiaoqin Kuang: Study on correlation between coagulation indexes and disease progression in patients with cirrhosis. Am J Transl Res 2021;13(5):4614-4623. (Full text, PDF).

Yuntao Huang, Xiaohui Rao, Yunfan Luo, Yu Deng, Chunqiang Zhong: The effect of targeted regulation of LATS2 by LncRNA BCAR4 on proliferation, migration and apoptosis of HCC cells. Am J Transl Res 2021;13(5):4624-4631. (Full text, PDF).

Xichang Liu, Haitao Wang, Jiawei Bei, Jun Zhao, Ge Jiang, Xiuhong Liu: The protective role of miR-132 targeting HMGA2 through the PI3K/AKT pathway in mice with Alzheimer’s disease. Am J Transl Res 2021;13(5):4632-4643. (Full text, PDF).

Wenbiao Duan, Xue Chen: Jatrorrhizine can improve nerve cell injury induced by Aβ 25-35, acting through miR-223-3p/HDAC4 axis. Am J Transl Res 2021;13(5):4644-4655. (Full text, PDF).

Feifei Chen, Xiaoqun Pang, Xiaoling Dai: Effect of comprehensive nursing on the pain, anxiety and malnutrition of hepatitis B patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4656-4665. (Full text, PDF).

Ying Wang, Chunfeng Fu, Yuling Liu, Dongdong Li, Changzhi Wang, Rongli Sun, Yaoxin Song: A study on the effects of mindfulness-based cognitive therapy and loving-kindness mediation on depression, rumination, mindfulness level and quality of life in depressed patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4666-4675. (Full text, PDF).

Liuyan Jiang, Meiyan Li, Haisi Gan, Li Yang, Fengjuan Lin, Min Hu: miR-335 targets CRIM1 to promote the proliferation and inhibit the apoptosis of placental trophoblast cells in preeclamptic rats. Am J Transl Res 2021;13(5):4676-4685. (Full text, PDF).

Xiaoyan Sun, Yu Shen, Jian Shen: Respiration-related guidance and nursing can improve the respiratory function and living ability of elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Transl Res 2021;13(5):4686-4695. (Full text, PDF).

Narigele, Siqin, Xuren, Shuhong Li: High-quality nursing and the rehabilitation of clavicle fracture patients using traditional Mongolian medicine. Am J Transl Res 2021;13(5):4696-4703. ( Full text, PDF).

Liang Wang, Wei Li, Yagang Liu, Cui Zhang, Weina Gao, Lifei Gao: Clinical study on the safety, efficacy, and prognosis of molecular targeted drug therapy for advanced gastric cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):4704-4711. (Full text, PDF).

Changshuan Xiao, Minghua Du, Yaping Liu, Yue Yu, Jingzhe Yang: Edaravone attenuates smoke inhalation injury in rats by the Notch pathway. Am J Transl Res 2021;13(5):4712-4718. (Full text, PDF).

Man Qi, Xiaolong Liang, Jun Lu, Hongying Zhao, Mulan Jin: Effect of resveratrol intervention on renal pathological injury and spermatogenesis in type 2 diabetic mice. Am J Transl Res 2021;13(5):4719-4725. (Full text, PDF).

Hao Zha, Yaodong Fan, Li Yang, Mei Yin, Wei Miao, Jin He, Ying Wang: Autophagy protects against cerebral ischemic reperfusion injury by inhibiting neuroinflammation. Am J Transl Res 2021;13(5):4726-4737. (Full text, PDF).

Xinlu Zhang, Yaping Wang, Shujun Zhao, Qiaohong Qin, Min Zhang, Yi Jiang, Hai Zhu, Hongyu Li: Low expression of developing brain homeobox 2 (Dbx2) may serve as a biomarker to predict poor prognosis in endometrial cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):4738-4748. (Full text, PDF).

Yihui Gui, Youya Zhou: High-quality nursing intervention can improve negative emotions, quality of life and activity of daily living of elderly patients with Parkinson’s disease. Am J Transl Res 2021;13(5):4749-4759. (Full text, PDF).

Shan Jiang, Chonghe Wang, Jingyao Zhu, Xuezhu Huang: Regulation of glial cell-derived neurotrophic factor in sevoflurane-induced neuronal apoptosis by long non-coding RNA CDKN2B-AS1 as a ceRNA to adsorb miR-133. Am J Transl Res 2021;13(5):4760-4770. (Full text, PDF).

Jianfu Han, Zhongyou Zeng, Fei Pei, Ting Zheng: An implementation study of periarticular knee osteotomy in the treatment of knee osteoarthritis. Am J Transl Res 2021;13(5):4771-4779. (Full text, PDF).

Rong Du, Junjun Zhao, Yang Wen, Yaqin Zhu, Long Jiang: Deferoxamine enhances the migration of dental pulp cells via hypoxia-inducible factor 1α. Am J Transl Res 2021;13(5):4780-4787. (Full text, PDF).

Lizhu Chen, Jing Wu, Haishan Xu, Jie Chen, Xiaoqin Xie: Effects of tanshinone combined with valsartan on hypertensive nephropathy and its influence on renal function and vascular endothelial function. Am J Transl Res 2021;13(5):4788-4795. (Full text, PDF).

Xiaojing Li, Hongxia Xiang, Wen Zhang, Chunling Peng: The effects of remifentanil combined with propofol on the oxidative damage and the stress and inflammatory responses in cardiac surgery patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4796-4803. (Full text, PDF).

Yue Wu, Yunlong Fan, Nannan Huang, Shiyu Zhang, Hualong Zhang, Xia Liu, Qingmin Wei: Effect of nicorandil combined with trimetazidine on miR-223-3p and NRF2 expression in patients with coronary heart disease. Am J Transl Res 2021;13(5):4804-4811. (Full text, PDF).

Xuefeng Ma, Xiaoqi Zhu, Xu He, Xiaobo Yi, Anmin Jin: The Wnt pathway regulator expression levels and their relationship to bone metabolism in thoracolumbar osteoporotic vertebral compression fracture patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4812-4818. (Full text, PDF).

Ding Wang, Xiang Lv, Shaofeng Zhang, Taiping Zhu: Role of network cloud platform-based and progressive health education in postoperative rehabilitation of patients with tibial fracture. Am J Transl Res 2021;13(5):4819-4824. (Full text, PDF).

Hongmei Wang, Yuan Liang, Duo Lu, Yuwei Zhao: The effect of targeted nursing on the quality of sleep and life in lung cancer patients undergoing chemotherapy. Am J Transl Res 2021;13(5):4825-4834. (Full text, PDF).

Lizhou Wang, Tianpeng Jiang, Xueqing Huang, Shi Zhou: The protective role of the miR-25-mediated notch signaling pathway in the memory capacity and brain tissue of mice with central nervous system infections. Am J Transl Res 2021;13(5):4835-4843. (Full text, PDF).

Jinglu Xu, Ru Bai: Effects of comprehensive care in patients with multiple myeloma with cardiac dysfunction. Am J Transl Res 2021;13(5):4844-4851. (Full text, PDF).

Zhen Jiang, Jiaqi Chen, Chen Gao, Mengyuan Tan, Wei Zhang, Yanhu Xie: Effects of PICCO in the guidance of goal-directed fluid therapy for gastrointestinal function after cytoreductive surgery for ovarian cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):4852-4859. (Full text, PDF).

Yan Hong, Hai Yan, Wurichayihu, Guowei Zhang: The effects of comprehensive nursing interventions on the negative emotions, quality of life, and nursing satisfaction in intracerebral hemorrhage patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4860-4867. (Full text, PDF).

Jingjing Zuo, Jun Qian, Ting Wang, Mingxuan Ye, Jiahui Zhao: An analysis of implementation of evidence-based nursing model in health education for early fracture patients and its therapeutic influences. Am J Transl Res 2021;13(5):4868-4875. (Full text, PDF).

Yanping Liu, Xiaopeng Gu, Yongtao Liu: The effect of dexmedetomidine on biological behavior of osteosarcoma cells through miR-1307 expression. Am J Transl Res 2021;13(5):4876-4883. (Full text, PDF).

Zhihui Zeng, Yuzhen Guan: Influence of humanized care on self-efficacy, sleep and quality of life of patients in cardiovascular surgery intensive care unit. Am J Transl Res 2021;13(5):4884-4891. (Full text, PDF).

Jia Liu, Wei Ao, Jianwei Zhou, Ping Luo, Qin Wang, Dikai Xiang: The correlation between PLR-NLR and prognosis in acute myocardial infarction. Am J Transl Res 2021;13(5):4892-4899. (Full text, PDF).

Yihui Fu, Lirong Liu, Jiabin Zhan, Huijuan Zhan, Chun Qiu: LncRNA GAS5 expression in non-small cell lung cancer tissues and its correlation with Ki67 and EGFR. Am J Transl Res 2021;13(5):4900-4907. (Full text, PDF).

Chunmei Yan, Leilei Zhou, Xiaolin Kang: Effect of humanized care in the treatment of neonatal jaundice and its effect on oxygen saturation. Am J Transl Res 2021;13(5):4908-4914. (Full text, PDF).

Aimin Luo, Shuming Zhong, Shunkai Lai, Yanbin Jia: The influences of behavioral and psychological interventions on the neurological function and MMSE scores in Parkinson’s disease patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4915-4921. (Full text, PDF).

Yaoji Wang, Pingping Cao: Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: care modalities, experience, and precautions. Am J Transl Res 2021;13(5):4922-4927. (Full text, PDF).

Cui Li, Jianyu Duan: Effect of high-quality nursing intervention on psychological emotion, life quality and nursing satisfaction of patients with nasopharyngeal carcinoma undergoing radiotherapy. Am J Transl Res 2021;13(5):4928-4938. (Full text, PDF).

Xiaoyu Huang, Zongyuan Jiang, Haoran Sun, Bangzhu Xie, Fang Lu, Wenlong Huang, Ting Wang, Haiyan Xiong: The effect of a high-quality nursing model employing low-frequency pulse electrical stimulation combined with early systemic functional exercises on the function of the affected limb in brachial plexus injury patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4939-4948. (Full text, PDF).

Yanli Yao, Guofei Zhang, Fei Wang, Meili Wang: Efficacy of budesonide in the prevention and treatment of bronchopulmonary dysplasia in premature infants and its effect on pulmonary function. Am J Transl Res 2021;13(5):4949-4958. (Full text, PDF).

Cuiping Niu, Xiaoling Huang, Lin Wang, Feng Liu: Effect of hospital, community and home care model on nursing and quality of life of patients after transurethral resection of benign prostatic hyperplasia. Am J Transl Res 2021;13(5):4959-4968. (Full text, PDF).

Min Wang, Huiyan Rao, Yajing Zhang: Effect of predictive nursing on the comfort, illness perception, metabolism of calcium and phosphorus, and complications in hemodialysis patients. Am J Transl Res 2021;13(5):4978-4986. (Full text, PDF).

Tian Luo, Xiaojuan Chen, Danhe Wang: Effect of predictive nursing combined with amiodarone on the treatment of tachyarrhythmia in patients with coronary heart disease. Am J Transl Res 2021;13(5):4987-4994. (Full text, PDF).

Guangna Ma, Li Gao, Qinwen Li, Xudong Zhao: Efficacy of intrauterine Bakri balloon tamponade combined with ascending uterine artery ligation on postpartum hemorrhage. Am J Transl Res 2021;13(5):4995-5002. (Full text, PDF).

Yangyang Tian, Junxiu Lin, Fei Gao: The effects of comfort care on the recovery quality of oral and maxillofacial surgery patients undergoing general anesthesia. Am J Transl Res 2021;13(5):5003-5010. (Full text, PDF).

Fang Li, Chunxiang Liu, Mina Jiang, Shu Wu: Application of responsibility-based nursing in patients with both DM and PTB. Am J Transl Res 2021;13(5):5011-5018. (Full text, PDF).

Fengfei Yu, Chengling Li, Maohua Liu, Tong Shen, Chengjun Liu: Aerosol inhalation of ambroxol hydrochloride combined with terbutaline can promote recovery of children with severe pneumonia. Am J Transl Res 2021;13(5):5019-5026. (Full text, PDF).

Rui Zhang, Jitao Ma, Pengxiao Zheng, Ruirui Zheng, Xu Meng, Yinjia Wang: Ulinastatin plus biapenem for severe pneumonia in the elderly and its influence on pulmonary function and inflammatory cytokines. Am J Transl Res 2021;13(5):5027-5034. (Full text, PDF).

Rui Shen, Rongqi Cheng, Henghua Zhou, Xiaoping Wang, Chao Chen, Yifei Gong, Xumin Cen, Jie Yuan, Fei Xu, Yanping Wu: Ultrasonography-guided radiofrequency ablation combined with lauromacrogol sclerotherapy for mixed thyroid nodules. Am J Transl Res 2021;13(5):5035-5042. (Full text, PDF).

Jianzhong Ma, Shengjin Han, Xiaolin Liu, Zhengwu Zhou: Sodium bicarbonated Ringer’s solution effectively improves coagulation function and lactic acid metabolism in patients with severe multiple injuries and traumatic shock. Am J Transl Res 2021;13(5):5043-5050. (Full text, PDF).

Peinan Zhang, Xinming Yang, Yanlin Yin, Zhenliang Zhang, Yao Yao: Effects of multidisciplinary model of damage control on acute cervical spinal cord injury in winter Olympic sports. Am J Transl Res 2021;13(5):5051-5058. (Full text, PDF).

Tianchen Lu, Junfeng Zhang, Ying Lv, Yaochi Wu: The effect of warm needle moxibustion on lumbar disc herniation. Am J Transl Res 2021;13(5):5059-5065. (Full text, PDF).

Xiaoteng Shen, Zhuqing Yu: The effects of bracketless invisible orthodontics on the PLI, SBI, SPD, and GI and on the satisfaction levels in children with malocclusions. Am J Transl Res 2021;13(5):5066-5072. (Full text, PDF).

Lili Shao, Xiaomin Lu, Yan Zhou, Yan Wang, Xiaoli Wang, Zhixiang Zhuang, Jun Gong: Altered miR-93-5p/miR-18a expression in serum for diagnosing non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):5073-5079. (Full text, PDF).

Xin Zhang, Wenxiu Du, Fang Liu: Effect of all-in-one nursing model on ICU ventilator-associated pneumonia. Am J Transl Res 2021;13(5):5080-5086. (Full text, PDF).

Lanying Jiang, Qian Fei, Wei Song, Yali Jiang, Jianfen Pan, Guoqin Song: Effect of nursing mode under the seamless connection between operating room and ward on severe traumatic brain injury patients in coma. Am J Transl Res 2021;13(5):5087-5093. (Full text, PDF).

Mingyue Wu, Yi Lin, Fang Lei, Yujing Yang, Le Yu, Xueling Liu: Diagnostic value of prenatal ultrasound for detecting abnormal fetal blood flow. Am J Transl Res 2021;13(5):5094-5100. (Full text, PDF).

Jing Zhang, Rongrong Zhang, Zhenhong Zhao: Changes of autoantibodies and intercellular adhesion molecule-1 in patients with Graves disease after clinical treatment. Am J Transl Res 2021;13(5):5101-5106. (Full text, PDF).

Jun Chen, Mei Zhou, Ke Zeng, Xiaofeng Zhang, Xin Yang, Liyun He, Xiaoling Pan: The risk factors of autogenous arteriovenous fistula dysfunction in maintenance hemodialysis patients and the curative effect of personalized nursing. Am J Transl Res 2021;13(5):5107-5116. (Full text, PDF).

Dezhong Zhou, Didai Wei, Weizhou Xing, Tinglong Li, Yun Huang: Effects of craniotomy clipping and interventional embolization on treatment efficacy, cognitive function and recovery of patients complicated with subarachnoid hemorrhage. Am J Transl Res 2021;13(5):5117-5126. (Full text, PDF).

Liqiang Cui, Shuangquan Gong, Shiming Xie, Lei Zhang, Wusi Peng: Efficacy of three-dimensional guide plate technique guided sacral 2 alar iliac screws fixation in patients with degenerative kyphoscoliosis. Am J Transl Res 2021;13(5):5127-5136. (Full text, PDF).

Jincai Lin, Ying Shen, Jiyuan Liu, Yinzhu Luo, Xiaoying Ma, Liyan Zhang: Efficacy comparison of high-frequency oscillatory ventilation with continuous nasal positive airway pressure in neonatal respiratory distress syndrome treatment. Am J Transl Res 2021;13(5):5137-5146. (Full text, PDF).

Jing Zou, Liyan Gu: Effects of comprehensive care on complications, oxygenation indexes and guardian’s psychological mood of children with neonatal respiratory distress syndrome. Am J Transl Res 2021;13(5):5147-5155. (Full text, PDF).

Ailing Song, Hai Jiang, Liang Guo, Shanshan Wu: The combined efficacy of adalimumab with GMA method on the treatment of ulcerative colitis and repair of intestinal mucosal lesion. Am J Transl Res 2021;13(5):5156-5164. (Full text, PDF).

Ying Li, Xiaofei Zhang, Lufei Zhang, Wei Wang: Effects of evidence-based nursing on psychological well-being, postoperative complications and quality of life after breast cancer surgery. Am J Transl Res 2021;13(5):5165-5173. (Full text, PDF).

Aiping Tang, Shuying Zhou: Analysis on the application value of goal-directed fluid therapy in patients undergoing laparoscopy-assisted radical gastrectomy with fast-track anesthesia. Am J Transl Res 2021;13(5):5174-5182. (Full text, PDF).

Han’e Yue, Xianli Liu: Effect of timeliness incentive nursing on postoperative rehabilitation in patients with cervical spondylotic myelopathy. Am J Transl Res 2021;13(5):5183-5191. (Full text, PDF).

Jinlan Song: Effects of Yu-ping-feng granules combined with loratadine tablets on treatment efficacy and immune factor levels in allergic rhinitis patients. Am J Transl Res 2021;13(5):5192-5199. (Full text, PDF).

Yanyan Zhao, Shibin Lin, Jingjing Wu, Jineng Lai, Lan Li: A study of the clinical application value of ultrasound and electrocardiogram in the differential diagnosis of cardiomyopathy. Am J Transl Res 2021;13(5):5200-5207. (Full text, PDF).

Yanling Wang, Jun Li, Yanyan Wang, Lina Wang, Ying Xiang, Meizhu Huang, Danxin Wang, Li He: The influential factors and intervention strategies that engage malignant cancer patients in health-promoting behaviors during PICC line maintenance. Am J Transl Res 2021;13(5):5208-5215. (Full text, PDF).

Hongda Li, Zhuo Wang, Jiwei Zhao, Shuangshi Wu, Hao Sun, Le Hu, Xinmin Feng, Yongxiang Wang: Effects of unilateral and bilateral pedicle screw fixation on symptoms and quality of life of patients with lumbar degenerative diseases. Am J Transl Res 2021;13(5):5216-5223. (Full text, PDF).

Qin Huang, Ping Lin, Jianhui Dang, Lizhen Fu, Lili Ding: Effect of internet-based self-management on pulmonary function rehabilitation and living quality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Transl Res 2021;13(5):5224-5231. (Full text, PDF).

Yue Jin, Jie Di, Xiaofei Wang: Early rehabilitation nursing in ICU promotes rehabilitation of patients with respiratory failure treated with invasive mechanical ventilation. Am J Transl Res 2021;13(5):5232-5239. (Full text, PDF).

Chunxiao He, Xiaohui Lu, Juan Li, Ke Shen, Yang Bai, Yilin Li, Hua Luan, Shumei Tuo: The effect of quercetin on cervical cancer cells as determined by inducing tumor endoplasmic reticulum stress and apoptosis and its mechanism of action. Am J Transl Res 2021;13(5):5240-5247. (Full text, PDF).

Zhipan Zheng, Kai Lin: A comparison of the efficacy and safety of ixazomib and lenalidomide combined with dexamethasone in the treatment of multiple myeloma. Am J Transl Res 2021;13(5):5248-5255. (Full text, PDF).

Shensong Liu, Shaoshan Chen, Yongcheng Yang, Weiwei Guan: The effect and prognosis of combinative implantation by autologous-fat granule and prosthesis for breast reconstruction after radical mastectomy. Am J Transl Res 2021;13(5):5256-5263. (Full text, PDF).

Liyu Zhu, Lin Li, Binyan Yin, Xian Jiang, Huanchuan Peng, Xiaomin Hou: Effect of continuous nursing combined with salcatonin on postoperative pains in elderly patients after hip replacement. Am J Transl Res 2021;13(5):5264-5271. (Full text, PDF).

Lirong Zheng, Lei Tong, Fenglei Du, Huijun Ren, Lin Xiao: Effect of three-dimensional conformal radiotherapy and intensity-modulated radiotherapy on parotid gland function and quality of life in patients with nasopharyngeal carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(5):5272-5279. (Full text, PDF).

Qiuping Yin, Yuying Zhang, Qinfeng Ma, Li Gao, Ping Li, Xianxia Chen: The clinical value of blood flow parameters of the umbilical artery and middle cerebral artery for assessing fetal distress. Am J Transl Res 2021;13(5):5280-5286. (Full text, PDF).

Li Ru, Pengxun Lan, Chengcheng Xu, Lingling Lu, Ting Chen: The value of coronary CTA in the diagnosis of coronary artery disease. Am J Transl Res 2021;13(5):5287-5293. (Full text, PDF).

Yu Liu, Songzhi He, Shuying Zhou: Effect of general anesthesia combined with epidural anesthesia on circulation and stress response of patients undergoing hysterectomy. Am J Transl Res 2021;13(5):5294-5300. (Full text, PDF).

Zhao Zhou, Cuiyan Deng, Xuewen Xiang: Blood glucose related to pregnancy induced hypertension syndrome. Am J Transl Res 2021;13(5):5301-5307. (Full text, PDF).

Xiang Zheng, Ting Li, Min Zeng, Xiubing Cheng, Hongying Rao: The clinical value of prenatal assessment of cervical length and placental thickness in pregnant women with placenta previa. Am J Transl Res 2021;13(5):5308-5314. (Full text, PDF).

Li Huang, Chunwan Lu, Min Pang, Li Li, Yi Zhang, Aikang Su, Lili Ding: Effect of PDCA-based nursing intervention on activities of daily living, neurological function and self-management in acute cerebral stroke. Am J Transl Res 2021;13(5):5315-5321. (Full text, PDF).

Hong Pan, Jinman Su, Tiaotiao Zhao, Xiaoying Liu, Leili Bai: Effect of hospice care on quality of life and negative emotion of core family members of patients with advanced liver cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):5322-5328. (Full text, PDF).

Libin Jiao, Hua Li, Tingkai Liao, Zengwu Han, Hongbin Wu, Lei Jiang: Impact of percutaneous poking reduction combined with minimally invasive plate internal fixation on foot function and complications of patients with Sanders type II and III calcaneal fractures. Am J Transl Res 2021;13(5):5329-5335. (Full text, PDF).

Yan Wang, Yanna Wang, Junping Han: The role of refined nursing combined with targeted nursing in patients with digestive tract hemorrhages complicated by liver cirrhosis. Am J Transl Res 2021;13(5):5336-5342. (Full text, PDF).

Guangbao Li, Jianwen Yin, Zutong Wu, Shizhong Li, Aijun He, Zhenzhen Sun: Expression level of miRNA in the peripheral blood of patients with multiple myeloma and its clinical significance. Am J Transl Res 2021;13(5):5343-5349. (Full text, PDF).

Juan Xie, Xuan Zhou, Lin Fang, Jun Xiong, Xiaoling Tao: Evaluation of diagnosis and prognosis with anti-mullerian hormone level in early missed abortion. Am J Transl Res 2021;13(5):5350-5355. (Full text, PDF).

Miaomiao Song: Influence of a continuous nursing model based on network cloud platforms for urinary control, urination function and quality of life of patients after radical prostatectomy. Am J Transl Res 2021;13(5):5356-5361. (Full text, PDF).

Chunyan Liu, Minjuan Zhang: Analysis and evaluation of DRCOP scheme based on polyethylene glycol liposome doxorubicin in patients with diffuse large B-cell lymphoma. Am J Transl Res 2021;13(5):5362-5367. (Full text, PDF).

Hui Liu, Xiangying Li, Rihui Chen, Dingcheng Liu, Chao Tong: Effect of left gastric artery embolization on obesity and ghrelin/leptin levels in pigs. Am J Transl Res 2021;13(5):5368-5373. (Full text, PDF).

Dandan Liu, Dan Zhao, Zaiping Luo, Ling Jin, Li Ding: The application of standardized nursing assessment and intervention in reducing the incidence of unplanned extubation of gastric tube. Am J Transl Res 2021;13(5):5374-5379. (Full text, PDF).

Lei Fu, Hui Zhang, Jingwen Jiang, Xuewu Chen, Lang Chen, Hui Gong: Clinical application effect of Pembrolizumab in the treatment of advanced cutaneous malignant melanoma. Am J Transl Res 2021;13(5):5380-5385. (Full text, PDF).

Selcan Akesen: Predictive factors for postoperative ıntensive care unit admission in pediatric patients undergoing scoliosis correction surgery. Am J Transl Res 2021;13(5):5386-5394. (Full text, PDF).

Liying Ye, Bo Dai, Zheyou Wu, Ying Hu: Dynamics of heart rate variability in patients with type 2 diabetes mellitus during spinal anesthesia using dexmedetomidine. Am J Transl Res 2021;13(5):5395-5403. (Full text, PDF).

Yanshu Xu, Jiang Wu, Jili Zhao, Haiping Zhang: Hemodynamics and anesthetic effect of propofol combined with remifentanil in patients undergoing laparoscopic ovarian cystectomy under laryngeal mask airway anesthesia. Am J Transl Res 2021;13(5):5404-5411. (Full text, PDF).

Fang Fang, Hao Xu, Ling Wu, Linyi Hu, Ying Liu, Yinnan Li, Chunhua Zhang: LNG-IUS combined with progesterone ameliorates endometrial thickness and pregnancy outcomes of patients with early-stage endometrial cancer or atypical hyperplasia. Am J Transl Res 2021;13(5):5412-5419. (Full text, PDF).

Xiangying Li, Yaqing Du, Yunfang Wang: The value of LncRNA SNHG5 as a marker for the diagnosis and prognosis of gastric cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):5420-5427. (Full text, PDF).

Zhen Wang, Ya Wang, Yan Hu, Miaomiao Chen, Ting Li: Efficacy of montmorillonite and vitamin AD combined with zinc preparation in children with diarrheal disease and its effect on inflammatory fac. Am J Transl Res 2021;13(5):5428-5435. (Full text, PDF).

Xingxiu Yang, Xiaohui Jia, Hua Ren, Hongxing Zhang: The short- and long-term efficacies of endovascular interventions for the treatment of acute ischemic stroke patients. Am J Transl Res 2021;13(5):5436-5443. (Full text, PDF).

Hui Liu, Xiangying Li, Rihui Chen, Dingcheng Liu, Chao Tong: Effect of left or right gastric artery interventional embolization on obesity and ghrelin/leptin expression in pigs. Am J Transl Res 2021;13(5):5444-5451. (Full text, PDF).

Xin Huan, Liugeng Wu, Meiyi Wang, Danping Xue, Feng Tian: The effect of electronic moxibustion combined with rehabilitation nursing on the lumbar pain and stiffness of ankylosing spondylitis patients. Am J Transl Res 2021;13(5):5452-5459. (Full text, PDF).

Shaochang Wu, Guidong Zhu, Dajin Zhou, Hongtao Xu, Longyou Zhao: Application value of UPLC-MS/MS in detecting serum concentration of anti-schizophrenic drugs in patients with mental illnes. Am J Transl Res 2021;13(5):5460-5467. (Full text, PDF).

Yingjing Xia, Yingying Sun, Junxia Liu: Effects of dezocine on PAED scale and Ramsay sedation scores in patients undergoing NUSS procedure. Am J Transl Res 2021;13(5):5468-5475. (Full text, PDF).

Jing Miao, Shuo Ji, Sue Wang, Han Wang: Effects of high quality nursing in patients with lung cancer undergoing chemotherapy and related influence on self-care ability and pulmonary function. Am J Transl Res 2021;13(5):5476-5483. (Full text, PDF).

Yu Duan, Ji Chen, Hong Cui, Cuijuan Zhao: The effect of pantoprazole and somatostatin combined with thrombin in the treatment of non-esophagogastric varicosity upper gastrointestinal bleeding. Am J Transl Res 2021;13(5):5484-5490. (Full text, PDF).

Jingjing Wu, Chuanling Wei, Fengxia Li, Xiling Wang, Fang Sun: The effect of comprehensive nursing on the recovery speed and prognosis of elderly colon cancer patients. Am J Transl Res 2021;13(5):5491-5497. (Full text, PDF).

Qingfei Song, Yanling Guo, Fei Pei, Xiaoyan Wang: The relationship between the carotid atherosclerosis ultrasound parameters and the cardiac and endothelial functions of coronary heart disease patients. Am J Transl Res 2021;13(5):5498-5504. (Full text, PDF).

Yan Dong, Hanlin Huang, Jun Yang, Liyuan Yang: Retrospective analysis on the clinical characteristics of patients who were reinfected with the Corona Virus in 2019. Am J Transl Res 2021;13(5):5505-5511. (Full text, PDF).

Juan Liu, Qiuyan Zhao, Juan Wang, Jing Zhang, Juan Jiang, Haoyu Wang: The effect of continuing care on postoperative life quality and long-term functional recovery in elderly patients with hip fracture. Am J Transl Res 2021;13(5):5512-5518. (Full text, PDF).

Junli Lu, Dailing Xiao, Junjie Sun, Junqian Huang: Effect of comprehensive nursing on the appearance and recovery effect of oral squamous cell carcinoma patients. Am J Transl Res 2021;13(5):5519-5525. (Full text, PDF).

Zi Wang, Jieqiong Pan, Li Wang, Ping Chen: Clinical efficacy of comprehensive nursing in patients with cerebral hemorrhagic hemiplegia. Am J Transl Res 2021;13(5):5526-5532. (Full text, PDF).

Qiuping Wu, Yuanjiang Huang, Yun Zhou, Guizhong Zhou, Haifeng Wu, Jing He: Study of the association of interferon-γ gene polymorphisms and Th1/Th2 balance in tuberculosis susceptibility. Am J Transl Res 2021;13(5):5533-5539. (Full text, PDF).

Yanyan Song, Chunying Hu, Pingping Yan, Huamin Wu, Hui Nie, Zhangzhan Wang, Yongli Chen: Effect of implementing enhanced recovery after surgery principles in the perioperative period of pediatric inguinal hernia. Am J Transl Res 2021;13(5):5540-5546. (Full text, PDF).

Haibin Yan, Bingyun Zhang, Chongbin Fang, Xinhui Guo: The therapeutic effects of X-ray devitalization and replantation and alcoholic devitalization and replantation in adolescent patients with lower limb osteosarcoma. Am J Transl Res 2021;13(5):5547-5553. (Full text, PDF).

Hailing Sun, Hongdi Lin, Haifei Ye: Effect of comprehensive nursing intervention on serum inflammatory factors and quality of life in patients with pelvic inflammatory disease. Am J Transl Res 2021;13(5):5554-5560. (Full text, PDF).

Hao Yuan, Jiajia Su, Siqin Hu, Peng Wei: Expression of miR-92a, miR-224 and miR-25 in non-small cell lung cancer and their correlation with clinical characteristics. Am J Transl Res 2021;13(5):5561-5567. (Full text, PDF).

Zhili Jing, Di Wu: Application of regional cerebral oxygen saturation monitoring with near-infrared spectroscopy in peri-anesthesia management of elderly hypertensive patients undergoing shoulder arthroscopic surgery. Am J Transl Res 2021;13(5):5568-5574. (Full text, PDF).

Chao Tong, Hui Liu, Rihui Chen, Fengting Zhu: The effect of TACE in combination with thalidomide-mediated adjuvant therapy on the levels of VEGF and bFGF in patients with hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2021;13(5):5575-5581. (Full text, PDF).

Mengjun Zhang, Si Huang, Na Ye, Xuehong Wang: Clinical characteristics and risk factors of patients with flupirtine-induced liver cirrhosis complicated with upper gastrointestinal bleeding. Am J Transl Res 2021;13(5):5582-5588. (Full text, PDF).

Yi Zhang, Xueyan Wang, Haixia Yang: Effect of traditional Chinese medicine nursing on postoperative patients with gastric cancer and its impact on quality of life. Am J Transl Res 2021;13(5):5589-5595. (Full text, PDF).

Wei Wang, Yanchun Fan, Qun Lin: Metformin combined with insulin aspart for ameliorating blood glucose levels and maternal and neonatal outcomes in women with gestational diabetes mellitus and chronic hypertension. Am J Transl Res 2021;13(5):5596-5602. (Full text, PDF).

Tao Zhang, Shengkai Cheng, Jianbo Li, Yangyang Shang, Mingyou Zheng: Evaluation of the effect of ultrasound interventional injection of cisplatin in the treatment of liver cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):5603-5609. (Full text, PDF).

Meiqin Wang, Jing Li, Wei Li, Huichao Tian, Xinyun Kang: The effect of EBN combined with integrated hierarchical accountability nursing on patients with severe pneumonia. Am J Transl Res 2021;13(5):5610-5616. (Full text, PDF).

Xiqi Liu: Changes and significance of serum CXCL-16, GDF-15, PLA-2 levels in patients with cerebral infarction. Am J Transl Res 2021;13(5):5617-5622. (Full text, PDF).

Juan Liu, Qiuyan Zhao, Juan Wang, Jing Zhang, Juan Jiang, Haoyu Wang: Effects of continuous nursing based on WeChat platform on the functional recovery and quality of life in elderly patients after total hip arthroplasty. Am J Transl Res 2021;13(5):5623-5628. (Full text, PDF).

Liankun Zhuo, Yunlei Nie, Lixia Ma, Lei Shen, Xiao Zhou, Fang Li: Diagnostic value of nuclear medicine imaging and ultrasonography in subacute thyroiditis. Am J Transl Res 2021;13(5):5629-5634. (Full text, PDF).

Peng Zhang, Lingsu Cheng, Qian Tian, Guang Chen, Chao Chen, Junfeng Xu: Effect of acupuncture on sleep quality and neurological function in stroke patients with sleep apnea syndrome. Am J Transl Res 2021;13(5):5635-5640. (Full text, PDF).

Yanyun Zhou, Xuan Wang, Shanshan Lan, Li Zhang, Guixia Niu, Guiqin Zhang: Application of evidence-based nursing in patients with acute myocardial infarction complicated with heart failure. Am J Transl Res 2021;13(5):5641-5646. (Full text, PDF).

Zhen Li, Liying Xu, Yunxia Wang, Haipeng Gao: Comprehensive nursing intervention combined with early activityactivity applied in ventilator-associated pneumonia and its influence on blood gas index. Am J Transl Res 2021;13(5):5647-5652. (Full text, PDF).

Wei Zhang, Dong Wang, Weixin Yuan, Shuiping Yao: Combined detection of ACL and β2-GP1 in diagnosis of adverse pregnancy. Am J Transl Res 2021;13(5):5653-5658. (Full text, PDF).

Wen-Ling Li, Hua Sang, Xin Xu, Yuan-Yuan Zhang, Jie Gao, Bo-Hua Chen, Xiang-Ying Meng: The correlation study on homocysteine, blood lipids and blood glucose levels in patients with cerebral infarction. Am J Transl Res 2021;13(5):5659-5664. (Full text, PDF).

Wenqiu Tian, Wenxia Yi, Jing Zhang, Mei Sun, Rongrong Sun, Zhixin Yan: The correlation between the vitamin A, D, and E levels and recurrent respiratory tract infections in children of different ages. Am J Transl Res 2021;13(5):5665-5671. (Full text, PDF).

Hongxia Zhu, Yixuan Sun, Xuan Zheng: A comparison of modified laparoscopic uterine suspension and vaginal hysterectomy with sacrospinous ligament fixation for treating pelvic organ prolapse. Am J Transl Res 2021;13(5):5672-5678. (Full text, PDF).

Xue Yang, Chizhong Zhou, Ling Liang: Surgical clipping and endovascular embolization for senile patients with posterior communicating artery aneurysms complicated with oculomotor nerve palsy. Am J Transl Res 2021;13(5):5679-5684. (Full text, PDF).

Wenxian Xie, Suchuan Zhang, Xiaobin Li, Yuejiang Liu, Jian Yang, Ping Liu, Ke Zeng: Effect of indwelling time of double J tube on infected ureteral calculi and the distribution of pathogenic characteristics in diabetics. Am J Transl Res 2021;13(5):5685-5690. (Full text, PDF).

Yan Sun, Haiyan Luo: Effect of systematic nursing on patients with dysfunctional uterine bleeding and rehabilitation. Am J Transl Res 2021;13(5):5691-5696. (Full text, PDF).

Xiaoxing Hu, Huiping Tong: Dynamic and conventional electrocardiograms for diagnosing arrhythmic coronary atherosclerotic heart disease: a comparative analysis. Am J Transl Res 2021;13(5):5697-5701. (Full text, PDF).

Jinfeng Lou, Pengfei Wang, Keliang Chang, Genwei Wang, Xiaoteng Geng, Yang Wu, Wanhong Zhang, Guangming Niu: Knocking down LINC01116 can inhibit the regulation of TGF-β through miR-774-5p axis and inhibit the occurrence and development of glioma. Am J Transl Res 2021;13(5):5702-5719. (Full text, PDF).

Tian Chen, De-Meng Xia, Chao Qian, Shan-Rong Liu: Integrated analysis identifies S100A16 as a potential prognostic marker for pancreatic cancer. Am J Transl Res 2021;13(5):5720-5730. (Full text, PDF).

Chuan Zhou, Li Li, Xiaoxia Feng, Dandan Wang, Yuanyuan Liu, Jingjing Li, Hong Song, Baisui Feng: Serum galectin-3 level as a marker for diagnosis and prognosis of neonatal necrotising enterocolitis: a cohort study. Am J Transl Res 2021;13(5):5731-5737. (Full text, PDF).

Maimaiti Xiayimaierdan, Jinyong Huang, Chenchen Fan, Feiyu Cai, Yusupu Aihemaitijiang, Zengru Xie: The efficiency of internal fixation with bone grafting at docking sites after bone transport for treatment of large segmental tibial bone defects. Am J Transl Res 2021;13(5):5738-5745. (Full text, PDF).

Retraction: Sequential treatment of phenethyl isothiocyanate increases sensitivity of Temozolomide resistant glioblastoma cells by decreasing expression of MGMT via NF-κB pathway. Am J Transl Res 2021;13(5):5746. (Full text, PDF).