AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 6, Number 4:329-421;2014
American Journal of Translational Research


Qinghu Ren, Jiaqian Liang, Jianjun Wei, Olca Basturk, Jinhua Wang, Garrett Daniels, Lan Lin Gellert, Yirong
Li, Ying Shen, Iman Osman, Jun Zhao, Jonathan Melamed, Peng Lee:
Epithelial and stromal expression of
miRNAs during prostate cancer progression. Am J Transl Res 2014;6(4):329-339. (
Full text, PDF, Supplementary
Data).

Ismael Ghanem, Maria E Riveiro, Valerie Paradis, Sandrine Faivre, Paula M Vázquez de Parga, Eric Raymond:
Insights on the CXCL12-CXCR4 axis in hepatocellular carcinoma carcinogenesis. Am J Transl Res
2014;6(4):340-352. (
Full text, PDF).

Ping Yang, Shuang Hu, Fei Yang, Xiang-Qian Guan, Shi-Qiang Wang, Ping Zhu, Fei Xiong, Shu Zhang, Junfa
Xu, Qi-Lin Yu, Cong-Yi Wang:
Sumoylation modulates oxidative stress relevant to the viability and functionality of
pancreatic beta cells. Am J Transl Res 2014;6(4):353-360. (
Full text, PDF).

Yekaterina B Khotskaya, Aarthi Goverdhan, Jia Shen, Mariano Ponz-Sarvise, Shih-Shin Chang, Ming-Chuan
Hsu, Yongkun Wei, Weiya Xia, Dihua Yu, Mien-Chie Hung:
S6K1 promotes invasiveness of breast cancer cells in
a model of metastasis of triple-negative breast cancer. Am J Transl Res 2014;6(4):361-376. (
Full text, PDF).

Lihua Li, Xiaojuan Yin, Ning Ma, Fang Lin, Xiangyong Kong, Jinghan Chi, Zhichun Feng: Desferrioxamine
regulates HIF-1 alpha expression in neonatal rat brain after hypoxia-ischemia. Am J Transl Res
2014;6(4):377-383. (
Full text, PDF).

Aamir Ahmad, Seema Sethi, Wei Chen, Rouba Ali-Fehmi, Sandeep Mittal, Fazlul H Sarkar: Up-regulation of
microRNA-10b is associated with the development of breast cancer brain metastasis. Am J Transl Res
2014;6(4):384-390. (
Full text, PDF).

Kun Tao, Jing Yang, Zhenhua Guo, Yuemei Hu, Haihui Sheng, Hengjun Gao, Hongyu Yu: Prognostic value of
miR-221-3p, miR-342-3p and miR-491-5p expression in colon cancer. Am J Transl Res 2014;6(4):391-401. (
Full
text, PDF).

Ben W Strauss, Ellis M Valentiner, Sayanti Bhattacharya, Michelle M Smerek, Ashley A Dunham, L Kristin
Newby, Marie Lynn Miranda:
Improving population representation through geographic health information
systems: mapping the MURDOCK study. Am J Transl Res 2014;6(4):402-412. (
Full text, PDF).

Zhenwei Wang, Na Han, Jiancheng Wang, Hua Zheng, Jianping Peng, Yuhui Kou, Chungui Xu, Shuai An,
Xiaofeng Yin, Peixun Zhang, Baoguo Jiang:
Improved peripheral nerve regeneration with sustained release nerve
growth factor microspheres in small gap tubulization. Am J Transl Res 2014;6(4):413-421. (
Full text, PDF).