AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 11:2127-2526;2015
American Journal of Translational Research


Li Duan, Yujie Liang, Bin Ma, Weimin Zhu, Daping Wang: Epigenetic regulation in chondrocyte phenotype maintenance for cell-based cartilage repair. Am J Transl Res 2015;7(11):2127-2140. (Full text, PDF).

Lei Huang, Ruo-Lin Wu, A-Man Xu: Epithelial-mesenchymal transition in gastric cancer. Am J Transl Res 2015;7(11):2141-2158. (Full text, PDF).

Xin Yi, Xue-Jun Jiang, Xiao-Yan Li, Ding-Sheng Jiang: Histone methyltransferases: novel targets for tumor and developmental defects. Am J Transl Res 2015;7(11):2159-2175. (Full text, PDF).

Qinghua Zhang, Xiao Shang, Maolin Hao, Maoyong Zheng, Yanxia Li, Zhigang Liang, Yuanxiao Cui, Zhenhua Liu: Effects of human umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation combined with minimally invasive hematoma aspiration on intracerebral hemorrhage in rats. Am J Transl Res 2015;7(11):2176-2186. (Full text, PDF).

Jia Zhou, Jing Wang, Ning Zhang, Yifan Zhang, Qingfeng Li: Identification of biomechanical force as a novel inducer of epithelial-mesenchymal transition features in mechanical stretched skin. Am J Transl Res 2015;7(11):2187-2198. (Full text, PDF).

Tao Hou, Zheng Xiao, Ying Li, Yan-Hua You, Hua Li, Yu-Ping Liu, Yi-Yun Xi, Jun Li, Shao-Bin Duan, Hong Liu, Lin Sun, You-Ming Peng, Fu-You Liu: Norcantharidin inhibits renal interstitial fibrosis by downregulating PP2Ac expression. Am J Transl Res 2015;7(11):2199-2211. (Full text, PDF).

Min Kang, Mei-Ping Ren, Lei Zhao, Chang-Ping Li, Ming-Ming Deng: miR-485-5p acts as a negative regulator in gastric cancer progression by targeting flotillin-1. Am J Transl Res 2015;7(11):2212-2222. (Full text, PDF).

Peixun Zhang, Luping Zhang, Lei Zhu, Fangmin Chen, Shuai Zhou, Ting Tian, Yuqiang Zhang, Xiaorui Jiang, Xuekun Li, Chuansen Zhang, Lin Xu, Fei Huang: The change tendency of PI3K/Akt pathway after spinal cord injury. Am J Transl Res 2015;7(11):2223-2232. (Full text, PDF).

Qing Cao, Yuqiang Wang, Liya Huang, Fei Wang, Shuyan Chen: TNF receptor-associated factor 6 (TRAF6) mediates the angiotensin-induced non-canonical TGF-β pathway activation of c-kit+ cardiac stem cells. Am J Transl Res 2015;7(11):2233-2243. (Full text, PDF).

Shijun Lu, Peng Wang, Feng Zhang, Xichao Zhou, Baoqi Zuo, Xinran You, Yang Gao, Hongchen Liu, Hailiang Tang: A novel silk fibroin nanofibrous membrane for guided bone regeneration: a study in rat calvarial defects. Am J Transl Res 2015;7(11):2244-2253. (Full text, PDF).

Xiaofei Song, Zie Wang, Yan Jin, Yong Wang, Wenbing Duan: Loss of miR-532-5p in vitro promotes cell proliferation and metastasis by influencing CXCL2 expression in HCC. Am J Transl Res 2015;7(11):2254-2261. (Full text, PDF).

Guanying Xiong, Lihua Yang, Yun Chen, Zhining Fan: Linc-POU3F3 promotes cell proliferation in gastric cancer via increasing T-reg distribution. Am J Transl Res 2015;7(11):2262-2269. (Full text, PDF).

Lu Qian, Wanggang Zhang, Pengyu Zhang, Bo Lei, Xiu Wang, Man Wang, Ju Bai, Aili He: The anti-apoptosis effect of MLAA-34 in leukemia and the β-catenin/T cell factor 4 protein pathway. Am J Transl Res 2015;7(11):2270-2278. (Full text, PDF).

Duanyang Han, Na Han, Yixun Chen, Peixun Zhang, Baoguo Jiang: Healing of cancellous fracture in a novel mouse model. Am J Transl Res 2015;7(11):2279-2290. (Full text, PDF).

Yaping Wang, Xiaohong Pan, Youqi Fan, Xinyang Hu, Xianbao Liu, Meixiang Xiang, Jian’an Wang: Dysregulated expression of microRNAs and mRNAs in myocardial infarction. Am J Transl Res 2015;7(11):2291-2304. (Full text, PDF).

Guoshi Wan, Bing Wei: Erythropoietin regulates Treg cells in asthma through TGFβ receptor signaling. Am J Transl Res 2015;7(11):2305-2315. (Full text, PDF).

Yunhua Xu, Shun Lu: Regulation of β-catenin-mediated esophageal cancer growth and invasion by miR-214. Am J Transl Res 2015;7(11):2316-2325. (Full text, PDF).

Pengfei Zuo, Zhi Zuo, Xin Wang, Long Chen, Yueyue Zheng, Genshan Ma, Qianxing Zhou: Factor Xa induces pro-inflammatory cytokine expression in RAW 264.7 macrophages via protease-activated receptor-2 activation. Am J Transl Res 2015;7(11):2326-2334. (Full text, PDF).

Yupeng Long, Xin Liu, Ning Wang, Hong Zhou, Jiang Zheng: Chloroquine attenuates LPS-mediated macrophage activation through miR-669n-regulated SENP6 protein translation. Am J Transl Res 2015;7(11):2335-2345. (Full text, PDF).

Xin Zhao, Wei He, Junliang Li, Shengsong Huang, Xiaodong Wan, Huarong Luo, Denglong Wu: MiRNA-125b inhibits proliferation and migration by targeting SphK1 in bladder cancer. Am J Transl Res 2015;7(11):2346-2354. (Full text, PDF).

Hongxing Song, Xiutong Fang, Mingjie Wen, Fang Yu, Kai Gao, Chenli Sun, Zhenwei Wang: Role of MK2 signaling pathway in the chronic compression of cervical spinal cord. Am J Transl Res 2015;7(11):2355-2363. (Full text, PDF).

Fenghua Qian, Mindi He, Weixia Duan, Lin Mao, Qian Li, Zhengping Yu, Zhou Zhou, Yong Zhang: Cross regulation between hypoxia-inducible transcription factor-1α (HIF-1α) and transforming growth factor (TGF)-ß1 mediates nickel oxide nanoparticles (NiONPs)-induced pulmonary fibrosis. Am J Transl Res 2015;7(11):2364-2378. (Full text, PDF).

Jie Jia, Zhuan Bian, Yaling Song: Dspp mutations disrupt mineralization homeostasis during odontoblast differentiation. Am J Transl Res 2015;7(11):2379-2396. (Full text, PDF).

Bo-Pei Li, Jin-Lu Liu, Jun-Qiang Chen, Zhen Wang, Yuan-Tian Mao, Ye-Yang Chen: Effects of siRNA-mediated silencing of myeloid cell leukelia-1 on the biological behaviors and drug resistance of gastric cancer cells. Am J Transl Res 2015;7(11):2397-2411. (Full text, PDF).

Lu-Lu Zhai, Yang Wu, Da-Wei Huang, Zhi-Gang Tang: Increased matrix metalloproteinase-2 expression and reduced tissue factor pathway inhibitor-2 expression correlate with angiogenesis and early postoperative recurrence of pancreatic carcinoma. Am J Transl Res 2015;7(11):2412-2422. (Full text, PDF).

Cheng-Yi Lin, Ching-Yih Lin, I-Wei Chang, Ming-Jen Sheu, Chien-Feng Li, Sung-Wei Lee, Li-Ching Lin, Ying-En Lee, Hong-Lin He: Low thrombospondin 2 expression is predictive of low tumor regression after neoadjuvant chemoradiotherapy in rectal cancer. Am J Transl Res 2015;7(11):2423-2432. (Full text, PDF).

Weijuan Xin, Xiaoxia Liu, Jingxin Ding, Jing Zhao, Yang Zhou, Qianyu Wu, Keqin Hua: Long non-coding RNA derived miR-205-5p modulates human endometrial cancer by targeting PTEN. Am J Transl Res 2015;7(11):2433-2441. (Full text, PDF).

Li-Ping Shu, Zhi-Wei Zhou, Dan Zi, Zhi-Xu He, Shu-Feng Zhou: A SILAC-based proteomics elicits the molecular interactome of alisertib (MLN8237) in human erythroleukemia K562 cells. Am J Transl Res 2015;7(11):2442-2461. (Full text, PDF).

Julia Fedotova, Victoria Barishpolec, Anthony Zulli, Dietrich Büsselberg, Ludovit Gaspar, Peter Kruzliak: Effects of acute or chronic administration of novel 3,4-dimethoxyphenylethylamine derivates on anxiety-like behavior. Am J Transl Res 2015;7(11):2462-2473. (Full text, PDF).

Chun-Xiao Yuan, Takho Chu, Li Liu, Hao-Wen Li, Ya-Jie Wang, An-Chen Guo, Yong-Ping Fan: Catalpol induces oligodendrocyte precursor cell-mediated remyelination in vitro. Am J Transl Res 2015;7(11):2474-2481. (Full text, PDF).

Yuan Ren, Kunpeng Liu, Xueling Kang, Lijuan Pang, Yan Qi, Zhenyan Hu, Wei Jia, Haijun Zhang, Li Li, Jianming Hu, Weihua Liang, Jin Zhao, Hong Zou, Xianglin Yuan, Feng Li: Chromophobe renal cell carcinoma with and without sarcomatoid change: a clinicopathological, comparative genomic hybridization, and whole-exome sequencing study. Am J Transl Res 2015;7(11):2482-2499. (Full text, PDF).

Jessica De Long, Travis B Sullivan, John Humphrey, Tanya Logvinenko, Kelly A Summerhayes, Spencer Kozinn, Niall Harty, Ian C Summerhayes, John A Libertino, Antonia H Holway, Kimberly M Rieger-Christ: A non-invasive miRNA based assay to detect bladder cancer in cell-free urine. Am J Transl Res 2015;7(11):2500-2509. (Full text, PDF).

Michele Malaguarnera, Massimo Motta, Marco Vacante, Giulia Malaguarnera, Filippo Caraci, Giuseppe Nunnari, Caterina Gagliano, Carmela Greco, Giuseppe Chisari, Filippo Drago, Gaetano Bertino: Silybin-vitamin E-phospholipids complex reduces liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C treated with pegylated interferon α and ribavirin. Am J Transl Res 2015;7(11):2510-2518. (Full text, PDF).

Yushun Gao, Qi Xue, Dali Wang, Minjun Du, Yanjiao Zhang, Shugeng Gao: miR-873 induces lung adenocarcinoma cell proliferation and migration by targeting SRCIN1. Am J Transl Res 2015;7(11):2519-2526. (Full text, PDF).