AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 12:2527-2823;2015
American Journal of Translational Research


Jiahai Xu, Zhanghua Li, Yudong Hou, Weijun Fang: Potential mechanisms underlying the Runx2 induced osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells. Am J Transl Res 2015;7(12):2527-2535. (Full text, PDF).

Xin Yu, Zheng Li: New insights into MicroRNAs involves in drug resistance in diffuse large B cell lymphoma. Am J Transl Res 2015;7(12):2536-2542. (Full text, PDF).

Yi-Ling Chen, Kuan-Hung Chen, Tsung-Cheng Yin, Tien-Hung Huang, Chun-Man Yuen, Sheng-Ying Chung, Pei-Hsun Sung, Meng-Shen Tong, Chih-Hung Chen, Hsueh-Wen Chang, Kun-Chen Lin, Sheung-Fat Ko, Hon-Kan Yip: Extracorporeal shock wave therapy effectively prevented diabetic neuropathy. Am J Transl Res 2015;7(12):2543-2560. (Full text, PDF).

Chunyan Qiao, Kai Zhang, Bin Sun, Jinzhong Liu, Jiyu Song, Yue Hu, Shihui Yang, Hongchen Sun, Bai Yang: Sustained release poly (lactic-co-glycolic acid) microspheres of bone morphogenetic protein 2 plasmid/calcium phosphate to promote in vitro bone formation and in vivo ectopic osteogenesis. Am J Transl Res 2015;7(12):2561-2572. (Full text, PDF).

Flavia PS Freitas, Marcella L Porto, Camilla P Tranhago, Rogerio Piontkowski, Emilio C Miguel, Thaiz BAR Miguel, Jorge L Martins, Kyria S Nascimento, Camille M Balarini, Benildo S Cavada, Silvana S Meyrelles, Elisardo C Vasquez, Agata L Gava: Dioclea violacea lectin ameliorates oxidative stress and renal dysfunction in an experimental model of acute kidney injury. Am J Transl Res 2015;7(12):2573-2588. (Full text, PDF).

Liping Li, Maomao An, Hui Shen, Xin Huang, Xueya Yao, Jian Liu, Fang Zhu, Shiqun Zhang, Simin Chen, Lijuan He, Jundong Zhang, Zui Zou, Yuanying Jiang: The non-Geldanamycin Hsp90 inhibitors enhanced the antifungal activity of fluconazole. Am J Transl Res 2015;7(12):2589-2602. (Full text, PDF).

Gongming Wang, Xin Li, Hong Wang, Yan Wang, Ligong Zhang, Le Zhang, Bei Liu, Mengyuan Zhang: Later phase cardioprotection of ischemic post-conditioning against ischemia/reperfusion injury depends on iNOS and PI3K-Akt pathway. Am J Transl Res 2015;7(12):2603-2611. (Full text, PDF).

Yi Shao, Jing Tang, Yueping Zhou, Yangluowa Qu, Hui He, Qiuping Liu, Gang Tan, Wei Li, Zuguo Liu: A novel method in preparation of acellularporcine corneal stroma tissue for lamellar keratoplasty. Am J Transl Res 2015;7(12):2612-2629. (Full text, PDF).

Jinghui Yang, Qi Chen, Shiyin Tian, Shaohua Song, Fang Liu, Quanxing Wang, Zhiren Fu: The role of 1,25-dyhydroxyvitamin D3 in mouse liver ischemia reperfusion injury: regulation of autophagy through activation of MEK/ERK signaling and PTEN/PI3K/Akt/mTORC1 signaling. Am J Transl Res 2015;7(12):2630-2645. (Full text, PDF).

Lujun Chen, Jun Chen, Bin Xu, Qi Wang, Wei Zhou, Guangbo Zhang, Jing Sun, Liangrong Shi, Honglei Pei, Changping Wu, Jingting Jiang: B7-H3 expression associates with tumor invasion and patient’s poor survival in human esophageal cancer. Am J Transl Res 2015;7(12):2646-2660. (Full text, PDF).

Hong-Jun Zhu, De-Guo Wang, Ji Yan, Jian Xu: Up-regulation of microRNA-135a protects against myocardial ischemia/reperfusion injury by decreasing TXNIP expression in diabetic mice. Am J Transl Res 2015;7(12):2661-2671. (Full text, PDF).

Junjing Fu, Yongtao Wang, Jianxin Zhang, Wei Wu, Xiyan Chen, Yanrong Yang: Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of oxysophoridine on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice. Am J Transl Res 2015;7(12):2672-2682. (Full text, PDF).

Yongjun Zheng, Shizhao Ji, Haibin Wu, Song Tian, Xingtong Wang, Pengfei Luo, He Fang, Zhihong Wang, Junjie Wang, Zhongshan Wang, Shichu Xiao, Zhaofan Xia: Acceleration of diabetic wound healing by a cryopreserved living dermal substitute created by micronized amnion seeded with fibroblasts. Am J Transl Res 2015;7(12):2683-2693. (Full text, PDF).

Qi Zhu, Lin Wang, Yue Zuo, Chang Shan, Jing Yu, Lige Song, Keqin Zhang: Adipocytes exert lipotoxic effects on osteoblast through activating hypoxia signaling pathway in vitro. Am J Transl Res 2015;7(12):2694-2705. (Full text, PDF).

Jing Ma, Jihui Chen, Shuhong Bo, Xiaotong Lu, Jian Zhang: Protective effect of carnosine after chronic cerebral hypoperfusion possibly through suppressing astrocyte activation. Am J Transl Res 2015;7(12):2706-2715. (Full text, PDF).

Zhongxiang Yu, Yuting Zhang, Ningyang Gao, Xiang Wang: Overexpression of miR-506 inhibits growth of osteosarcoma through Snail2. Am J Transl Res 2015;7(12):2716-2723. (Full text, PDF).

Yanjun Sun, Lincai Ye, Chuan Jiang, Jun Jiang, Haifa Hong, Lisheng Qiu: Over-expression of HSPA12B protects mice against myocardium ischemic/reperfusion injury through a PPARγ-dependent PI3K/Akt/eNOS pathway. Am J Transl Res 2015;7(12):2724-2737. (Retracted, Full text, PDF).

Tohru Hosoyama, Makoto Samura, Tomoaki Kudo, Arata Nishimoto, Koji Ueno, Tomoaki Murata, Takashi Ohama, Koichi Sato, Akihito Mikamo, Koichi Yoshimura, Tao-Sheng Li, Kimikazu Hamano: Cardiosphere-derived cell sheet primed with hypoxia improves left ventricular function of chronically infarcted heart. Am J Transl Res 2015;7(12):2738-2751. (Full text, PDF).

Guozhong Lu, Guoqing Zhang, Xing Zheng, Yan Zeng, Ziqi Xu, Weichi Zeng, Kebing Wang: c9, t11- conjugated linoleic acid induces HCC cell apoptosis and correlation with PPAR-γ signaling pathway. Am J Transl Res 2015;7(12):2752-2763. (Full text, PDF).

Shui-Bo Zhu, Jian Zhu, Zi-Zi Zhou, Er-Ping Xi, Rong-Ping Wang, Yu Zhang: TGF-β1 induces human aortic vascular smooth muscle cell phenotype switch through PI3K/AKT/ID2 signaling. Am J Transl Res 2015;7(12):2764-2774. (Full text, PDF).

Yaoyao Li, Jijun Wang, Xiaorong Dai, Zhengbin Zhou, Jing Liu, Yu Zhang, Yan Li, Yaying Hou, Lei Pang, Xiaohong Wang, Chenhai Wang, Zhenfeng Hao, Yanqing Zhang, Jixin Jiang, Hongwei Cheng, Duonan Yu: miR-451 regulates FoxO3 nuclear accumulation through Ywhaz in human colorectal cancer. Am J Transl Res 2015;7(12):2775-2785. (Full text, PDF).

Tao Song, Xu Zhang, Guoqiang Yang, Yong Song, Wei Cai: Decrement of miR-199a-5p contributes to the tumorigenesis of bladder urothelial carcinoma by regulating MLK3/NF-κB pathway. Am J Transl Res 2015;7(12):2786-2794. (Full text, PDF).

Tao Liu, Jianjun Li, Shixiong Huang, Zhongyan Zhao, Guoshuai Yang, Mengjie Pan, Changqing Li, Feng Chen, Suyue Pan: Neurochemical abnormalities in anterior cingulate cortex on betel quid dependence: a 2D 1H MRS investigation. Am J Transl Res 2015;7(12):2795-2804. (Full text, PDF).

Feng Du, Si Li, Tian Wang, Hai-Yan Zhang, De-Tian Li, Zhen-Xian Du, Hua-Qin Wang, Yan-Qiu Wang: BAG3 regulates ECM accumulation in renal proximal tubular cells induced by TGF-β1. Am J Transl Res 2015;7(12):2805-2814. (Full text, PDF).

Peng Xing, Haiqiong Yu, Meng Li, Xiaojun Xiao, Congli Jiang, Lihua Mo, Min Zhang, Pingchang Yang, Zhigang Liu: Characterization of arginine kinase, anovel allergen of dermatophagoides farinae (Der f 20). Am J Transl Res 2015;7(12):2815-2823. (Full text, PDF).