AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 11:4511-5124;2016
American Journal of Translational Research


Fan-Yen Lee, Hung-I Lu, Han-Tan Chai, Jiunn-Jye Sheu, Yi-Ling Chen, Tein-Hung Huang, Gour-Shenq Kao, Sheng-Yi Chen, Sheng-Ying Chung, Pei-Hsun Sung, Hsueh-Wen Chang, Mel S Lee, Hon-Kan Yip: Circulating microparticles enhanced rat vascular wall remodeling following endothelial denudation. Am J Transl Res 2016;8(11):4511-4522. (Full text, PDF).

Yan Yi, Zheng-Yu Jin, Yi-Ning Wang: Advances in myocardial CT perfusion imaging technology. Am J Transl Res 2016;8(11):4523-4531. (Full text, PDF).

Wang-Sheng Chen, Jian-Jun Li, Lan Hong, Zeng-Bao Xing, Fen Wang, Chang-Qing Li: Comparison of MRI, CT and 18F-FDG PET/CT in the diagnosis of local and metastatic of nasopharyngeal carcinomas: an updated meta analysis of clinical studies. Am J Transl Res 2016;8(11):4532-4547. (Full text, PDF).

Zhi-Heng Li, Yan-Fang Tao, Li-Xiao Xu, He Zhao, Xiao-Lu Li, Fang Fang, Yi Wu, Jun Lu, Yan-Hong Li, Wei-Wei Du, Jun-Li Ren, Yi-Ping Li, Yun-Yun Xu, Xing Feng, Jian Wang, Wei-Qi He, Jian Pan: A novel sphingosine kinase 1 inhibitor (SKI-5C) induces cell death of Wilms’ tumor cells in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2016;8(11):4548-4563. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Si-Qun Wang, Jun Xia, Jie Chen, Jian-Xi Lu, Yi-Bing Wei, Fei-Yan Chen, Gang-Yong Huang, Jing-Sheng Shi, Yong-Lin Yu: Influence of biological scaffold regulation on the proliferation of chondrocytes and the repair of articular cartilage. Am J Transl Res 2016;8(11):4564-4573. (Full text, PDF).

Sungjin Chung, Soojeong Kim, Minyoung Kim, Eun Sil Koh, Hye Eun Yoon, Ho-Shik Kim, Cheol Whee Park, Yoon Sik Chang, Seok Joon Shin: T-type calcium channel blocker attenuates unilateral ureteral obstruction-induced renal interstitial fibrosis by activating the Nrf2 antioxidant pathway. Am J Transl Res 2016;8(11):4574-4585. (Full text, PDF).

Yuxi Xie, Yonggui He, Zhiliang Cai, Jianhang Cai, Mengyao Xi, Yidong Zhang, Jinkun Xi: Tauroursodeoxycholic acid inhibits endoplasmic reticulum stress, blocks mitochondrial permeability transition pore opening, and suppresses reperfusion injury through GSK-3ß in cardiac H9c2 cells. Am J Transl Res 2016;8(11):4586-4597. (Full text, PDF).

Jian Li, Ming Luo, Nanzi Xie, Jianxin Wang, Li Chen: Curcumin protects endothelial cells against homocysteine induced injury through inhibiting inflammation. Am J Transl Res 2016;8(11):4598-4604. (Full text, PDF).

Jiabao Liu, Peng Wu, Yunle Wang, Yingqiang Du, Nan A, Shuiyuan Liu, Yiming Zhang, Ningtian Zhou, Zhihui Xu, Zhijian Yang: Ad-HGF improves the cardiac remodeling of rat following myocardial infarction by upregulating autophagy and necroptosis and inhibiting apoptosis. Am J Transl Res 2016;8(11):4605-4627. (Full text, PDF).

Zhaopei Li, Xiangwen Meng, Lin Jin: Icaritin induces apoptotic and autophagic cell death in human glioblastoma cells. Am J Transl Res 2016;8(11):4628-4643. (Full text, PDF).

Yong Liu, Wei-Ming Wang, Xue-Lin Zhang, Hu-Qiang He, Xiao-Lei Sun, Hong Zeng, Xiong-Fei Xu, Liang Huang, Zhi Zhu, Lei Zhang, Xiang-Yu Zhou, Yan-Zheng He: AGE/RAGE promotes thecalcification of human aortic smooth muscle cells via the Wnt/β-catenin axis. Am J Transl Res 2016;8(11):4644-4656. (Full text, PDF).

Songyi Cheng, Peng Yu, Li Yang, Haibo Shi, Anxia He, Hanyu Chen, Jie Han, Liang Xie, Jiandong Chen, Xiaohu Chen: Astragaloside IV enhances cardioprotection of remote ischemic conditioning after acute myocardial infarction in rats. Am J Transl Res 2016;8(11):4657-4669. (Full text, PDF).

Fei Xue, Yanhui Liu, Haoyuan Chu, Yu Wen, Lei Yan, Qiang Tang, Erhui Xiao, Dongyi Zhang, Hongwei Zhang: eIF5A2 is an alternative pathway for cell proliferation in cetuximab-treated epithelial hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(11):4670-4681. (Full text, PDF).

Ruipeng Song, Lijun Ren, Haoli Ma, Ruijing Hu, Honghong Gao, Li Wang, Xuehui Chen, Zhigang Zhao, Jialin Liu: Melatonin promotes diabetic wound healing in vitro by regulating keratinocyte activity. Am J Transl Res 2016;8(11):4682-4693. (Full text, PDF).

Xiaodan Chang, Baohong Zhang, Li Lihua, Zhichun Feng: T3 inhibits the calcification of vascular smooth muscle cells and the potential mechanism. Am J Transl Res 2016;8(11):4694-4704. (Full text, PDF).

Bisheng Huang, Wei Zhai, Guanghui Hu, Chi Huang, Tiancheng Xie, Jingwei Zhang, Yunfei Xu: MicroRNA-206 acts as a tumor suppressor in bladder cancer via targeting YRDC. Am J Transl Res 2016;8(11):4705-4715. (Full text, PDF).

Ying Yin, Xian Xue, Qian Wang, Ning Chen, Dengshun Miao: Bmi1 plays an important role in dentin and mandible homeostasis by maintaining redox balance. Am J Transl Res 2016;8(11):4716-4725. (Full text, PDF).

Huawei Liu, Zhiyong Li, Chao Wang, Lin Feng, Haitao Huang, Changkui Liu, Fengxia Li: Expression of long non-coding RNA-HOTAIR in oral squamous cell carcinoma Tca8113 cells and its associated biological behavior. Am J Transl Res 2016;8(11):4726-4734. (Full text, PDF).

Qinghai Shi, Xin Liu, Ning Wang, Xinchuan Zheng, Jianfeng Fu, Jiang Zheng: Nitric oxide from brain microvascular endothelial cells may initiate the compensatory response to mild hypoxia of astrocytes in a hypoxia-inducible factor-1α dependent manner. Am J Transl Res 2016;8(11):4735-4749. (Full text, PDF).

Ju Hee Lee, Yea Eun Kang, Joon Young Chang, Ki Cheol Park, Hyeon-Woo Kim, Jung Tae Kim, Hyun Jin Kim, Hyon-Seung Yi, Minho Shong, Hyo Kyun Chung, Koon Soon Kim: An engineered FGF21 variant, LY2405319, can prevent non-alcoholic steatohepatitis by enhancing hepatic mitochondrial function. Am J Transl Res 2016;8(11):4750-4763. (Full text, PDF).

Zimin Liu, Chenghong Wang, Xuelong Jiao, Shanna Zhao, Xudong Liu, Yun Wang, Jian Zhang: miR-221 promotes growth and invasion of hepatocellular carcinoma cells by constitutive activation of NFκB. Am J Transl Res 2016;8(11):4764-4777. (Full text, PDF).

Wen Jiang, Bin Zheng, Xin-Hua Zhang, Ling-Yan Yue, Chan Liu, Dong Ma, Zhan Yang, Jin-Kun Wen: Tongxinluo inhibits neointimal formation by regulating the expression and post-translational modification of KLF5 in macrophages. Am J Transl Res 2016;8(11):4778-4790. (Full text, PDF).

Fuhai Li, Zongzhuang Li, Zhi Jiang, Ye Tian, Zhi Wang, Wei Yi, Chenyun Zhang: Enhancement of early cardiac differentiation of dedifferentiated fat cells by dimethyloxalylglycine via notch signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(11):4791-4801. (Full text, PDF).

Aoran Guan, Hui Wang, Xun Li, Hui Xie, Ruotian Wang, Yankun Zhu, Ruhong Li: MiR-330-3p inhibits gastric cancer progression through targeting MSI1. Am J Transl Res 2016;8(11):4802-4811. (Full text, PDF).

Jie Zhu, Ya Zheng, Haiyan Zhang, Hong Sun: Targeting cancer cell metabolism: The combination of metformin and 2-Deoxyglucose regulates apoptosis in ovarian cancer cells via p38 MAPK/JNK signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(11):4812-4821. (Full text, PDF).

Oleksandr Ekshyyan, Alok R Khandelwal, Xiaohua Rong, Tara Moore-Medlin, Xiaohui Ma, Jonathan Steven Alexander, Cherie-Ann O Nathan: Rapamycin targets Interleukin 6 (IL-6) expression and suppresses endothelial cell invasion stimulated by tumor cells. Am J Transl Res 2016;8(11):4822-4830. (Full text, PDF).

Chao Li, Yu Chen, Pingping Bai, Jiaqiang Wang, Zhenhui Liu, Tao Wang, Qiqing Cai: LDHB may be a significant predictor of poor prognosis in osteosarcoma. Am J Transl Res 2016;8(11):4831-4843. (Full text, PDF).

Meng-Yun Chen, Ying Dong, Rui-Xue Chang, Qian-Qian Ang, Ran Zhang, Yan-Yan Wu, Yi-Hui Xu, Wen-Sheng Lu, Xiao-Dong Zheng: Phylogenetic analysis of basic helix-loop-helix transcription factors in the genome of a typical human-disease vector. Am J Transl Res 2016;8(11):4844-4856. (Full text, PDF).

Liang Zhang, Yi Huang, Wenlei Zhuo, Yi Zhu, Bo Zhu, Zhengtang Chen: Fisetin, a dietary phytochemical, overcomes Erlotinib-resistance of lung adenocarcinoma cells through inhibition of MAPK and AKT pathways. Am J Transl Res 2016;8(11):4857-4868. (Full text, PDF).

Yan-Bo Zhang, Yan-Hai Meng, Shuo Chang, Rong-Yuan Zhang, Chen Shi: High fructose causes cardiac hypertrophy via mitochondrial signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(11):4869-4880. (Full text, PDF).

Jun Liu, Guojun Jiang, Aiping Yang, Guohui Yang, Wenjuan Yang, Yi Fang: Molecular mechanism of prostate cancer cell apoptosis induced by busulfan via adjustment of androgen receptor phosphatization. Am J Transl Res 2016;8(11):4881-4891. (
Full text, PDF).

Yong-Hao Nan, Jun Wang, Yao Wang, Peng-Hao Sun, Yu-Ping Han, Li Fan, Kai-Chen Wang, Fu-Jun Shen, Wei-Hua Wang: MiR-4295 promotes cell growth in bladder cancer by targeting BTG1. Am J Transl Res 2016;8(11):4892-4901. (Full text, PDF).

Yuan Hui, Yu Li, Yan Jing, Jian-Q Feng, Yin Ding: miRNA-101 acts as a tumor suppressor in oral squamous cell carcinoma by targeting CX chemokine receptor 7. Am J Transl Res 2016;8(11):4902-4911. (Full text, PDF).

Haifeng Wang, Lianyu Chen, Yang Liu, Bangzhen Luo, Nanzi Xie, Tao Tan, Lige Song, Pei Erli, Ming Luo: Implantation of placenta-derived mesenchymal stem cells accelerates murine dermal wound closure through immunomodulation. Am J Transl Res 2016;8(11):4912-4921. (Full text, PDF).

Liqiu Zou, Jinzhao Jiang, Wenxin Zhong, Chunrong Wang, Wei Xing, Zhuoli Zhang: Magnetic resonance elastography in a rabbit model of liver fibrosis: a 3-T longitudinal validation for clinical translation. Am J Transl Res 2016;8(11):4922-4931. (Full text, PDF).

Jie Chen, Fei-Xiang Wu, Hong-Lin Luo, Jun-Jie Liu, Tao Luo, Tao Bai, Le-Qun Li, Xiao-Hui Fan: Berberine upregulates miR-22-3p to suppress hepatocellular carcinoma cell proliferation by targeting Sp1. Am J Transl Res 2016;8(11):4932-4941. (Full text, PDF).

Jing Tian, Bing Xie, Liangbi Xiang, Yong Zhao, Dapeng Zhou: Soluble Flt-1 improves the repair of ankle joint injury in rats. Am J Transl Res 2016;8(11):4942-4950. (Full text, PDF).

Dan Mo, Xinning Li, Chunhong Li, Junrong Liang, Tian Zeng, Naiwei Su, Qipei Jiang, Jingjing Huang: Overexpression of AKIP1 predicts poor prognosis of patients with breast carcinoma and promotes cancer metastasis through Akt/GSK-3β/Snail pathway. Am J Transl Res 2016;8(11):4951-4959. (Full text, PDF).

Xiao-Hui Yang, Ren-Fang Cao, Yang Yu, Miao Sui, Tao Zhang, Jing-Yi Xu, Xiao-Mei Wang: A study on the correlation between MTHFR promoter methylation and diabetic nephropathy. Am J Transl Res 2016;8(11):4960-4967. (Full text, PDF).

Qingfeng Meng, Yan Zhao, LiXin An, Xia Li, Ping Liu: Inhibitory effect of bufalin on retinoblastoma cells (HXO-RB44) via the independent mitochondrial and death receptor pathway. Am J Transl Res 2016;8(11):4968-4974. (Full text, PDF).

Chenhui Dong, Quanyin Du, Zimin Wang, Yu Wang, Siyu Wu, Aimin Wang: MicroRNA-665 suppressed the invasion and metastasis of osteosarcoma by directly inhibiting RAB23. Am J Transl Res 2016;8(11):4975-4981. (Full text, PDF).

Ling Yao, Ruifang Chen, Pu Wang, Qi Zhang, Hailiang Tang, Huaping Sun: Generation of induced pluripotent stem cells with high efficiency from human embryonic renal cortical cells. Am J Transl Res 2016;8(11):4982-4993. (Full text, PDF).

Aifeng Pan, Yawei Zhou, Kun Mu, Yansong Liu, Feifei Sun, Peng Li, Li Li: Detection of gene copy number alterations in DCIS and invasive breast cancer by QM-FISH. Am J Transl Res 2016;8(11):4994-5004. (Full text, PDF).

Ming-Yue Cheng, You-Wei Cheng, Jun Yan, Xiao-Qin Hu, Hui Zhang, Zhi-Rong Wang, Qin Yin, Wei Cheng: SIRT6 suppresses mitochondrial defects and cell death via the NF-κB pathway in myocardial hypoxia/reoxygenation induced injury. Am J Transl Res 2016;8(11):5005-5015. (Full text, PDF).

Chenggang Zheng, Chen Liu, Wanyin Wang, Gusheng Tang, Liwei Dong, Juan Zhou, Zhengrong Zhong: Ethanol extracts from Portulaca oleracea L. attenuated ischemia/reperfusion induced rat neural injury through inhibition of HMGB1 induced inflammation. Am J Transl Res 2016;8(11):5016-5024. (Full text, PDF).

Chengsuo Huang, Shuguang Liu, Huijun Wang, Zicheng Zhang, Qing Yang, Fang Gao: LncRNA PVT1 overexpression is a poor prognostic biomarker and regulates migration and invasion in small cell lung cancer. Am J Transl Res 2016;8(11):5025-5034. (Full text, PDF).

Yuanyuan Zhang, Rui Yang, Jianchun Lian, Haiyan Xu: LncRNA Sox2ot overexpression serves as a poor prognostic biomarker in gastric cancer. Am J Transl Res 2016;8(11):5035-5043. (Full text, PDF).

Yi Zhao, Zhi-Fang Chang, Ru Li, Zhan-Guo Li, Xiao-Xia Li, Lin Li: Paclitaxel suppresses collagen-induced arthritis: a reevaluation. Am J Transl Res 2016;8(11):5044-5051. (Full text, PDF).

Hongxia Cheng, Xinhua Cui, Ying Guo, Lintao Gu, Yaning Wang, Qirong Wang, Hui Liang: The central role of HOTAIR in the malignancy of CD44+ human hypopharyngeal carcinoma cells. Am J Transl Res 2016;8(11):5052-5058. (Full text, PDF).

Tomohiro Yazawa, Kyoichi Kaira, Kimihiro Shimizu, Akira Shimizu, Keita Mori, Toshiteru Nagashima, Yoichi Ohtaki, Tetsunari Oyama, Akira Mogi, Hiroyuki Kuwano: Prognostic significance of β2-adrenergic receptor expression in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2016;8(11):5059-5070. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Lichao Sun, Chunguang Guo, Hebao Yuan, Joseph Burnett, Jian Pan, Zhihua Yang, Yuliang Ran, Ila Myers, Duxin Sun: Overexpression of carboxypeptidase A4 (CPA4) is associated with poor prognosis in patients with gastric cancer. Am J Transl Res 2016;8(11):5071-5075. (Full text, PDF).

Brendon Mitchell, Dominick Leone, Shi Yang, Ashraf Khan, Meera Mahalingam, Jagdish Dhingra: BRAF and epithelial-mesenchymal transition in papillary thyroid carcinoma - challenging the roles of Snail and E-Cadherin? Am J Transl Res 2016;8(11):5076-5086. (Full text, PDF).

Huaidong Cheng, Wen Li, Chen Gan, Bo Zhang, Qianqian Jia, Kai Wang: The COMT (rs165599) gene polymorphism contributes to chemotherapy-induced cognitive impairment in breast cancer patients. Am J Transl Res 2016;8(11):5087-5097. (Full text, PDF).

Fei-xiang Lin, Shi-xin Du, De-zhong Liu, Qin-xiao Hu, Guo-yong Yu, Chu-cheng Wu, Gui-zhou Zheng, Da Xie, Xue-dong Li, Bo Chang: Naringin promotes osteogenic differentiation of bone marrow stromal cells by up-regulating Foxc2 expression via the IHH signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(11):5098-5107. (Full text, PDF).

Hang Chen, Gaoyi Wu, Qi Sun, Yabing Dong, Huaqiang Zhao: Hyperbaric oxygen protects mandibular condylar chondrocytes from interleukin-1β-induced apoptosis via the PI3K/AKT signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(11):5108-5117. (Full text, PDF).

Nian Liu, Jun Zhao, Jinguo Wang, Haolin Teng, Yaowen Fu, Hang Yuan: Farnesoid X receptor ligand CDCA suppresses human prostate cancer cells growth by inhibiting lipid metabolism via targeting sterol response element binding protein 1. Am J Transl Res 2016;8(11):5118-5124. (Full text, PDF).