AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 4:1626-1919;2016
American Journal of Translational Research


Yi-Ing Chen, Pei-Chi Wei, Jye-Lin Hsu, Fang-Yi Su, Wen-Hwa Lee: NPGPx (GPx7): a novel oxidative stress sensor/transmitter with multiple roles in redox homeostasis. Am J Transl Res 2016;8(4):1626-1640. (Full text, PDF).

Lingyan Zheng, Cong Xu, Zhonghai Guan, Xingyun Su, Zhenzhen Xu, Jiang Cao, Lisong Teng: Galectin-1 mediates TGF-β-induced transformation from normal fibroblasts into carcinoma-associated fibroblasts and promotes tumor progression in gastric cancer. Am J Transl Res 2016;8(4):1641-1658. (Full text, PDF).

Shuang Tao, Yao-Bang Liu, Zhi-Wei Zhou, Bin Lian, Hong Li, Jin-Ping Li, Shu-Feng Zhou: miR-3646 promotes cell proliferation, migration, and invasion via regulating G2/M transition in human breast cancer cells. Am J Transl Res 2016;8(4):1659-1677. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Yang Liu, Yachen Xu, Zhenhua Wang, Dezhong Wen, Wentian Zhang, Sebastian Schmull, Haiyan Li, Yao Chen, Song Xue: Electrospun nanofibrous sheets of collagen/elastin/polycaprolactone improve cardiac repair after myocardial infarction. Am J Transl Res 2016;8(4):1678-1694. (Full text, PDF).

Yan-Yang Wang, Shun Zhou, Ren Zhao, Ping Hai, Hong Zhe: The therapeutic response of CDDO-Me in the esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) cells is mediated by CaMKIIα. Am J Transl Res 2016;8(4):1695-1707. (Full text, PDF).

Feng-Yuan Xu, Wen-Qing Shang, Jia-Jun Yu, Qian Sun, Ming-Qing Li, Jian-Song Sun: The antitumor activity study of ginsenosides and metabolites in lung cancer cell. Am J Transl Res 2016;8(4):1708-1718. (Full text, PDF).

Pingping Liu, Ping Long, Yu Huang, Fengyi Sun, Zhenyan Wang: CXCL12/CXCR4 axis induces proliferation and invasion in human endometrial cancer. Am J Transl Res 2016;8(4):1719-1729. (Full text, PDF).

Yuping Zhang, Xia Meng, Hongyang Shi, Wei Li, Zongjuan Ming, Yujie Zhong, Wenjing Deng, Qiuhong Zhang, Na Fan, Zequn Niu, Guo’an Chen, Shuanying Yang: The role of JAK/STAT3 signaling pathway on apoptosis of lung adenocarcinoma cell line PC-9 induced by icotinib. Am J Transl Res 2016;8(4):1730-1737. (Full text, PDF).

Zhuonan Zhuang, Peilong Lian, Xiaojuan Wu, Baoxu Shi, Maoyou Zhuang, Ruiling Zhou, Rui Zhao, Zhen Zhao, Sen Guo, Zhipeng Ji, Kesen Xu: Abate Cytochrome C induced apoptosome to protect donor liver against ischemia reperfusion injury on rat liver transplantation model. Am J Transl Res 2016;8(4):1738-1747. (Full text, PDF).

Huixiao Chen, Ling Zhang, Lili Zhang, Jing Du, Hongying Wang, Bin Wang: MicroRNA-183 correlates cancer prognosis, regulates cancer proliferation and bufalin sensitivity in epithelial ovarian caner. Am J Transl Res 2016;8(4):1748-1755. (Full text, PDF).

Wanfen Tang, Mengjiao Han, Beihong Ruan, Wei Jin, Jun Lou, Xiamei Yuan, Dingwei Chen, Yangchao Chen, Vivian Y Shin, Hongchuan Jin, Xian Wang: Overexpression of GOLPH3 is associated with poor survival in Non-small-cell lung cancer. Am J Transl Res 2016;8(4):1756-1762. (Full text, PDF).

Rongbo Chen, Siqia Chen, Juan Liao, Xiaopu Chen, Xiaoling Xu: The mechanism of acetylcholine receptor in binding MuSK in myasthenia gravis and the role of HSP90 molecular chaperone. Am J Transl Res 2016;8(4):1763-1768. (Full text, PDF).

Lei Li, Chao Fang, Di Xu, Yidan Xu, Heling Fu, Jianmin Li: Cardiomyocyte specific deletion of PP2A causes cardiac hypertrophy. Am J Transl Res 2016;8(4):1769-1779. (Full text, PDF).

Peiheng He, Ziji Zhang, Guangxin Huang, Hua Wang, Dongliang Xu, Weiming Liao, Yan Kang: miR-141 modulates osteoblastic cell proliferation by regulating the target gene of lncRNA H19 and lncRNA H19-derived miR-675. Am J Transl Res 2016;8(4):1780-1788. (Full text, PDF).

Chuanjie Yang, Yanling Wang, Chun Hao, Zengqiang Yuan, Xiaodan Liu, Fen Yang, Huiqing Jiang, Xiaoyu Jiang, Pingkun Zhou, Kuke Ding: IER5 promotes irradiation- and cisplatin-induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells. Am J Transl Res 2016;8(4):1789-1798. (Full text, PDF).

Xiwen Liao, Chuangye Han, Wei Qin, Xiaoguang Liu, Long Yu, Sicong Lu, Zhiwei Chen, Guangzhi Zhu, Hao Su, Zengnan Mo, Xue Qin, Tao Peng: Genome-wide association study identified PLCE1- rs2797992 and EGFR- rs6950826 were associated with TP53 expression in the HBV-related hepatocellular carcinoma of Chinese patients in Guangxi. Am J Transl Res 2016;8(4):1799-1812. (Full text, PDF).

Yumei Li, Jiangnan Huang, Zhiyuan Jiang, Yuanli Zhong, Mingjie Xia, Hui Wang, Yang Jiao: MicroRNA-145 regulates platelet-derived growth factor-induced human aortic vascular smooth muscle cell proliferation and migration by targeting CD40. Am J Transl Res 2016;8(4):1813-1825. (Full text, PDF).

Shiguang Jin, Yan Dai, Cheng Li, Xiao Fang, Huijing Han, Daxin Wang: MicroRNA-544 inhibits glioma proliferation, invasion and migration but induces cell apoptosis by targeting PARK7. Am J Transl Res 2016;8(4):1826-1837. (Full text, PDF).

Huixiang Ju, Yubao Cui, Zhiqiang Chen, Qinping Fu, Mingzhong Sun, Ying Zhou: Effects of combined delivery of extremely low frequency electromagnetic field and magnetic Fe3O4 nanoparticles on hepatic cell lines. Am J Transl Res 2016;8(4):1838-1847. (Full text, PDF).

Wen Luo, Yuanlong Lin, Shanshan Meng, Yuening Guo, Jiawen Zhang, Wei Zhang: miRNA-296-3p modulates chemosensitivity of lung cancer cells by targeting CX3CR1. Am J Transl Res 2016;8(4):1848-1856. (Full text, PDF).

Zhi-Hua Liu, Ying Xie, Jun Tang, Chun-Feng Liu: Distribution of pancreatic B cell imaging agent 99mTc-DTPA-NGN2 in the body and animal experimental research on pancreatic B cell functional imaging. Am J Transl Res 2016;8(4):1857-1863. (Full text, PDF).

Yulong Zhou, Libing Ye, Binbin Zheng, Sipin Zhu, Hongxue Shi, Hongyu Zhang, Zhouguang Wang, Xiaojie Wei, Daqing Chen, Xiaokun Li, Huazi Xu, Jian Xiao: Phenylbutyrate prevents disruption of blood-spinal cord barrier by inhibiting endoplasmic reticulum stress after spinal cord injury. Am J Transl Res 2016;8(4):1864-1875. (Full text, PDF).

Dong Xu, Lipin Wang, Bin Long, Xuemei Ye, Minghua Ge, Kejing Wang, Liang Guo, Linfa Li: Radiofrequency ablation for postsurgical thyroid removal of differentiated thyroid carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(4):1876-1885. (Full text, PDF).

Zhaohua Geng, Fei Xu, Yiguan Zhang: MiR-129-5p-mediated Beclin-1 suppression inhibits endothelial cell autophagy in atherosclerosis. Am J Transl Res 2016;8(4):1886-1894. (Full text, PDF).

Ji Ma, Shaofeng Shui, Xinwei Han, Dong Guo, Tengfei Li, Lei Yan: microRNA-22 attenuates neuronal cell apoptosis in a cell model of traumatic brain injury. Am J Transl Res 2016;8(4):1895-1902. (Full text, PDF).

Kuan-Bing Chen, Ying Xuan, Wen-Jun Shi, Feng Chi, Rui Xing, Yue-Can Zeng: Sestrin2 expression is a favorable prognostic factor in patients with non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2016;8(4):1903-1909. (Full text, PDF).

Zhisheng Wei, Mengxia Wang, Mingfan Hong, Shengpeng Diao, Aiqun Liu, Yeqing Huang, Qingyun Yu, Zhongxing Peng: Icariin exerts estrogen-like activity in ameliorating EAE via mediating estrogen receptor β, modulating HPA function and glucocorticoid receptor expression. Am J Transl Res 2016;8(4):1910-1918. (Full text, PDF).

Retraction: miR-128 modulates hepatocellular carcinoma by inhibition of ITGA2 and ITGA5 expression. Am J Transl Res 2016;8(4):1919. (Full text, PDF).