AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 6:2471-2861;2016
American Journal of Translational Research


Yuko Shimizu-Motohashi, Shouta Miyatake, Hirofumi Komaki, Shin’ichi Takeda, Yoshitsugu Aoki: Recent advances in innovative therapeutic approaches for Duchenne muscular dystrophy: from discovery to clinical trials. Am J Transl Res 2016;8(6):2471-2489. (Full text, PDF).

Yuan Huang, Zhonge Chen: Inflammatory bowel disease related innate immunity and adaptive immunity. Am J Transl Res 2016;8(6):2490-2497. (Full text, PDF).

Xingzhu Ju, Shanhui Liang, Jun Zhu, Guihao Ke, Hao Wen, Xiaohua Wu: Extracellular matrix metalloproteinase inducer (CD147/BSG/EMMPRIN)-induced radioresistance in cervical cancer by regulating the percentage of the cells in the G2/m phase of the cell cycle and the repair of DNA Double-strand Breaks (DSBs). Am J Transl Res 2016;8(6):2498-2511. (Full text, PDF).

Renyuan Li, Shengjun Wu, Xin Chen, Hongfei Xu, Peng Teng, Weidong Li: miR-223/FBW7 axis regulates doxorubicin sensitivity through epithelial mesenchymal transition in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2016;8(6):2512-2524. (Full text, PDF).

Abbas Norouzi-Javidan, Javad Javanbakht, Fardin Barati, Nahid Fakhraei, Fatemeh Mohammadi, Ahmad Reza Dehpour: Effect of 5-HT7 receptor agonist, LP-211, on micturition following spinal cord injury in male rats. Am J Transl Res 2016;8(6):2525-2533. (Full text, PDF).

Qiuping Chen, Tongda Xu, Dongye Li, Defeng Pan, Pei Wu, Yuanyuan Luo, Yanfeng Ma, Yang Liu: JNK/PI3K/Akt signaling pathway is involved in myocardial ischemia/reperfusion injury in diabetic rats: effects of salvianolic acid A intervention. Am J Transl Res 2016;8(6):2534-2548. (Full text, PDF).

Jia-Feng Fang, Chang-Chang Jia, Zong-Heng Zheng, Xiao-Long Ye, Bo Wei, Li-Jun Huang, Hong-Bo Wei: Periprostatic implantation of neural differentiated mesenchymal stem cells restores cavernous nerve injury-mediated erectile dysfunction. Am J Transl Res 2016;8(6):2549-2561. (Full text, PDF).

Jing Dong, Lingling Xia, Hefang Shen, Congwen Bian, Sujin Bao, Min Zhang, Yiqi Du, Yan Dai, Lijuan Zhao, Yuanhong Xu, Qiru Xiong, Jianjian Xu, Lili Xu: Growing a whole porcine liver organ ex situ for six hours without red blood cells or hemoglobin. Am J Transl Res 2016;8(6):2562-2574. (Full text, PDF).

Jingjing Tian, Xibao Hu, Wei Gao, Jie Zhang, Ming Chen, Xinrong Zhang, Junhong Ma, Hongxia Yuan: Identification a novel tumor-suppressive hsa-miR-599 regulates cells proliferation, migration and invasion by targeting oncogenic MYC in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(6):2575-2584. (Full text, PDF).

Ye Song, Xiaoyun Xie, Yuan Gao, Guojun Gu, Peijun Wang: Ultrasound-induced microbubble destruction promotes targeted delivery of adipose-derived stem cells to improve hind-limb ischemia of diabetic mice. Am J Transl Res 2016;8(6):2585-2596. (Full text, PDF).

Jun Liu, Shuangmei Yang, Xiaoran Zhang, Guoze Liu, Xiuqin Yue: Isoflurane reduces oxygen-glucose deprivation-induced oxidative, inflammatory, and apoptotic responses in H9c2 cardiomyocytes. Am J Transl Res 2016;8(6):2597-2608. (Full text, PDF).

Songyang Liu, Kai Liu, Wei Zhang, Yingchao Wang, Zhe Jin, Baoxing Jia, Yahui Liu: miR-449a inhibits proliferation and invasion by regulating ADAM10 in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(6):2609-2619. (Full text, PDF).

Hui Xu, Dan Fei, Shan Zong, Zhimin Fan: MicroRNA-154 inhibits growth and invasion of breast cancer cells through targeting E2F5. Am J Transl Res 2016;8(6):2620-2630. (Full text, PDF).

Shuyun Guo, Yanwu Liu, Rui Ma, Jun Li, Binxiao Su: Neuroprotective effect of endogenous cannabinoids on ischemic brain injury induced by the excess microglia-mediated inflammation. Am J Transl Res 2016;8(6):2631-2640. (Full text, PDF).

Zijun Meng, Hongjiang Jing, Lu Gan, Hua Li, Bingde Luo: Resveratrol attenuated estrogen-deficient-induced cardiac dysfunction: role of AMPK, SIRT1, and mitochondrial function. Am J Transl Res 2016;8(6):2641-2649. (Full text, PDF).

Jing-Yun Zhang, Ying-Lan Gong, Chun-Jun Li, Qi Qi, Qiu-Mei Zhang, De-Min Yu: Circulating MiRNA biomarkers serve as a fingerprint for diabetic atherosclerosis. Am J Transl Res 2016;8(6):2650-2658. (Full text, PDF).

Chun-Jiang Zhang, Dan Zhao, Xuan Yin, Hao Zhang, Li Ma, Jian-Ping Chen, Chun Liu, Xiao-Ping Yang: Effects of 1,25(OH)2D3 on proliferation and apoptosis of human glomerular mesangial cells. Am J Transl Res 2016;8(6):2659-2666. (Full text, PDF).

Zhongyang Liu, Yingbin Xu, Xiaorong Zhang, Guangping Liang, Lei Chen, Julin Xie, Jinming Tang, Jingling Zhao, Bin Shu, Shaohai Qi, Jian Chen, Gaoxing Luo, Jun Wu, Weifeng He, Xusheng Liu: Defects in dermal Vγ4 γ δ T cells result in delayed wound healing in diabetic mice. Am J Transl Res 2016;8(6):2667-2680. (Full text, PDF).

Yuan Liu, Chuanfu Su, Yuqing Shan, Shouxiang Yang, Guifeng Ma: Targeting Notch1 inhibits invasion and angiogenesis of human breast cancer cells via inhibition Nuclear Factor-κB signaling. Am J Transl Res 2016;8(6):2681-2692. (Full text, PDF).

Boon Ching Tee, Kashappa Goud H Desai, Kelly S Kennedy, Brittany Sonnichsen, Do-Gyoon Kim, Henry W Fields, Susan R Mallery, Steven P Schwendeman, Zongyang Sun: Reconstructing jaw defects with MSCs and PLGA-encapsulated growth factors. Am J Transl Res 2016;8(6):2693-2704. (Full text, PDF).

Joshua Kilgore, Amanda L Jackson, Leslie H Clark, Hui Guo, Lu Zhang, Hannah M Jones, Timothy P Gilliam, Paola A Gehrig, Chunxiao Zhou, Victoria L Bae-Jump: Buformin exhibits anti-proliferative and anti-invasive effects in endometrial cancer cells. Am J Transl Res 2016;8(6):2705-2715. (Full text, PDF).

Lufei Wang, Jin He, Hongmei Xu, Longjie Xu, Na Li: MiR-143 targets CTGF and exerts tumor-suppressing functions in epithelial ovarian cancer. Am J Transl Res 2016;8(6):2716-2726. (Full text, PDF).

Xiao-Fei Man, Shu-Wen Tan, Hao-Neng Tang, Yue Guo, Chen-Yi Tang, Jun Tang, Ci-La Zhou, Hou-De Zhou: MiR-503 inhibits adipogenesis by targeting bone morphogenetic protein receptor 1a. Am J Transl Res 2016;8(6):2727-2737. (Full text, PDF).

Yongjun Zheng, Xingtong Wang, Shizhao Ji, Song Tian, Haibin Wu, Pengfei Luo, He Fang, Li Wang, Guosheng Wu, Shichu Xiao, Zhaofan Xia: Mepenzolate bromide promotes diabetic wound healing by modulating inflammation and oxidative stress. Am J Transl Res 2016;8(6):2738-2747. (Full text, PDF).

Lin-Jing Li, Na Ma, Lu Zeng, Li-Hua Mo, Xiao-Xi Li, Ling-Zhi Xu, Bo Yang, Zhi-Gang Liu, Bai-Sui Feng, Peng-Yuan Zheng, Huan-Ping Zhang, Ping-Chang Yang: Flagellin modulates IgE expression in B cells to initiate food allergy in mice. Am J Transl Res 2016;8(6):2748-2757. (Full text, PDF).

Honggang Wang, Peiliang Shi, Chuanjiang Huang, Qinghong Liu: Maresin 1 ameliorates iron-deficient anemia in IL-10-/- mice with spontaneous colitis by the inhibition of hepcidin expression though the IL-6/STAT3 pathway. Am J Transl Res 2016;8(6):2758-2766. (Full text, PDF).

Qiong Meng, Xiao Sun, Jing Wang, Yudong Wang, Lihua Wang: The important application of thioridazine in the endometrial cancer. Am J Transl Res 2016;8(6):2767-2775. (Full text, PDF).

Xinqi Zhang, Mingrui Chen, Renyi Yu, Benli Liu, Zhiqiang Tian, Shunli Liu: FSCB phosphorylation regulates mouse spermatozoa capacitation through suppressing SUMOylation of ROPN1/ROPN1L. Am J Transl Res 2016;8(6):2776-2782. (Full text, PDF).

Rui Zhang, Jian Zhao, Jian Xu, Jian Wang, Jianhui Jia: miR-526b-3p functions as a tumor suppressor in colon cancer by regulating HIF-1α. Am J Transl Res 2016;8(6):2783-2789. (Full text, PDF).

Zheng Su, Gaojie Liu, Tingfeng Fang, Yang Wang, Huayao Zhang, Shanglin Yang, Jinxing Wei, Zejian Lv, Langping Tan, Jianping Liu: Silencing MRP1-4 genes by RNA interference enhances sensitivity of human hepatoma cells to chemotherapy. Am J Transl Res 2016;8(6):2790-2802. (Full text, PDF).

Yanyang Tu, Zhen Wang, Xin Wang, Hongwei Yang, Pengxing Zhang, Mark Johnson, Nan Liu, Hui Liu, Weilin Jin, Yongsheng Zhang, Daxiang Cui: Birth of MTH1 as a therapeutic target for glioblastoma: MTH1 is indispensable for gliomatumorigenesis. Am J Transl Res 2016;8(6):2803-2811. (Full text, PDF).

Liguo Yang, Shigang Song, Hang Lv: MicroRNA-322 protects hypoxia-induced apoptosis in cardiomyocytes via BDNF gene. Am J Transl Res 2016;8(6):2812-2819. (Full text, PDF).

Min Su, Guo Chao, Minqing Liang, Jianhua Song, Ka Wu: Anticytoproliferative effect of Vitamin C on rat hepatic stellate cell. Am J Transl Res 2016;8(6):2820-2825. (Full text, PDF).

Joaquín Araos, Leyla Alegría, Patricio García, Felipe Damiani, Pablo Tapia, Dagoberto Soto, Tatiana Salomon, Felipe Rodriguez, Macarena Amthauer, Benjamín Erranz, Gabriel Castro, Pamela Carreño, Tania Medina, Jaime Retamal, Pablo Cruces, Guillermo Bugedo, Alejandro Bruhn: Extracorporeal membrane oxygenation improves survival in a novel 24-hour pig model of severe acute respiratory distress syndrome. Am J Transl Res 2016;8(6):2826-2837. (Full text, PDF).

Teng Hou, Chongjie Tong, Gallina Kazobinka, Weijing Zhang, Xin Huang, Yongwen Huang, Yanna Zhang: Expression of COL6A1 predicts prognosis in cervical cancer patients. Am J Transl Res 2016;8(6):2838-2844. (Full text, PDF).

Yi Fan, Zhe Xu, Jin Fan, Liu Huang, Ming Ye, Kun Shi, Zheng Huang, Yaqiong Liu, Langchi He, Jiezhen Huang, Yibin Wang, Qiufeng Li: Prognostic significance of discoidin domain receptor 2 (DDR2) expression in ovarian cancer. Am J Transl Res 2016;8(6):2845-2850. (Full text, PDF).

Rui Hua, Fang Hua, Yonggeng Jiao, Yu Pan, Xu Yang, Shanshan Peng, Junqi Niu: Mutational analysis of ATP7B in Chinese Wilson disease patients. Am J Transl Res 2016;8(6):2851-2861. (Full text, PDF).