AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 7:2862-3308;2016
American Journal of Translational Research


Jing Zhang, Xiaohai Cui, Yan Yan, Min Li, Ya Yang, Jiansheng Wang, Jia Zhang: Research progress of cardioprotective agents for prevention of anthracycline cardiotoxicity. Am J Transl Res 2016;8(7):2862-2875. (Full text, PDF).

Rui-Lin Li, Zhao-Yang Lu, Jing-Juan Huang, Jia Qi, An Hu, Zhi-Xiao Su, Lan Zhang, Yue Li, Yi-Qin Shi, Chang-Ning Hao, Jun-Li Duan: SRT1720, a SIRT1 specific activator, protected H2O2-induced senescent endothelium. Am J Transl Res 2016;8(7):2876-2888. (Full text, PDF).

Ning Zhang, Fang Geng, Zhong-Hua Hu, Bin Liu, Ye-Qiu Wang, Jun-Cen Liu, Yong-Hua Qi, Li-Jing Li: Preliminary study of urine metabolism in type two diabetic patients based on GC-MS. Am J Transl Res 2016;8(7):2889-2896. (Full text, PDF).

Youlai Yu, Peixun Zhang, Na Han, Yuhui Kou, Xiaofeng Yin, Baoguo Jiang: Collateral development and spinal motor reorganization after nerve injury and repair. Am J Transl Res 2016;8(7):2897-2911. (Full text, PDF).

Hui Zheng, Zhenlei Hu, Xinming Zhai, Yongyi Wang, Jidong Liu, Weijun Wang, Song Xue: Gax regulates human vascular smooth muscle cell phenotypic modulation and vascular remodeling. Am J Transl Res 2016;8(7):2912-2925. (Full text, PDF).

Zun-Qiang Zhou, Da-Nian Tong, Jiao Guan, Hung-Wu Tan, Lu-Don Zhao, Ying Zhu, Jing Yao, Jun Yang, Zheng-Yun Zhang: Follicular helper T cell exhaustion induced by PD-L1 expression in hepatocellular carcinoma results in impaired cytokine expression and B cell help, and is associated with advanced tumor stages. Am J Transl Res 2016;8(7):2926-2936. (Full text, PDF).

Xi-Ping Liu, Hai-Xia Ming, Pei-Qing Li: Intervention effect of pinelliae decoction for purging stomach-fire on malignant transformation of bone marrow mesenchymal stem cells in the gastric cancer microenvironment. Am J Transl Res 2016;8(7):2937-2946. (Full text, PDF).

Qiang Chen, Xiao-Xu Cui, Pei-Fen Liang, Jin-Xia Dou, Zi-Yan Liu, Wen-Wen Sun: Immunotherapy with dendritic cells and cytokine-induced killer cells for MDA-MB-231 breast cancer stem cells in nude mice. Am J Transl Res 2016;8(7):2947-2955. (Full text, PDF).

Ting Wang, Shufeng Li, Yun Yang, Kaining Zhang, Shixiao Dong, Xiuhua Wang, Xinguang Liu, Yanjun Ren, Ming Zhang, Xinfeng Yan, Jianmin Li, Lei Zhang: T helper 17 and T helper 1 cells are increased but regulatory T cells are decreased in subchondral bone marrow microenvironment of patients with rheumatoid arthritis. Am J Transl Res 2016;8(7):2956-2968. (Full text, PDF).

Min Lv, Jian-Ge Qiu, Wen-Ji Zhang, Qi-Wei Jiang, Wu-Ming Qin, Yang Yang, Di-Wei Zheng, Yao Chen, Jia-Rong Huang, Kun Wang, Meng-Ning Wei, Ke-Jun Cheng, Zhi Shi: Wallichinine reverses ABCB1-mediated cancer multidrug resistance. Am J Transl Res 2016;8(7):2969-2980. (Full text, PDF).

Chao Chen, Guangqing Cheng, Xiaoni Yang, Changsheng Li, Ran Shi, Ningning Zhao: Tanshinol suppresses endothelial cells apoptosis in mice with atherosclerosis via lncRNA TUG1 up-regulating the expression of miR-26a. Am J Transl Res 2016;8(7):2981-2991. (Full text, PDF).

Suna Zhou, Wenguang Ye, Yanjun Zhang, Dequan Yu, Qiuju Shao, Jun Liang, Mingxin Zhang: miR-144 reverses chemoresistance of hepatocellular carcinoma cell lines by targeting Nrf2-dependent antioxidant pathway. Am J Transl Res 2016;8(7):2992-3002. (Full text, PDF).

Jin Dao Wang, Xiao Ying Chen, Ke Wei Ji, Feng Tao: Targeting Btk with ibrutinib inhibit gastric carcinoma cells growth. Am J Transl Res 2016;8(7):3003-3012. (Full text, PDF).

Bai Li, Liang Ge, Minghe Li, Lei Wang, Zhihong Li: miR-448 suppresses proliferation and invasion by regulating IGF1R in colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2016;8(7):3013-3022. (Full text, PDF).

Jun Hu, Jun-Feng Xu, Wei-Li Ge: MiR-497 enhances metastasis of oral squamous cell carcinoma through SMAD7 suppression. Am J Transl Res 2016;8(7):3023-3031. (Full text, PDF).

Zhe Wu, Jiadi Zhang, Xu Gu, Xiaoxiao Zhang, Shuman Shi, Chang Liu: Effects of the extract of Ginkgo biloba on the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells in vitro. Am J Transl Res 2016;8(7):3032-3040. (Full text, PDF).

Wei Cheng, Yuan-Li Chen, Liang Wu, Bei Miao, Qin Yin, Jin-Feng Wang, Zhi-Jian Fu: Inhibition of spinal UCHL1 attenuates pain facilitation in a cancer-induced bone pain model by inhibiting ubiquitin and glial activation. Am J Transl Res 2016;8(7):3041-3048. (Full text, PDF).

Haoru Zhang, Changhua Wang, Xiaokun Li, Yong Zhang: Effects of pterostilbene on treating hyperprolactinemia and related mechanisms. Am J Transl Res 2016;8(7):3049-3055. (Full text, PDF).

Yi Wang, Qing-Fei Xing, Xiao-Qiang Liu, Zhan-Jun Guo, Chang-Ying Li, Guang Sun: MiR-122 targets VEGFC in bladder cancer to inhibit tumor growth and angiogenesis. Am J Transl Res 2016;8(7):3056-3066. (Full text, PDF).

Xi Chen, Wu Zhou, Kun Zha, Guohui Liu, Shuhua Yang, Shunan Ye, Yi Liu, Yuan Xiong, Yongchao Wu, Faqi Cao: Treatment of chronic ulcer in diabetic rats with self assembling nanofiber gel encapsulated-polydeoxyribonucleotide. Am J Transl Res 2016;8(7):3067-3076. (Full text, PDF).

Jing Sun, Xueqi Fu, Yongsen Wang, Ye Liu, Yu Zhang, Tian Hao, Xin Hu: Erianin inhibits the proliferation of T47D cells by inhibiting cell cycles, inducing apoptosis and suppressing migration. Am J Transl Res 2016;8(7):3077-3086. (Full text, PDF).

Zhao-Yang Lu, Rui-Lin Li, Hong-Sheng Zhou, Jing-Juan Huang, Jia Qi, Zhi-Xiao Su, Lan Zhang, Yue Li, Yi-Qin Shi, Chang-Ning Hao, Jun-Li Duan: Rescue of hypertension-related impairment of angiogenesis by therapeutic ultrasound. Am J Transl Res 2016;8(7):3087-3096. (Full text, PDF).

Lihua Yao, Jianxin Chen, Hexiang Chen, Dan Xiang, Can Yang, Ling Xiao, Wanhong Liu, Huiling Wang, Gaohua Wang, Fan Zhu, Zhongchun Liu: Hypothalamic gastrin-releasing peptide receptor mediates an antidepressant-like effect in a mouse model of stress. Am J Transl Res 2016;8(7):3097-3105. (Full text, PDF).

Hong Zhao, Xing Kang, Xuefeng Xia, Like Wo, Xidong Gu, Yuanyuan Hu, Xiaohong Xie, Helena Chang, Lihua Lou, Xuning Shen: miR-145 suppresses breast cancer cell migration by targeting FSCN-1 and inhibiting epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2016;8(7):3106-3114. (Full text, PDF).

Siou Li, Weina Zhao, Qing Xu, Yang Yu, Changhao Yin: MicroRNA-765 regulates neural stem cell proliferation and differentiation by modulating Hes1 expression. Am J Transl Res 2016;8(7):3115-3123. (Full text, PDF).

Zhen Zhang, Yumei Li, Chuqiao Sheng, Chunfeng Yang, Liping Chen, Jinghui Sun: Tanshinone IIA inhibits apoptosis in the myocardium by inducing microRNA-152-3p expression and thereby downregulating PTEN. Am J Transl Res 2016;8(7):3124-3132. (Full text, PDF).

Ming-Yue Xiong, Li-Qiang Liu, Shi-Qiong Liu, Zhen-Hui Liu, Hang-Fei Gao: Effects of osteoprotegerin, RANK and RANKL on bone destruction and collapse in avascular necrosis femoral head. Am J Transl Res 2016;8(7):3133-3140. (Full text, PDF).

Lin Zou, Guichun Zhang, Lifeng Liu, Chen Chen , Xuecheng Cao, Jinfang Cai: Relationship between PI3K pathway and angiogenesis in CIA rat synovium. Am J Transl Res 2016;8(7):3141-3147. (Full text, PDF).

Jana Slavikova, Eliska Mistrova, Vera Klenerova, Peter Kruzliak, Martin Caprnda, Sixtus Hynie, Pavel Sida, Magdalena Chottova Dvorakova: Effects of immobilizations stress with or without water immersion on the expression of atrial natriuretic peptide in the hearts of two rat strains. Am J Transl Res 2016;8(7):3148-3158. (Full text, PDF).

Meng Jiang, Kang Li, Shuai Li, Li Yang, Dehua Yang, Xi Zhang, Mijing Fang, Guoqing Cao, Yong Wang, Weibin Chen, Shaotao Tang: Calretinin, S100 and protein gene product 9.5 immunostaining of rectal suction biopsies in the diagnosis of Hirschsprung’ disease. Am J Transl Res 2016;8(7):3159-3168. (Full text, PDF).

Sida Zhao, Juan Guo, Youshan Zhao, Chengming Fei, Qingqing Zheng, Xiao Li, Chunkang Chang: Chidamide, a novel histone deacetylase inhibitor, inhibits the viability of MDS and AML cells by suppressing JAK2/STAT3 signaling. Am J Transl Res 2016;8(7):3169-3178. (Full text, PDF).

Wansheng Liu, Xiaosheng Chen, Yu Zhang: Effects of microRNA-21 and microRNA-24 inhibitors on neuronal apoptosis in ischemic stroke. Am J Transl Res 2016;8(7):3179-3187. (Full text, PDF).

Ying Wang, Li-Li Wang, Hao-Yu Yang, Fei-Fei Wang, Xue-Xiu Zhang, Yan-Ping Bai: Interleukin-21 is associated with the severity of psoriasis vulgaris through promoting CD4+ T cells to differentiate into Th17 cells. Am J Transl Res 2016;8(7):3188-3196. (Full text, PDF).

Yi Zhuang, Jinghong Dai, Yongsheng Wang, Huan Zhang, Xinxiu Li, Chunli Wang, Mengshu Cao, Yin Liu, Hourong Cai, Deping Zhang, Yaping Wang: MiR-338* suppresses fibrotic pathogenesis in pulmonary fibrosis through targeting LPA1. Am J Transl Res 2016;8(7):3197-3205. (Full text, PDF).

Yi Zhuang, Jinghong Dai, Yongsheng Wang, Huan Zhang, Xinxiu Li, Chunli Wang, Mengshu Cao, Yin Liu, Jingjing Ding, Hourong Cai, Deping Zhang, Yaping Wang: MiR-338* targeting smoothened to inhibit pulmonary fibrosis by epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2016;8(7):3206-3213. (Full text, PDF).

Nan Zhang, Zhi Ping Ma, Ju Wang, Hui Li Bai, Yi Xin Li, Qin Sun, Lan Yang, Lin Tao, Jin Zhao, Yu Wen Cao, Feng Li, Wen Jie Zhang: Human papillomavirus infection correlates with inflammatory Stat3 signaling activity and IL-17 expression in patients with breast cancer. Am J Transl Res 2016;8(7):3214-3226. (Full text, PDF).

Xin Hong, Xiaofeng Wang, Tian Wang, Chengfan Yu, Hui Li: Role of nanobacteria in the pathogenesis of kidney stone formation. Am J Transl Res 2016;8(7):3227-3234. (Full text, PDF).

Hong Cui, Jing Chen, Quan Na: Effect of hepatitis B virus infection on trophoblast cell line (HTR-8/SVneo) and choriocarcinoma cell line (JEG3) is linked to CD133-2 (AC141) expression. Am J Transl Res 2016;8(7):3235-3240. (Full text, PDF).

Bingchuan Xie, Ping Gu, Wenting Wang, Ci Dong, Lina Zhang, Jun Zhang, Huimiao Liu, Fucheng Qiu, Rui Han, Zhenqing Zhang, Baoyong Yan: Therapeutic effects of human umbilical cord mesenchymal stem cells transplantation on hypoxic ischemic encephalopathy. Am J Transl Res 2016;8(7):3241-3250. (Full text, PDF).

Bisharad Anil Thapalia, Zhen Zhou, Xianhe Lin: Sauchinone augments cardiomyocyte viability by enhancing autophagy proteins -PI3K, ERK(1/2), AMPK and Beclin-1 during early ischemia-reperfusion injury in vitro. Am J Transl Res 2016;8(7):3251-3265. (Full text, PDF).

Yuting Zhang, Bing Shi, Jiang Chen, Lina Hu, Chunquan Zhao: miR-338-3p targets pyruvate kinase M2 and affects cell proliferation and metabolism of ovarian cancer. Am J Transl Res 2016;8(7):3266-3273. (Full text, PDF).

Ming-Xiang Zou, An-Bo Peng, Guo-Hua Lv, Xiao-Bin Wang, Jing Li, Xiao-Ling She, Yi Jiang: Expression of programmed death-1 ligand (PD-L1) in tumor-infiltrating lymphocytes is associated with favorable spinal chordoma prognosis. Am J Transl Res 2016;8(7):3274-3287. (Full text, PDF).

Hongbo Lv, Zhanao He, Hongjiang Wang, Tongxin Du, Zuoliang Pang: Differential expression of miR-21 and miR-75 in esophageal carcinoma patients and its clinical implication. Am J Transl Res 2016;8(7):3288-3298. (Full text, PDF).

Zhongling Zhu, Shuangshuang Du, Fengxia Ding, Shanshan Guo, Guoguang Ying, Zhao Yan: Ursolic acid attenuates temozolomide resistance in glioblastoma cells by downregulating O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) expression. Am J Transl Res 2016;8(7):3299-3308. (Full text, PDF).