AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 1:1-196;2017
American Journal of Translational Research


Lei Huang, A-Man Xu: SET and MYND domain containing protein 3 in cancer. Am J Transl Res 2017;9(1):1-14. (Full text, PDF).

Mohd Abul Kalam, Abdul Arif Khan, Aws Alshamsan: Non-invasive administration of biodegradable nano-carrier vaccines. Am J Transl Res 2017;9(1):15-35. (Full text, PDF).

Hoa Thi Thai Pham, Wansu Huang, Chuangye Han, Juman Li, Qiuqiao Xie, Jinbin Wei, Xiaohui Xu, Zefeng Lai, Xiang Huang, Renbin Huang, Qingwei Wen: Effects of Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae) juice mediated on hyperglycemia, hyperlipidemia, and its influence on regulatory protein expression in the injured kidneys of streptozotocin-induced diabetic mice. Am J Transl Res 2017;9(1):36-49. (Full text, PDF).

Xiaohuan Zhang, Sainan Zhao, Luping Sun, Wenqing Li, Qiao Wei, Robert B Ashman, Yan Hu: Different virulence of candida albicans is attributed to the ability of escape from neutrophil extracellular traps by secretion of Dnase. Am J Transl Res 2017;9(1):50-62. (Full text, PDF).

Xin Long, Qi Cheng, Huifang Liang, Jianping Zhao, Jian Wang, Wei Wang, Stephen Tomlinson, Lin Chen, Carl Atkinson, Bixiang Zhang, Xiaoping Chen, Peng Zhu: Memory CD4+ T cells are suppressed by CD8+ regulatory T cells in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2017;9(1):63-78. (Full text, PDF).

Jinquan Hu, Qiang Yan, Changgui Shi, Ye Tian, Peng Cao, Wen Yuan: BMSC paracrine activity attenuates interleukin-1β-induced inflammation and apoptosis in rat AF cells via inhibiting relative NF-κB signaling and the mitochondrial pathway. Am J Transl Res 2017;9(1):79-89. (Full text, PDF).

Xiangjun Chen, Hao Dong, Sha Liu, Li Yu, Dexiong Yan, Xingwei Yao, Weijing Sun, Dezhi Han, Guozhen Gao: Long noncoding RNA MHENCR promotes melanoma progression via regulating miR-425/489-mediated PI3K-Akt pathway. Am J Transl Res 2017;9(1):90-102. (Full text, PDF).

Ting-Yi Sun, Hong-Jian Xie, Zhen Li, Ling-Fei Kong, Xiang-Nan Gou, Du-Juan Li, Yu-Jie Shi, Yan-Zhi Ding: miR-34a regulates HDAC1 expression to affect the proliferation and apoptosis of hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(1):103-114. (Full text, PDF).

Sen Zhang, Dongjie Wang, Nina Xue, Fangfang Lai, Ming Ji, Jing Jin, Xiaoguang Chen: Nicousamide protects kidney podocyte by inhibiting the TGFβ receptor II phosphorylation and AGE-RAGE signaling. Am J Transl Res 2017;9(1):115-125. (Full text, PDF).

Yinquan Zhang, Yulei Gao, Lijun Cai, Fengning Li, Yi Lou, Ning Xu, Yifan Kang, Huilin Yang: MicroRNA-221 is involved in the regulation of osteoporosis through regulates RUNX2 protein expression and osteoblast differentiation. Am J Transl Res 2017;9(1):126-135. (Full text, PDF).

Yanjie Zhang, Xiaohan Huang, Yanhao Yuan: MicroRNA-410 promotes chondrogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells through down-regulating Wnt3a. Am J Transl Res 2017;9(1):136-145. (Full text, PDF).

Jun Li, Juan Wei, Zhu Mei, Yongmei Yin, Yongfei Li, Mingjie Lu, Shidai Jin: Suppressing role of miR-520a-3p in breast cancer through CCND1 and CD44. Am J Transl Res 2017;9(1):146-154. (Full text, PDF).

Xu-Ying Wan, Xiao-Feng Zhai, Yi-Ping Jiang, Ting Han, Qiao-Yan Zhang, Hai-Liang Xin: Antimetastatic effects of norcantharidin on hepatocellular carcinoma cells by up-regulating FAM46C expression. Am J Transl Res 2017;9(1):155-166. (Full text, PDF).

Xi Shi, Baoqing Tian, Chi Ma, Lingxia Liu, Na Zhang, Yuan Na, Jing Li, Jun Lu, Yuehua Qiao: GSK3β activity is essential for senescence-associated heterochromatin foci (SAHF) formation induced by HMGA2 in WI38 cells. Am J Transl Res 2017;9(1):167-174. (Full text, PDF).

Song Li, Zhongchen Song, Jiachen Dong, Rong Shu: microRNA-142 is upregulated by tumor necrosis factor-alpha and triggers apoptosis in human gingival epithelial cells by repressing BACH2 expression. Am J Transl Res 2017;9(1):175-183. (Full text, PDF).

Li Zhou, Jianxu Liu, Dong Dong, Chunsheng Wei, Rui Wang: Dynamic alteration of neprilysin and endothelin-converting enzyme in age-dependent APPswe/PS1dE9 mouse model of Alzheimer’s disease. Am J Transl Res 2017;9(1):184-196. (Full text, PDF).