AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 10:4341-4706;2017
American Journal of Translational Research


Mohamed B Fouda, Finosh G Thankam, Matthew F Dilisio, Devendra K Agrawal: Alterations in tendon microenvironment in response to mechanical load: potential molecular targets for treatment strategies. Am J Transl Res 2017;9(10):4341-4360. (Full text, PDF).

Yuanqing Huang, Ning Chen, Dengshun Miao: Effect and mechanism of pyrroloquinoline quinone on anti-osteoporosis in Bmi-1 knockout mice-Anti-oxidant effect of pyrroloquinoline quinine. Am J Transl Res 2017;9(10):4361-4374. (Full text, PDF).

Rui-Xia Xu, Xian-Chang Sun, Chun-Yan Ma, Yu-Hong Yao, Xiao-Lin Li, Yuan-Lin Guo, Yan Zhang, Sha Li, Jian-Jun Li: Impacts of berberine on oxidized LDL-induced proliferation of human umbilical vein endothelial cells. Am J Transl Res 2017;9(10):4375-4389. (Full text, PDF).

Xiaoying Dong, Xin Li, Minghui Li, Ming Chen, Qian Fan, Wei Wei: Inhibitory effects of thalidomide on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats via regulation of thioredoxin reductase and inflammations. Am J Transl Res 2017;9(10):4390-4401. (Full text, PDF).

Kai Li, Jin Pan, Jianjun Wang, Fengrui Liu, Li Wang: MiR-665 regulates VSMCs proliferation via targeting FGF9 and MEF2D and modulating activities of Wnt/β-catenin signaling. Am J Transl Res 2017;9(10):4402-4414. (Full text, PDF).

Dapeng Wang, Ming Fang, Nan Shen, Longkai Li, Weidong Wang, Lingyu Wang, Hongli Lin: Inhibiting post-translational core fucosylation protects against albumin-induced proximal tubular epithelial cell injury. Am J Transl Res 2017;9(10):4415-4427. (Full text, PDF).

Yanyan Li, Yin Xiang, Song Zhang, Yan Wang, Jie Yang, Wei Liu, Fengtai Xue: Intramyocardial injection of thioredoxin 2-expressing lentivirus alleviates myocardial ischemia-reperfusion injury in rats. Am J Transl Res 2017;9(10):4428-4439. (Full text, PDF).

Xiang Gao, Jingping Sun, Chunyu Huang, Xiaohua Hu, Ning Jiang, Chenqi Lu: RNAi-mediated silencing of NOX4 inhibited the invasion of gastric cancer cells through JAK2/STAT3 signaling. Am J Transl Res 2017;9(10):4440-4449. (Full text, PDF).

Chengzhen Li, Ying He, Haijing Ma, Seongho Han: NOVA1 acts as an oncogene in osteosarcoma. Am J Transl Res 2017;9(10):4450-4457. (Full text, PDF).

Yaxu Jia, Heng Lu, Cheng Wang, Junjun Wang, Chenyu Zhang, Fangyu Wang, Chunni Zhang: miR-25 is upregulated before the occurrence of esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(10):4458-4469. (Full text, PDF).

Shaohua Dai, Qirong Xu, Sheng Liu, Bentong Yu, Jichun Liu, Jian Tang: Role of autophagy and its signaling pathways in ischemia/reperfusion injury. Am J Transl Res 2017;9(10):4470-4480. (Full text, PDF).

Mizuki Nakamura, Sayaka Shibata, Toshihide Yamasaki, Megumi Ueno, Ikuo Nakanishi, Ken-ichiro Matsumoto, Tadashi Kamada, Ken-ichi Yamada, Ichio Aoki: Feasibility of magnetic resonance redox imaging at low magnetic field: comparison at 1 T and 7 T. Am J Transl Res 2017;9(10):4481-4491.(Full text, PDF).

Jinhua Yan, Jinli Wang, Huijin Huang, Yi Huang, Tao Mi, Cuntai Zhang, Le Zhang: Fibroblast growth factor 21 delayed endothelial replicative senescence and protected cells from H2O2-induced premature senescence through SIRT1. Am J Transl Res 2017;9(10):4492-4501. (Full text, PDF).

Jinting Wang, Lian Deng, Junpeng Huang, Rui Cai, Xiongjie Zhu, Faquan Liu, Qien Wang, Jiren Zhang, Yanfang Zheng: High expression of Fibronectin 1 suppresses apoptosis through the NF-κB pathway and is associated with migration in nasopharyngeal carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(10):4502-4511. (Full text, PDF).

Maaike Waasdorp, JanWillem Duitman, Sandrine Florquin, Arnold C Spek: Protease activated receptor 2 in diabetic nephropathy: a double edged sword. Am J Transl Res 2017;9(10):4512-4520. (Full text, PDF).

Bo Pan, Shaoqiang Huang, Shen Sun, Tingting Wang: The neuroprotective effects of remifentanil on isoflurane-induced apoptosis in the neonatal rat brain. Am J Transl Res 2017;9(10):4521-4533. (Full text, PDF).

Shaojie Li, Xiao Lu, Haipeng He, Rong Cui, Xianxin Wang, Xiaoyun Wang, Xia Wu: A novel culture system robustly maintained pluripotency of embryonic stem cells and accelerated somatic reprogramming by activating Wnt signaling. Am J Transl Res 2017;9(10):4534-4544. (Full text, PDF).

Gangling Tong, Xuan Wu, Boran Cheng, Liang Li, Xi Li, Zhu Li, Qiaohong Nong, Xiaoqiu Chen, Yajie Liu, Shubin Wang: Knockdown of HOXA-AS2 suppresses proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer. Am J Transl Res 2017;9(10):4545-4552. (Full text, PDF).

Yao Cheng, Fan-Zhen Kong, Xiao-Feng Dong, Qin-Rong Xu, Qian Gui, Wei Wang, Hong-Xuan Feng, Wei-Feng Luo, Zong-En Gao, Guan-Hui Wu: Influence of renal function on the association between homocysteine level and risk of ischemic stroke. Am J Transl Res 2017;9(10):4553-4563. (Full text, PDF).

Bin Wang, Chong Sun, Sijia Wang, Na Shang, Matteo Figini, Quanhong Ma, Shanzhi Gu, Daniele Procissi, Vahid Yaghmai, Guoxin Li, Andrew Larson, Zhuoli Zhang: Image-guided dendritic cell-based vaccine immunotherapy in murine carcinoma models. Am J Transl Res 2017;9(10):4564-4573. (Full text, PDF).

Li Gao, Jin-Cai Zhong, Wen-Ting Huang, Yi-Wu Dang, Min Kang, Gang Chen: Integrative analysis of BSG expression in NPC through immunohistochemistry and public high-throughput gene expression data. Am J Transl Res 2017;9(10):4574-4592. (Full text, PDF).

Kuan-Hung Chen, Chien-Hui Yang, Christopher Glenn Wallace, Chung-Ren Lin, Chia-Kai Liu, Tsung-Cheng Yin, Tien-Hung Huang, Yi-Ling Chen, Cheuk-Kwan Sun, Hon-Kan Yip: Combination therapy with extracorporeal shock wave and melatonin markedly attenuated neuropathic pain in rat. Am J Transl Res 2017;9(10):4593-4606. (Full text, PDF).

Jinquan Hu, Hui Han, Peng Cao, Wenchao Yu, Chen Yang, Yang Gao, Wen Yuan: Resveratrol improves neuron protection and functional recovery through enhancement of autophagy after spinal cord injury in mice. Am J Transl Res 2017;9(10):4607-4616. (Full text, PDF).

Fang Cao, Qiang Zhang, Wei Chen, Chong Han, Yang He, Qishan Ran, Shengtao Yao: IL-6 increases SDCBP expression, cell proliferation, and cell invasion by activating JAK2/STAT3 in human glioma cells. Am J Transl Res 2017;9(10):4617-4626. (Full text, PDF).

Yanchun Chen, Qing Wang, Qiaozhen Wang, Huancai Liu, Fenghua Zhou, Yawen Zhang, Meng Yuan, Chunyan Zhao, Yingjun Guan, Xin Wang: DDX3 binding with CK1ε was closely related to motor neuron degeneration of ALS by affecting neurite outgrowth. Am J Transl Res 2017;9(10):4627-4639. (Full text, PDF).

Hua Tian, Yang Chen, Jian-Gang Zhao, Da-Ren Liu, Wei-Hua Gong, Li Chen, Yu-Lian Wu, Jian-An Wang: Effects of targeted CD97 immune epitopes small interference RNA on cellular biological behaviors in MDA-MB231 malignant breast cancer cell line. Am J Transl Res 2017;9(10):4640-4651. (Full text, PDF).

Xin-Yu Wang, Xue-Hong Zhang, Li Peng, Zheng Liu, Yin-Xue Yang, Zhi-Xu He, Hong-Wan Dang, Shu-Feng Zhou: Bardoxolone methyl (CDDO-Me or RTA402) induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy via PI3K/Akt/mTOR and p38 MAPK/Erk1/2 signaling pathways in K562 cells. Am J Transl Res 2017;9(10):4652-4672. (
Full text, PDF).

Yang Gao, Kai Kang, Haitao Liu, Weilan Kong, Qiuyuan Han, Xing Zhang, Rui Huang, Jingdong Qu, Hongliang Wang, Sicong Wang, Ruijin Liu, Yansong Liu, Kaijiang Yu: GTS-21 attenuates LPS-induced renal injury via the cholinergic anti-inflammatory pathway in mice. Am J Transl Res 2017;9(10):4673-4681. (Full text, PDF).

Tianyi Yu, Min Gao, Peilang Yang, Qing Pei, Dan Liu, Di Wang, Xiong Zhang, Yan Liu: Topical insulin accelerates cutaneous wound healing in insulin-resistant diabetic rats. Am J Transl Res 2017;9(10):4682-4693. (Full text, PDF).

Chun-Yan Li, Ya-Hong Wang, Zi-Ying Lin, La-Wei Yang, Sheng-Lan Gao, Tie Liu, Bao-An Zou, Zhan-Chun Pan, Ze-Qing Song, Gang Liu: MiR-5100 targets TOB2 to drive epithelial-mesenchymal transition associated with activating smad2/3 in lung epithelial cells. Am J Transl Res 2017;9(10):4694-4706. (Full text, PDF).