AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 12:5181-5753;2017
American Journal of Translational Research


Seidu A Richard, Yuanyuan Jiang, Lu Hong Xiang, Shanshan Zhou, Jia Wang, Zhaoliang Su, Huaxi Xu: Post-translational modifications of high mobility group box 1 and cancer. Am J Transl Res 2017;9(12):5181-5196. (Full text, PDF).

Cui-Cui Liu, Jing-Jing Zhao, Rui Zhang, Hui Li, Bo Chen, Ling-Ling Zhang, Hao Yang: Multifunctionalization of graphene and grapheme oxide for controlled release and targeted delivery of anticancer drugs. Am J Transl Res 2017;9(12):5197-5219. (Full text, PDF).

Hung-I Lu, Fan-Yen Lee, Christopher Glenn Wallace, Pei-Hsun Sung, Kuan-Hung Chen, Jiunn-Jye Sheu, Sarah Chua, Meng-Shen Tong, Tien-Hung Huang, Yi-Ling Chen, Pei-Lin Shao, Hon-Kan Yip: SS31 therapy effectively protects the heart against transverse aortic constriction-induced hypertrophic cardiomyopathy damage. Am J Transl Res 2017;9(12):5220-5237. (Full text, PDF).

Fariba Nasirian, Behzad Mesbahzadeh, Saeid Abbasi Maleki, Mehdi Mogharnasi, Nasroallah Moradi Kor: The effects of oral supplementation of spirulina platensis microalgae on hematological parameters in streptozotocin-induced diabetic rats. Am J Transl Res 2017;9(12):5238-5244. (Full text, PDF).

Hongyi Hu, Dongsheng Shi, Chenlu Hu, Xiao Yuan, Juan Zhang, Huaqin Sun: Dexmedetomidine mitigates CLP-stimulated acute lung injury via restraining the RAGE pathway. Am J Transl Res 2017;9(12):5245-5258. (Full text, PDF).

Hongru Li, Yusheng Chen, Nengluan Xu, Meie Yu, Xunwei Tu, Zhengwei Chen, Ming Lin, Baosong Xie, Jianjun Fu, Lili Han: AMD3100 inhibits brain-specific metastasis in lung cancer via suppressing the SDF-1/CXCR4 axis and protecting blood-brain barrier. Am J Transl Res 2017;9(12):5259-5274. (Full text, PDF).

Chih-Chao Yang, Yen-Ta Chen, Chih-Hung Chen, John Y Chiang, Yen-Yi Zhen, Hon-Kan Yip: Assessment of doxorubicin-induced mouse testicular damage by the novel second-harmonic generation microscopy. Am J Transl Res 2017;9(12):5275-5288. (Full text, PDF).

Liangpeng Ge, Chuan Cao, Shixuan Chen, Bin Shao, Qianyong Li, Qingtao Li, Lubin Liu, Zhiqing Liang, Yong Huang: Preparation of laminin/nidogen adsorbed urinary bladder decellularized materials via a mussel-inspired polydopamine coating for pelvic reconstruction. Am J Transl Res 2017;9(12):5289-5298. (Full text, PDF).

Yumei Li, Jiangnan Huang, Zhiyuan Jiang, Yang Jiao, Hui Wang: FGF21 inhibitor suppresses the proliferation and migration of human umbilical vein endothelial cells through the eNOS/PI3K/AKT pathway. Am J Transl Res 2017;9(12):5299-5307. (Full text, PDF).

Yuchan Yang, Fang Lu, Lihua Zhuang, Shuohui Yang, Yingnan Kong, Wenli Tan, Zhigang Gong, Songhua Zhan: Combined preconditioning with hypoxia and GYKI-52466 protects rats from cerebral ischemic injury by HIF-1α/eNOS pathway. Am J Transl Res 2017;9(12):5308-5319. (Full text, PDF).

Jingling Su, Chenxi Xie, Yanyun Fan, Weizi Cheng, Yiqun Hu, Qingwen Huang, Huaxiu Shi, Lin Wang, Jianlin Ren: Interleukin-25 enhances the capacity of mesenchymal stem cells to induce intestinal epithelial cell regeneration. Am J Transl Res 2017;9(12):5320-5331. (Full text, PDF).

Xinwen Ke, Xing Zeng, Xian Wei, Yuanqing Shen, Jiahua Gan, Huake Tang, Zhiquan Hu: MiR-514a-3p inhibits cell proliferation and epithelial-mesenchymal transition by targeting EGFR in clear cell renal cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(12):5332-5346. (Full text, PDF).

Rong Zhu, Xiaowei Cai, Chunli Zhou, Yashu Li, Xiaorong Zhang, Yiqian Li, Lei Ran, Ke Huang, Weifeng He, Rupeng Wang: Dermal Vγ4+T cells enhance the IMQ-induced psoriasis-like skin inflammatidon in re-challenged mice. Am J Transl Res 2017;9(12):5347-5360. (Full text, PDF).

Haibin Lu, Baolei Wu, Ge Ma, Deyu Zheng, Ruijuan Song, Erjiang Huang, Ming Mao, Bin Lu: Melatonin represses oral squamous cell carcinoma metastasis by inhibiting tumor-associated neutrophils. Am J Transl Res 2017;9(12):5361-5374. (Full text, PDF).

Jie Yang, Yanyan Li, Fengtai Xue, Wei Liu, Song Zhang: Exosomes derived from cardiac telocytes exert positive effects on endothelial cells. Am J Transl Res 2017;9(12):5375-5387. (Full text, PDF).

Liu Gang, Li Qun, Wei-Dong Liu, Yong-Sheng Li, Yao-Zeng Xu, Dong-Tang Yuan: MicroRNA-34a promotes cell cycle arrest and apoptosis and suppresses cell adhesion by targeting DUSP1 in osteosarcoma. Am J Transl Res 2017;9(12):5388-5399. (Full text, PDF).

Xingyu Miao, Xiaoying Wu, Wei Shi: MicroRNA-346 regulates neural stem cell proliferation and differentiation by targeting KLF4. Am J Transl Res 2017;9(12):5400-5410. (Full text, PDF).

Yu-Ying Qiu, Xiao-Yan Zhou, Xiu-Fen Qian, Yu-Xian Wu, Chu Qin, Tao Bian: 1,25-dihydroxyvitamin D3 reduces mouse airway inflammation of neutrophilic asthma by transcriptional modulation of interleukin-17A. Am J Transl Res 2017;9(12):5411-5421. (Full text, PDF).

Lianhua Zhang, Guoliang Yang, Haige Chen, Yiran Huang, Wei Xue, Juanjie Bo: Depletion of astrocyte elevated gene-1 suppresses tumorigenesis through inhibition of Akt activity in bladder cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(12):5422-5431. (Full text, PDF).

Jadson Pereira Alves, Ramiro Barcos Nunes, Daniele da Cunha Ferreira, Giuseppe Potrick Stefani, Rodrigo Boemo Jaenisch, Pedro Dal Lago: High-intensity resistance training alone or combined with aerobic training improves strength, heart function and collagen in rats with heart failure. Am J Transl Res 2017;9(12):5432-5441. (Full text, PDF).

Shujun Zhou, Zheng Fang, Gui Wang, Song Wu: Gap junctional intercellular communication dysfunction mediates the cognitive impairment induced by cerebral ischemia-reperfusion injury: PI3K/Akt pathway involved. Am J Transl Res 2017;9(12):5442-5451. (Full text, PDF).

Xi Wu, Jian-Zhong Zhang, Peng-Fei Yang, Qing-Hai Huang, Jian-Min Liu: Regulation of Kruppel-like factor 2 (KLF2) in the pathogenesis of intracranial aneurysm induced by hemodynamics. Am J Transl Res 2017;9(12):5452-5460. (Full text, PDF).

La-Mei Zhang, Ping Wang, Xiao-Min Liu, Ying-Jian Zhang: LncRNA SUMO1P3 drives colon cancer growth, metastasis and angiogenesis. Am J Transl Res 2017;9(12):5461-5472. (Full text, PDF).

Wanghui Jing, Nosratola D Vaziri, Ane Nunes, Yasunori Suematsu, Ted Farzaneh, Mahyar Khazaeli, Hamid Moradi: LCZ696 (Sacubitril/valsartan) ameliorates oxidative stress, inflammation, fibrosis and improves renal function beyond angiotensin receptor blockade in CKD. Am J Transl Res 2017;9(12):5473-5484. (Full text, PDF).

Martina Ramella, Francesca Boccafoschi, Kevin Bellofatto, Antonia Follenzi MD, Luca Fusaro, Renzo Boldorini, Francesco Casella, Carla Porta, Piergiorgio Settembrini, Mario Cannas: Endothelial MMP-9 drives the inflammatory response in abdominal aortic aneurysm (AAA). Am J Transl Res 2017;9(12):5485-5495. (Full text, PDF).

Yifan Lian, Zhaohua Li, Yanyun Fan, Qingwen Huang, Jianmin Chen, Wenming Liu, Chuanxing Xiao, Hongzhi Xu: The lncRNA-HOXA-AS2/EZH2/LSD1 oncogene complex promotes cell proliferation in pancreatic cancer. Am J Transl Res 2017;9(12):5496-5506. (Full text, PDF).

Congying Chen, Wenqin Xiao, Li Huang, Ge Yu, Jianbo Ni, Lijuan Yang, Rong Wan, Guoyong Hu: Shikonin induces apoptosis and necroptosis in pancreatic cancer via regulating the expression of RIP1/RIP3 and synergizes the activity of gemcitabine. Am J Transl Res 2017;9(12):5507-5517. (Full text, PDF).

Chen Zhang, Yue Zhou, Guo-Yuan Yang, Song Li: Biomimetic peptides protect cells from oxidative stress. Am J Transl Res 2017;9(12):5518-5527. (Full text, PDF).

Feng Du, Tian Wang, Si Li, Xin Meng, Hai-Yan Zhang, De-Tian Li, Zhen-Xian Du, Hua-Qin Wang: Cathepsin D protects renal tubular cells from damage induced by high glucose independent of its enzymatic activity. Am J Transl Res 2017;9(12):5528-5537. (Full text, PDF).

Feng Huang, Yongliang Yao, Jianhong Wu, Qingqian Liu, Jiao Zhang, Xiongyong Pu, Qiang Zhang, Longfei Xia: Curcumin inhibits gastric cancer-derived mesenchymal stem cells mediated angiogenesis by regulating NF-κB/VEGF signaling. Am J Transl Res 2017;9(12):5538-5547. (Full text, PDF).

Ming-Zi Zhang, Xin-Hang Dong, En-Ling Guan, Lou-Bin Si, Rui-Qi Zhuge, Peng-Xiang Zhao, Xin Zhang, Meng-Yu Liu, Yao Mawulikplimi Adzavon, Xiao Long, Zheng Qi, Xiaojun Wang: A comparison of apoptosis levels in keloid tissue, physiological scars and normal skin. Am J Transl Res 2017;9(12):5548-5557. (Full text, PDF).

Yi Zhang, Fei Chen, Liang Wang: Metformin inhibits development of diabetic retinopathy through microRNA-497a-5p. Am J Transl Res 2017;9(12):5558-5566. (Full text, PDF).

Mingxiang Chang, Meimei Wu, Hanmin Li: Curcumin combined with glycyrrhetinic acid inhibits the development of hepatocellular carcinoma cells by down-regulating the PTEN/PI3K/AKT signalling pathway. Am J Transl Res 2017;9(12):5567-5575. (Full text, PDF).

Xiangjun Sun, Mingchun Wang, Haiyan Liu, Jian Wang: MicroRNA-423 enhances the invasiveness of hepatocellular carcinoma via regulation of BRMS1. Am J Transl Res 2017;9(12):5576-5584. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Jialiang Zhang, Mengyuan Huang, Shutong Shen, Xiaoting Wu, Xiaodong Wu, Ping lv, Haifeng Zhang, Hui Wang, Xinli Li: Qiliqiangxin attenuates isoproterenol-induced cardiac remodeling in mice. Am J Transl Res 2017;9(12):5585-5593. (Full text, PDF).

Jie Liu, Zhiwang Song, Chan Feng, Yonglin Lu, Yu Zhou, Yun Lin, Chunyan Dong: The long non-coding RNA SUMO1P3 facilitates breast cancer progression by negatively regulating miR-320a. Am J Transl Res 2017;9(12):5594-5602. (Full text, PDF).

Jinsong Hong, Ting Wang, Zhibin Chen, Haobo Pan, Xiaohua Pan: Rabbit model of subchondral bone bruise and the treatment potential of calcitonin. Am J Transl Res 2017;9(12):5603-5610. (Full text, PDF).

Xi Shi, Shiwei Qiu, Wei Zhuang, Na Yuan, Caiji Wang, Shili Zhang, Tiantian Sun, Weiwei Guo, Fenglei Gao, Shiming Yang, Yuehua Qiao: NLRP3-inflammasomes are triggered by age-related hearing loss in the inner ear of mice. Am J Transl Res 2017;9(12):5611-5618. (Full text, PDF).

Benju Liu, Xiju He, Shoutian Li, Benke Xu, Lutz Birnbaumer, Yanhong Liao: Deletion of diacylglycerol-responsive TRPC genes attenuates diabetic nephropathy by inhibiting activation of the TGFβ1 signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(12):5619-5630. (Full text, PDF).

Zhaoyun Liu, Jin Chen, Honglei Wang, Kai Ding, Yanqi Li, Anya de silva, Varun sehgal, Jonathan lvan Burbano, Radhika Sundararaj, Janani Gamage, Victor Audu, Rong Fu: Chidamide shows synergistic cytotoxicity with cytarabine via inducing G0/G1 arrest and apoptosis in myelodysplastic syndromes. Am J Transl Res 2017;9(12):5631-5642. (Full text, PDF).

Xiang Gu, Chengzhang Zheng, Qiaoying Zheng, Shuiyu Chen, Wei Li, Zhanfang Shang, Huabin Zhang: Salvianolic acid A attenuates early brain injury after subarachnoid hemorrhage in rats by regulating ERK/P38/Nrf2 signaling. Am J Transl Res 2017;9(12):5643-5652. (Full text, PDF).

Zhengzhao Li, Yong Wang, Guang Zeng, Xiaowen Zheng, Wenbo Wang, Yun Ling, Huamin Tang, Jianfeng Zhang: Increased miR-155 and heme oxygenase-1 expression is involved in the protective effects of formononetin in traumatic brain injury in rats. Am J Transl Res 2017;9(12):5653-5661. (Full text, PDF).

Wei Yuan, Shoaib Ahmad, Ajaz Najar: Morin, a plant derived flavonoid, modulates the expression of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α mediated by AMPK pathway in hepatic stellate cells. Am J Transl Res 2017;9(12):5662-5670. (Full text, PDF).

Jianfei Luo, Ruicheng Yan, Xiaobo He, Jie He: Constitutive activation of STAT3 and cyclin D1 overexpression contribute to proliferation, migration and invasion in gastric cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(12):5671-5677. (Full text, PDF).

Yan-Shu Li, Xing-Jun Qin, Wei Dai: Fisetin suppresses malignant proliferation in human oral squamous cell carcinoma through inhibition of Met/Src signaling pathways. Am J Transl Res 2017;9(12):5678-5683. (Full text, PDF).

Sung-Im Do, Hyun-Soo Kim, Kyungeun Kim, Hyunjoo Lee, In-Gu Do, Dong-Hoon Kim, Seoung Wan Chae, Jin Hee Sohn: Predictive and prognostic value of sphingosine kinase 1 expression in patients with invasive ductal carcinoma of the breast. Am J Transl Res 2017;9(12):5684-5695. (Full text, PDF).

Han-Rong Cheng, Shao-Ru He, Ben-Qing Wu, Dong-Cai Li, Tian-Yong Hu, Li Chen, Zhu-Hui Deng: Deep Illumina sequencing reveals differential expression of long non-coding RNAs in hyperoxia induced bronchopulmonary dysplasia in a rat model. Am J Transl Res 2017;9(12):5696-5707. (Full text, PDF).

Yun Wu, Yining Wang, Yaoting Ji, Yanjing Ou, Haibin Xia, Bi Zhang, Yan Zhao: C4orf7 modulates osteogenesis and adipogenesis of human periodontal ligament cells. Am J Transl Res 2017;9(12):5708-5718. (Full text, PDF).

Wang-Yi Liu: Research on ribosome-inactivating proteins from angiospermae to gymnospermae and cryptogamia. Am J Transl Res 2017;9(12):5719-5742. (Full text, PDF).

Yiran Yin, Lian Tang, Jieying Chen, Xiaobo Lu: MiR-30a attenuates osteoclastogenesis via targeting DC-STAMP-c-Fos-NFATc1 signaling. Am J Transl Res 2017;9(12):5743-5753. (Full text, PDF).